Koepel Kwaliteit

De Koepel Kwaliteit van de NVOG staat voor het systematisch en continu streven naar het verbeteren van de verleende zorg door gynaecologen. Wij doen dit door het leveren van het instrumentarium hiervoor: de kwaliteitscirkel. De patiënt krijgt hiermee optimale zorg en de professional een professionele standaard.

Wij hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in de coördinatie en uitvoering van het kwaliteitsbeleid. Wij zijn bijvoorbeeld organisatorisch verantwoordelijk voor de vertaling van de wetenschappelijke bevindingen naar kwaliteitsinstrumenten, te weten:

  • kwaliteitsdocumenten (zoals richtlijnen)
  • uitkomstinformatie (spiegelinformatie, indicatoren, PREMS, PROMS)
  • patiëntinformatie (waaronder Thuisartspatiëntinformatie, animatiefilmpjes voor samen beslissen in de spreekkamer, keuzekaarten en keuzehulpen)

Het meerjarenplan 2022-2023 van de Koepel Kwaliteit is gebaseerd op het visiedocument ‘Kwaliteit is samen leren’ (juli 2021). Dit document is een aanzet tot een koerswijziging en een cultuur- en gedragsverandering in de komende jaren. Het kwaliteitsbeleid van de NVOG dient mee te gaan in de hedendaagse ontwikkelingen: van verantwoorden naar vertrouwen. Hierin staat centraal om van ‘Plannen, implementeren en controleren’ over te gaan naar ‘Samen proberen, reflecteren, leren en doen’. Ontwikkelen en leren zijn hierbij belangrijk, niet de regelgeving, normering en verantwoording. Het beeld van kwaliteit inclusief het daarbij behorende beleid, wordt in overeenstemming gebracht met ontwikkelingen op verschillende niveaus, passend bij ‘de spreekkamer’, ‘het lokale netwerk’ en ‘de samenleving’.

Organisatie van de Koepel Kwaliteit
Het dagelijks bestuur van de Koepel Kwaliteit bestaat uit een voorzitter, vertegenwoordigers van de verschillende commissies en een afgevaardigde uit het NVOG-bestuur. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de integratie van het kwaliteitsbeleid op strategisch niveau, zoals beleidsontwikkeling en -evaluatie, kaderstelling en prioritering. Zij onderhoudt directe contacten met het NVOG-bestuur, andere koepels, pijlers en externe partijen.

Mail naar kwaliteit@nvog.nl voor meer informatie en/of vragen.

Relevante documenten


Ontwikkeling online instrument uitschieters uitkomstinformatie – fluxus – ter ondersteuning van de PDCA-cyclus (juni 2023)
Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Perined, KNOV, NVOG en NVA heeft gewerkt aan de ontwikkeling van een webapplicatie waarmee de zorg rondom massaal bloedverlies op VSV niveau geëvalueerd kan worden. Door meerdere casussen in te vullen in de webapplicatie worden patronen zichtbaar die aanleiding kunnen zijn tot het opzetten van een plan-do-check-act (PDCA) cyclus. De ACTion-toolkit (ACTionmethodiek) kan hierbij helpend zijn.

De applicatie is belangrijk omdat massaal bloedverlies bij de bevalling (fluxus post partum) een grote mate van praktijkvariatie kent binnen Verloskundige SamenwerkingsVerbanden. Massaal bloedverlies wordt gedefinieerd als meer dan 1000 ml bloedverlies bij de bevalling. Evaluatie van deze zorg geeft inzicht in mogelijke verbeterpunten in de zorg rondom het massaal bloedverlies. Dat kan leiden tot een vermindering van het aantal vrouwen met  massaal bloedverlies bij de bevalling. Voorbeelden uit andere vakgebieden zoals de orthopedie waar zorg op specifieke aandoeningen veel praktijkvariatie kenden, leidde tot inzicht in zorgprocessen en het optimaliseren daarvan.

Deze applicatie is toegankelijk voor alle VSV’s in Nederland. Een inlogcode voor maximaal drie personen per VSV en de handleiding voor gebruik van de applicatie kan worden opgevraagd via info@perined.nl. Bij deze aanvraag dien je een akkoord namens het VSV bestuur toe te voegen.
Dit betreft een initiatief van de NVOG dat is gefinancierd door Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

– Klik hier voor de eindrapportage, blauwdruk, handleiding en link naar de tool.
– Klik hier voor de presentatie op het Gynaecongres 17-11-2022 over het verbeterinstrument uitkomstinformatie

Specifiek zoeken?