Leden

De NVOG kent de volgende lidmaatschapsvormen:

aspirant leden gewone leden
senior leden leden buitenland
buitengewone leden

 

Leden kunnen hun collega’s via het Overzicht NVOG-leden vinden.

Aspirant leden
Als aspirant leden worden toegelaten:

 • artsen alsmede geneeskundigen die in het buitenland zijn opgeleid en die in Nederland een erkende opleiding volgen voor het specialisme Obstetrie en Gynaecologie
 • personen die als arts zijn opgeleid en die een opleiding volgen voor het specialisme Obstetrie en Gynaecologie in het buitenland
 • geneeskundigen die in het buitenland zijn opgeleid, die in het buitenland een opleiding volgen dan wel hebben gevolgd voor het specialisme Obstetrie en Gynaecologie en een beoordelingsstage volgen in Nederland binnen het specialisme Obstetrie en Gynaecologie

Meer informatie over het aspirant(AIOS) lidmaatschap vindt u onder het kopje De VAGO.

Gewone leden
Uitsluitend zij die praktiserend medisch specialist zijn en in het specialistenregister van de RGS zijn ingeschreven met het specialisme Obstetrie en Gynaecologie, worden als gewoon lid toegelaten.

Senior leden
Senior leden zijn zij die:

 • gewoon lid zijn geweest en hun werkzaamheden op het gebied van de Obstetrie en Gynaecologie volledig hebben beëindigd
 • geen gewoon lid zijn geweest, maar als gynaecoloog in het buitenland hebben gepraktiseerd, hun werkzaamheden op het gebied van de Obstetrie en Gynaecologie volledig hebben beëindigd en (weer) in Nederland woonachtig zijn

Meer informatie over het senior lidmaatschap en de Commissie Senioren vindt u onder het kopje Senioren in de rechter kolom.

Leden buitenland
Als lid buitenland kunnen worden toegelaten specialisten die buiten Nederland als gynaecoloog werkzaam zijn en als gynaecoloog zijn ingeschreven in het specialistenregister van het betreffende land.

Buitengewone leden
Als buitengewone leden worden toegelaten:

 • verloskundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistants die zich inzetten en betrokken zijn bij gynaecologische patiëntenzorg en:
  als zodanig zijn geregistreerd in een register als bedoeld in artikel 3 Wet BIG of een daarvoor in de plaats tredend register
  voldoen aan de vereisten die nader kunnen worden vastgelegd bij huishoudelijk reglement
 • artsen-niet-in-opleiding-tot-gynaecoloog die in de praktijk wel gynaecologische patiëntenzorg leveren
 • zij die op enigerlei wijze langdurige gynaecologische zorg leveren en voldoen aan de vereisten die daartoe zijn vastgelegd in het Huishoudelijk reglement
 • alle personen – al dan niet geneeskundige – werkzaam of woonachtig binnen of buiten Nederland van wie mag worden verwacht dat zij de doelstellingen van de vereniging kunnen bevorderen en niet voldoen aan de vereisten voor het aspirant-lidmaatschap of het gewone lidmaatschap

Om als buitengewoon lid te worden toegelaten, moet u een schriftelijk document overleggen met een voordracht voor dit lidmaatschap door twee gewone leden.

Ereleden en Leden van Verdienste
De NVOG heeft ook een aantal Ereleden en Leden van Verdienste. U vindt deze leden in dit overzicht.