Overige thema’s

Normtijden
Veel van onze leden werken in vrijgevestigde maatschappen die via de MSB’s tot een interne verdeling van het honorariumdeel komen. In de meeste gevallen wordt hierbij gebruik gemaakt van LOGEX, dat via benchmarking inzicht geeft in de productie en efficiëntie van de verschillende maatschappen en het MSB als geheel. In sommige academische centra wordt eveneens gebruik gemaakt van LOGEX om inzicht te krijgen in de productie en efficiëntie, hoewel het in deze centra niet gekoppeld is aan het honorarium van de specialist die in loondienst is van het ziekenhuis. Wél kunnen deze centra gebruik maken van deze inzichten wanneer er moet worden besloten of een vakgroep kan groeien of moet krimpen. Het is dan ook van groot belang dat deze benchmarking gebeurt met gevalideerde data. Wij zijn daarom nauw betrokken bij de normtijden die de achterkant vormen van deze benchmarking.  

Voor elke zorgactiviteit worden normtijden vastgesteld: de tijd die een gynaecoloog gemiddeld genomen kwijt is met deze zorgactiviteit. Dit leidt tot een gemiddelde normtijd van zorgproducten die bestaan uit meerdere (delen van) zorgactiviteiten. Door jaarlijkse herijkingen zorgen wij ervoor dat de normtijden juist worden vastgesteld. Ook voor nieuwe zorgactiviteiten worden de normtijden vastgesteld in overleg met ons. 

Capaciteitsmodel Medisch Specialisten (LOGEX)
Het model waarmee LOGEX de benchmarking tussen verschillende ziekenhuizen inzichtelijk maakt, is in transitie. Waar voorheen gebruik werd gemaakt van het prestatiemodel wordt in de toekomst gebruik gemaakt van het capaciteitsmodel. Deze transitie moet de gelijkgerichtheid tussen het MSB en het ziekenhuis bevorderen, aangezien het prestatiemodel een grotere productieprikkel kent dan het capaciteitsmodel, waarbij de (gezamenlijk vastgestelde) begroting van het ziekenhuis dient als referentie en meer productie niet per se leidt tot een hogere honorering. De Raad Beroepsbelangen van de Federatie Medisch Specialisten en de BBC’s van de verschillende wetenschappelijke verenigingen zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van het capaciteitsmodel en proberen kennis en begrip van het capaciteitsmodel onder de leden te faciliteren.
 

Specifiek zoeken?