Commissie Kwaliteitsdocumenten

De Commissie Kwaliteitsdocumenten heeft als taak om beleid te bepalen bij richtlijnontwikkeling en kwaliteitsdocumenten te beoordelen en vast te stellen. Dit zijn producten waarin onder andere richtlijnen, leidraden, indicatoren, (veiligheids)normen, het patiëntenperspectief en de implementatieplannen zijn verenigd.

De commissie heeft de volgende doelen:

  • zorgdragen voor het ronden van de kwaliteitscyclus
  • kennishiaten uit richtlijnen inbrengen voor onderzoek via onder andere de NVOG- Kennisagenda
  • uitkomsten uit onderzoek opnemen in de richtlijnen(module(s))
  • tools (animatiefilmpjes, flowcharts, keuzekaarten, etc.) aanbieden voor de implementatie van richtlijnen

De focus voor de komende periode ligt op een visie en plan voor toekomstige richtlijnontwikkeling: hoe kunnen we dit behapbaar maken en houden op het gebied van prioritering, inzet mankracht-kosten en methodologie. Dit is tevens gerelateerd aan het visiedocument ‘Kwaliteit is samen leren’ van de Koepel Kwaliteit.

Richtlijnlontwikkeling
Algemene informatie over richtlijnontwikkeling is te vinden op de website van de Federatie Medisch Specialisten.

Pilot Koploperproject ‘Modulair onderhoud richtlijnen’
Begin 2020 is door de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) samen met acht andere wetenschappelijke verenigingen, waaronder de Commissie Kwaliteitsdocumenten/pijler Gynaecologie van de NVOG, gestart met het vervolgproject rondom modulair onderhoud van richtlijnen, het Koploperproject. De insteek van dit project is het toetsen van de voorgestelde verandering rondom de werkwijze van modulair onderhoud. Ondersteuning bij de uitvoering hiervan vindt plaats vanuit het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. Een algemene presentatie geeft meer informatie over dit project.

Op de landelijke richtlijnendatabase staat een beschrijving over de werkwijze van modulair richtlijnonderhoud, waaronder de clusterindeling.

Mail naar kwaliteit@nvog.nl voor meer informatie en/of eventuele suggesties voor kwaliteitsprojecten en ontwikkelingen.

Relevante documenten