Koepel Kwaliteit

De Koepel Kwaliteit van de NVOG staat voor het systematisch en continu streven naar het verbeteren van de verleende zorg door gynaecologen. Wij doen dit door het leveren van het instrumentarium hiervoor: de kwaliteitscirkel. De patiënt krijgt hiermee optimale zorg en de professional een professionele standaard.

Wij hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in de coördinatie en uitvoering van het kwaliteitsbeleid. Wij zijn bijvoorbeeld organisatorisch verantwoordelijk voor de vertaling van de wetenschappelijke bevindingen naar kwaliteitsinstrumenten, te weten:

  • kwaliteitsdocumenten (zoals richtlijnen)
  • uitkomstinformatie (spiegelinformatie, indicatoren, PREMS, PROMS)
  • patiëntinformatie (waaronder Thuisartspatiëntinformatie, animatiefilmpjes voor samen beslissen in de spreekkamer, keuzekaarten en keuzehulpen)

Het meerjarenplan 2022-2023 van de Koepel Kwaliteit is gebaseerd op het visiedocument ‘Kwaliteit is samen leren’ (juli 2021). Dit document is een aanzet tot een koerswijziging en een cultuur- en gedragsverandering in de komende jaren. Het kwaliteitsbeleid van de NVOG dient mee te gaan in de hedendaagse ontwikkelingen: van verantwoorden naar vertrouwen. Hierin staat centraal om van ‘Plannen, implementeren en controleren’ over te gaan naar ‘Samen proberen, reflecteren, leren en doen’. Ontwikkelen en leren zijn hierbij belangrijk, niet de regelgeving, normering en verantwoording. Het beeld van kwaliteit inclusief het daarbij behorende beleid, wordt in overeenstemming gebracht met ontwikkelingen op verschillende niveaus, passend bij ‘de spreekkamer’, ‘het lokale netwerk’ en ‘de samenleving’.

Organisatie van de Koepel Kwaliteit
Het dagelijks bestuur van de Koepel Kwaliteit bestaat uit een voorzitter, vertegenwoordigers van de verschillende commissies en een afgevaardigde uit het NVOG-bestuur. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de integratie van het kwaliteitsbeleid op strategisch niveau, zoals beleidsontwikkeling en -evaluatie, kaderstelling en prioritering. Zij onderhoudt directe contacten met het NVOG-bestuur, andere koepels, pijlers en externe partijen.

Mail naar kwaliteit@nvog.nl voor meer informatie en/of vragen.

Relevante documenten