Arbeidsmarkt en loopbaan

Arbeidsmarkt/loopbaan(monitor)
Een groeiende groep medisch specialisten heeft problemen om een vaste aanstelling te vinden. De arbeidsmarktproblematiek is complex en kent geen eenvoudige oplossing. Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen, zoals het beleid van het ministerie van VWS om in de periode 2012-2014 veel artsen op te leiden, zodat marktwerking zou ontstaan in vraag en aanbod. Daarom werd in de Capaciteitsorgaan-ramingen (het Capaciteitsorgaan onderzoekt de toekomstig benodigde capaciteit aan professionals in de zorg en de daarvoor benodigde instroom in de opleidingen) voor het aantal opleidingsplaatsen ook tijdelijk geen rekening gehouden met instroom van medisch specialisten uit het buitenland. Daarnaast is er al jaren sprake van een budgettaire nullijn of minimale groei van het budget voor de ziekenhuiszorg. De Federatie Medisch Specialisten (Federatie) en de Landelijke Vereniging in Dienstverband (LAD) roepen alle betrokken partijen op om deze kwestie hoog op de agenda te plaatsen.  

De Federatie, LAD en De Jonge Specialist (DJS) hebben begin 2022 de eerste Loopbaanmonitor Medisch Specialisten uitgezet onder alle medisch specialisten (in opleiding) in Nederland. De vragen gingen onder andere over de werkvorm, werkdruk, ambities, arbeidsvoorwaarden, werkplezier en tevredenheid. Op Loopbaanmonitor Medisch Specialisten 2022 zijn alle resultaten te zien en kan er worden geselecteerd op carrièrefase, leeftijd, geslacht, werkvorm, sector en verschillende specialismen. Ook is er een speciale rapportage beschikbaar met de resultaten van de respondenten die hebben aangegeven obstetrie en gynaecologie als hoofdspecialisme te hebben. 

Met de resultaten wil de Federatie meer inzicht geven in de loopbaanontwikkeling van (toekomstig) medisch specialisten, van opleiding tot pensioen, en knelpunten in de arbeidsmarktproblematiek in kaart brengen. Er is nu een beter beeld van de werkdruk en het werkplezier. Daarnaast is er meer inzicht voor de medisch specialisten in de opleiding en in hun eigen loopbaanontwikkeling en hoe deze zich verhoudt tot die van collega’s en andere specialisten. Elke twee jaar herhaalt de Federatie dit onderzoek. 

Taakverschuiving (juiste zorg op de juiste plek)
Binnen de gynaecologische praktijk zijn diverse ondersteunende zorgprofessionals (vanaf nu: ondersteuners) werkzaam. Zij werken doorgaans onder directe supervisie van de gynaecoloog. De inzet van deze ondersteuners biedt, kansen zoals het verhogen van de kwaliteit van zorg en meer tijd hebben voor de individuele patiënt. Er zijn echter ook risico’s, zoals een mogelijk lagere productiviteit. Ook kan de inzet van ondersteuners gevolgen hebben voor de toestroom van AIOS. Met behulp van dit document probeert de BBC enige duidelijkheid te geven in de verschillende aspecten rond ondersteuners die werkzaam zijn binnen de gynaecologische praktijk.  

Waardegedreven zorg
Om de samenwerking en verbetering van zorg te faciliteren, is een nieuw bekostigingssysteem nodig. De systematiek van waardegedreven zorg leent zich hier goed voor. Waardegedreven zorg betekent dat de zorg voor de patiënt wordt georganiseerd op basis van de behoeften en voorkeuren van de patiënt zelf en daarmee om de individuele patiënt heen wordt georganiseerd. De patiënt staat zo echt centraal en krijgt de best mogelijke kwaliteit per uitgegeven zorgeuro.

Naast medische uitkomsten staan patiënt-gerapporteerde uitkomsten en ervaringen centraal, inclusief de kennis van de kosten van het zorgpad dat de patiënt doorloopt. Met een tarief voor de gehele cyclus van zorg worden zorgverleners gestimuleerd om ketenoverstijgend samen te werken, te innoveren en complicaties te voorkomen.

 

 

Specifiek zoeken?