Kwaliteitsdocumenten

Hier vindt u de diverse type kwaliteitsdocumenten die de NVOG hanteert. Dit is conform de vastgestelde uniforme terminologie van kennisdocumenten op het gebied van kwaliteit, zoals in 2017 vastgesteld door de Raad Kwaliteit van de Federatie van Medisch Specialisten.
De definities van de verschillende documenten worden hieronder weergegeven en staan ook in het Procedureboek Kwaliteitscirkel (pag. 22 en 23). Voor nadere informatie over de ontwikkeling, commentaar en autorisatieprocedure voor kwaliteitsdocumenten zie pagina 30 en 31 van het Procedureboek Kwaliteitscirkel.

Kwaliteitsnorm

Een kwaliteitsnorm is een afspraak waaraan zorg moet voldoen voor behoud en bevordering van kwaliteit, eenduidigheid van zorg en inzichtelijkheid, waarop beleid en uitvoeringspraktijk kan worden getoetst. Dit kan een losstaand document zijn of onderdeel zijn van een richtlijn, leidraad of standpunt. Een kwaliteitsnorm wordt vaak door andere partijen een veldnorm genoemd. Behandelkader, in de zin van een landelijke set van minimale eisen met betrekking tot de behandeling van een vooraf gedefinieerde patiëntendoelgroep, zijn kwaliteitsnormen.

Kwaliteitsstandaard

Kwaliteitsstandaard is een in de wet gehanteerde term; een overkoepelende term (soort familienaam) van landelijke kwaliteitsdocumenten. Het geeft een beschrijving van goede zorg voor een specifiek gezondheidsthema, gericht op verbetering en borging van de kwaliteit van zorg en van leven, bestemd voor zorgverleners en/of zorggebruikers en opgebouwd uit inhoudelijke en organisatorische modules en aandacht voor het perspectief van de zorggebruiker. Richtlijnen, leidraden en standpunten vallen daaronder.

Leidraad

Een leidraad is een document met aanbevelingen over vaak organisatorische en/of uitvoerende zaken, ter ondersteuning van zorgprofessionals en zorggebruikers, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg; het betreft met name procesgeoriënteerde afspraken of adviezen. Veelal niet primair betrekking hebbende op de medische inhoud van de zorg dan wel indicatiestelling van diagnostiek of behandelingsinterventies. Een position paper geeft niet zozeer medisch-inhoudelijke adviezen, maar geeft met name adviezen ten aanzien van strategie. Het valt daarmee onder de leidraden.

Protocol

Een protocol is een lokaal opgestelde instructie, ter ondersteuning van zorgprofessionals en zorggebruikers, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, zo mogelijk (indien aanwezig) afgeleid van een landelijke kwaliteitsstandaard (richtlijn, standpunt of leidraad), die aangeeft hoe in de dagelijkse praktijk te handelen met inachtneming van de plaatselijke mogelijkheden en beperkingen. Producten van landelijke organisaties kunnen dus geen protocol worden genoemd, maar hoogstens als blauwdruk daarvoor dienen.

Richtlijn

Een richtlijn is een document met aanbevelingen, ter ondersteuning van zorgprofessionals en zorggebruikers, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op systematische samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek en afwegingen van de voor- en nadelen van de verschillende zorgopties, aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers.

Standpunt

Een standpunt is een document dat ingaat op een actuele (zorg)vraag en tijdelijk richting geeft aan zorgverleners en -gebruikers wanneer een richtlijn ontbreekt of niet meer up to date is. Een dergelijk document wordt dan ad hoc en versneld opgesteld door een wetenschappelijke vereniging en kan worden gebruikt als voorloper van een (nieuwe of herziene) richtlijn of module van een richtlijn.

Zorgstandaarden

Zorgstandaarden zijn organisatorische modules bij een richtlijn.