Landelijk Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie

LOGO, een logisch vervolg op BOEG

Het Landelijke Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie (LOGO) is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van onder andere gynaecologen, opleiders, AIOS en onderwijskundigen. De Nederlandse obstetrie en gynaecologie mag met recht trots zijn op haar nationale en internationale rol als koploper in vernieuwend opleiden. Met dit opleidingsplan zetten we die traditie voort. Het voorgaande opleidingsplan Bezinning Op Eindtermen Gynaecologie (BOEG) dateert uit 2011. Sindsdien zijn er ontwikkelingen in het vakgebied, maatschappelijke veranderingen en veranderende wetenschappelijke inzichten over opleiden die samen de basis vormen voor LOGO.

Het verlenen van de best mogelijk zorg voor vrouwen in alle levensfasen vergt van zorgverleners dat ze zich voortdurend inspannen om in samenspraak met patiënten goede zorg te verlenen én zorg goed te organiseren. Dat vergt kritisch blijven op het eigen handelen en blijven leren. Hetzelfde geldt voor goed opleiden van gynaecologen. In LOGO bouwen we voort op BOEG, gebruik makend van onderzoek naar goed opleiden en lessen uit praktijk van het opleiden. LOGO wordt gekenmerkt door het vertrouwen in AIOS en gynaecologen dat zij zorgvuldig invulling geven aan het opleiden van toekomstige gynaecologen, door een holistische benadering van de ontwikkeling tot gynaecoloog en door ruimte om naast een solide basis geïndividualiseerde opleidingsplannen te kunnen realiseren. LOGO representeert dat we moeten opleiden met één been in het hier en nu, gericht op de beste mogelijke zorg vandaag, en met het andere been reeds een stap vooruit zetten en (leren te) blijven leren. Hiermee leggen we de basis voor goede zorg in de toekomst.

Strategisch, tactisch en operationeel niveau
Voor het lezen van LOGO is het van belang te weten dat het plan is opgesteld aan de hand van de drie lagen waaruit een opleidingsvernieuwing bestaat; strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Op strategisch niveau wordt, binnen de kaders van het kaderbesluit en specifieke besluit van het College Geneeskundig Specialismen (CGS), de visie op inhoud en proces van de opleiding ontwikkeld voor de komende tijd, vastgelegd in een aantal kaders. Daar waar in LOGO gesproken wordt over de toekomstige gynaecoloog is duidelijk sprake van het strategisch niveau.
Vanuit de NVOG is een visie ontwikkeld, bijvoorbeeld weergegeven in het visiedocument ‘Gynaecoloog 2025’. Vervolgens is het aan de vereniging om deze visie uit te dragen en te vertalen naar de opleidingen. Het uitdragen van de visie is op tactisch niveau het landelijk opleidingsplan LOGO. Dit opleidingsplan geeft de kaders aan waarbinnen regionaal en lokaal moet worden opgeleid. Het biedt daarmee optimale ruimte voor eigen inkleuring en vraagt tevens om het nemen van verantwoordelijkheid door AIOS en opleiders voor de invulling van de opleiding in aansluiting op de werkplek. Vervolgens vindt op lokaal niveau de invulling van de kaders plaats, hier wordt gesproken over het operationeel niveau. Dit betreft de uitwerking van de kaders in regionale/lokale opleidingsplannen en de implementatie hiervan.

Ter ondersteuning van de implementatie van LOGO is de LOGO-website ontwikkeld.

Mail naar carolienkanne@nvog.nl voor meer informatie en/of vragen.