Lid worden/lidmaatschap wijzigen

Bent u gynaecoloog en staat u in het Nederlandse Specialisten Register als specialist ingeschreven voor het specialisme Obstetrie en Gynaecologie? Dan kunt u lid worden van onze wetenschappelijke beroepsvereniging. U beschikt dan altijd over actuele kennis op alle onderdelen van ons vakgebied. En het biedt u de mogelijkheid om collega’s te ontmoeten, kennis en ervaringen uit te wisselen, daarop te reflecteren en er samen van te leren. Op die manier draagt u bij aan het optimaliseren van de kwaliteit van zorg voor vrouwen in alle levensfasen.

Voordelen lidmaatschap:
Het lidmaatschap van de NVOG (gewoon lid en aios)  biedt u de volgende voordelen:

 • toegang tot het besloten ledendeel van deze website
 • ontvangst van de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief (voor AIOS, gynaecologen en senioren)
 • 8 x per jaar het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie (NTOG)
 • gratis deelname aan bijvoorbeeld de Thema-ALV’s, webinars van de Koepel Opleiding en de BBC bijeenkomsten
 • korting op de deelnamekosten aan het jaarlijkse Gynaecongres
 • deelname aan de (kwaliteits)visitatie (een verplicht onderdeel voor de herregistratie)
 • gratis plaatsen van vacatures op de website
 • mogelijkheid om deel te nemen aan de jaarlijkse Voortgangstoets
 • digitaal portfolio voor AIOS
 • mogelijkheid om deel te nemen aan de Landelijke Opleidingsdagen voor AIOS
 • automatisch lidmaatschap van de Vereniging Assistenten Gynaecologie en Obstetrie (VAGO) voor AIOS

Lid worden
Wilt u lid worden? Vul dan het inschrijfformulier onderaan deze pagina in. Zodra wij uw gegevens hebben verwerkt, ontvangt u een bewijs van inschrijving. U krijgt dan ook toegang tot het besloten ledengedeelte van deze website en het AFAS-ledenportaal. In het ledenportaal kunt u uw eigen gegevens controleren en beheren.
Als u zich inschrijft, ontvangen wij persoonsgegevens van u. Hoe wij daarmee omgaan, leest u in onze privacyverklaring. Met het invullen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens conform deze verklaring en het delen van uw gegevens op de besloten ledenwebsite.

Contributie 2024
De contributie kan jaarlijks opnieuw door de Ledenvergadering worden vastgesteld. In januari van ieder jaar sturen wij hiervoor een factuur.
De jaarlijkse contributie bedraagt voor 2024:

 • Aspirant(AIOS) leden € 228,- (inclusief € 33,- lidmaatschap VAGO)
 • NVOG-leden (praktiserend)  € 956,- en € 607,77 lidmaatschap Federatie Medisch Specialisten
 • Senior leden (niet praktiserend) € 109,-.
 • Buitengewone leden € 171,- (bijvoorbeeld artsen- niet in opleiding tot gynaecoloog die in de praktijk wel gynaecologische patiëntenzorg leveren, verloskundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistants die zich inzetten en betrokken zijn bij gynaecologische patiëntenzorg). (meer info zie Statuten, art. lid 6)
 • Lid Buitenland € 171 (woonachtig en werkzaam in het buitenland)

 

Lidmaatschap  

 

 FMS

(Federatie Medisch Specialisten)

Toegang ALV Stem-recht Nieuwsbrief NVOG Besloten website  NTOG Medisch Contact
Gewoon lid
Aspirant lid (aios) x x
Senior lid x x
Buitenland lid x x x
Buitengewoon lid x x x

 

Gewone lidmaatschap is automatisch aangesloten bij de Federatie en de KNMG

         
De NVOG is lid van de Federatie Medisch Specialisten (hierna: de Federatie). Door het lidmaatschap van de NVOG zijn gewone leden tevens aangeslotene van de Federatie en de KNMG. Als aangeslotene bij de Federatie krijgt u onder meer korting op zorg- en andere verzekeringen bij de VvAA en Medisch Contact. Klik hier voor de wijze waarop de Federatie uw persoonsgegevens verwerkt.

Lidmaatschap van de LAD


Bent u als praktiserend gynaecoloog in dienstverband werkzaam en wordt u lid van de NVOG? Dan wordt u ook automatisch lid van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). Meer informatie over de rechten en plichten van de LAD vindt u in statuten van de LAD. Het lidmaatschap van de LAD is gratis en kent een aantal voordelen. Wij verstrekken de benodigde gegevens aan de LAD. Klik hier voor de wijze waarop de LAD uw persoonsgegevens verwerkt.

Lidmaatschap van de VAGO  


Het aspirant(AIOS) lidmaatschap staat open voor iedere geneeskundige die in Nederland een erkende opleiding volgt voor het specialisme Obstetrie en Gynaecologie en voor iedere Nederlandse geneeskundige die een zodanige opleiding volgt in een lidstaat van de Europese Unie. Na aanmelding wordt u automatisch lid van de Vereniging Assistenten Gynaecologie en Obstetrie (VAGO) en bevelen we u van harte aan om ook lid te worden van de Jonge Specialist. Nieuwe aspirant(AIOS) leden van de NVOG worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging na benoeming door de Algemene Ledenvergadering. Aanmelden kan een maand voor aanvang van uw opleiding.

Uw gegevens wijzigen
Wilt u als lid uw persoonlijke gegevens controleren en/of aanpassen? Dat kunt u dat zelf doen via het AFAS-ledenportaal. Werkt dit niet? Neem dan contact op met onze ledenadministratie. AIOS die lid zijn van de Jonge Specialist moeten voor het wijzigen van de adresgegevens voor dit lidmaatschap zelf contact opnemen met hun ledenadministratie via ledenbeheer@dejongespecialist.nl.

Wijzigen lidmaatschap
Als u klaar bent of voortijdig stopt met de opleiding of met pensioen gaat, kunt u dit mailen naar onze ledenadministratie. Als u dat verzoek indient voor 1 december van een kalenderjaar, gaat de wijziging in op 1 januari van het volgende kalenderjaar. Verzoeken die wij na 1 december ontvangen, gaan in op 1 januari van het kalenderjaar daarop.

Senior lid
Bent u na uw pensioen niet meer praktiserend en wilt u wel lid blijven? Dan kunt u senior lid worden.
Als senior lid bent u niet meer automatisch lid van de Federatie Medisch Specialisten en kunt u ook geen gebruik meer maken van hun (juridische) dienstverlening. Het Medisch Contact komt dan ook te vervallen.
Kosten senior lidmaatschap € 109,-  per jaar.

Gepensioneerde medisch specialisten kunnen wel deelnemen aan de speciaal opgerichte Stichting SOVAF. (Stichting voormalig seniorleden OMS / voormalig aangeslotenen Federatie Medisch Specialisten)
Via deze stichting kunt u toch verbonden blijven met de Federatie, de KNMG en – indien van toepassing – de LAD. U ontvangt dan nog steeds het Medisch Contact en De Medisch Specialist. En als u dat wilt, kunt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van de Federatie. Voor meer informatie of om u aan te melden bij de Stichting SOVAF kunt u mailen naar ledenbeheer@demedischspecialist.nl of bellen naar 088-5053434.

Beëindigen lidmaatschap
Wij hopen natuurlijk dat u lid blijft. Maar als u uw lidmaatschap wilt opzeggen, moet u dat schriftelijk voor 1 december van het lopende kalenderjaar bij onze ledenadministratie aangeven. Als u later opzegt, loopt uw lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar.

Klik hier voor het Aanmeldformulier inschrijven nieuwe aios/mutatie naar gynaecoloog