DBC-structuur, regelgeving en bekostiging

Juist registreren en declareren is belangrijk. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de toezichthouder op dit gebied. Hieronder staat een overzicht van een aantal belangrijke sites over het onderwerp declareren/registeren:  

  • Handleiding dbc-systematiek (NZa; versie 1 januari 2024): document dat de belangrijkste dbc-onderwerpen beschrijft (o.a. registreren, Diagnose Combinatie Tabel, afleiden, declareren) 
  • Registratiewijzer (Federatie; versie 13 december 2023): de registratiesystematiek en bijbehorende registratieregels kan zeer complex zijn. De Federatie heeft getracht met dit document het e.e.a. praktischer (gemakkelijker) op te schrijven, zodat het beter toepasbaar is in de praktijk
  • Zorgproductenapplicatie NZa en handleiding
  • Zorg- en behandeldata die door alle ziekenhuizen zijn aangeleverd bij het dbc-informatiesysteem (DIS)
  • FAQ – Beroepsbelangen Commissie NVOG – februari 2024 is een lijst met FAQ (frequently asked questions) op het gebied van declaratie/registratie die halfjaarlijks wordt herzien, voor het laatst in februari 2024. 

Handleiding DBC-bekostigingssystematiek fertiliteit en benigne gynaecologie
De BBC stelt twee handleidingen op die toezien op de bekostigingssystematiek van zowel de fertiliteit als de benigne gynaecologie. Wij willen benadrukken dat er geen rechten kunnen worden ontleend aan dit document, aangezien wet- en regelgeving kan veranderen. Wij proberen deze documenten up-to-date te houden. De handleidingen zijn door ons tot stand gekomen en zijn op juistheid/rechtmatigheid gecontroleerd door de NZa op (datum). 

Wijziging dbc-systeem aanvragen
Het komt geregeld voor dat bepaalde regels/zorgprestaties niet (meer) passen bij de huidige praktijk of dat er zorgvernieuwing heeft plaatsgevonden waar nog geen goede zorgactiviteit of zorgproduct bij past. Als dat het geval is, kan aan de NZa worden verzocht om een wijziging (in regels, tarieven, dbc zorgproducten, etc) aan te brengen. Een wijzigingsverzoek kan worden ingediend door een zorgaanbieder, een zorgverzekeraar of door een branchepartij (zoals de NVOG, ZN, NVZ, NFU). Wilt u een wijzigingsverzoek indienen, neem dan contact met ons op via BBC@nvog.nl. Wij worden graag op de hoogte gehouden en denken ook graag mee over de insteek van het wijzigingsverzoek. 

Bekostiging van de geboortezorg
Monodisciplinaire & integrale bekostiging
Sinds 2016 bestaat er in de geboortezorg naast de monodisciplinaire vorm van bekostiging de mogelijkheid voor regio’s om te participeren in het experiment ‘Integrale Bekostiging’ (IB). In tegenstelling tot de monodisciplinaire bekostiging worden zorgaanbieders bij integrale bekostiging niet apart gecontracteerd voor de te leveren zorg, maar vormen zij gezamenlijk een Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO) die door de verschillende zorgverzekeraars wordt gecontracteerd. De IGO heeft vervolgens de vrijheid om deze gelden onderling te verdelen zodat dit het beste bij de geleverde zorg past. 

De NVOG is van mening dat IB beter past bij de integrale geboortezorg dan de monodisciplinaire bekostiging en steunt de transitie naar IB. Onder het motto ‘Betalen wat ons bindt en niet wat ons scheidt’ probeert de NVOG aan haar leden én aan de overige veldpartijen duidelijk te maken dat er bij integrale bekostiging meer ruimte ontstaat voor samenwerking en zorgverschuiving. Als BBC zijn wij nauw betrokken bij de totstandkoming en doorontwikkeling van de verschillende prestatietitels, zowel voor de integrale bekostiging als voor de monodisciplinaire bekostiging. 

De minister heeft op 31 mei jl. definitief aangegeven integrale bekostiging náást de monodisciplinaire bekostiging op te willen nemen binnen de reguliere bekostiging van de geboortezorg. Dit besluit heeft tot veel discussie geleid in de (social) media. Het standpunt van de NVOG wordt vertegenwoordigd door het bestuur, uitingen in de media gaan via het NVOG-bestuur en het NVOG-bureau. 

Voor meer informatie over zowel monodisciplinaire als integrale bekostiging verwijzen we u naar de Toolkit Integrale Bekostiging op de website van het CPZ.    

Normtijden
De normtijdentool van LOGEX bestaat uit twee pagina’s:

  • Zorgactiviteiten: deze pagina toont (voor gynaecologie) het overzicht van alle geldende zorgactiviteiten inclusief normtijd, % van totale normuren.
  • Zorgproducten: deze pagina toont het overzicht van alle geldende zorgproducten, inclusief normtijd, % van totale benchmark normuren en onderliggende zorgprofielen.

De normtijden zijn gebaseerd op de zorgprofielen van LOGEX. Op basis van het voorkomen in het zorgprofiel wordt een profielnormtijd berekend. Daarnaast worden nog een aantal rekenregels gehanteerd. Dit resulteert uiteindelijk in een definitieve normtijd per zorgproduct.

De normtijden zijn onderdeel van de bepaling van output van zorg voor de LOGEX benchmark. De normtijden zijn opgesteld als weegfactor voor de zwaarte van de zorg binnen het specialisme. Dit betekent dat de normtijden niet vergelijkbaar zijn tussen specialismen onderling. Wij verzoeken u daarom de normtijden alleen voor intern gebruik te hanteren.

Als u de lijst met normtijden voor een eigen analyse wilt hebben, dan kunt u een volledige lijst van de normtijden 2024 opvragen via bbc@nvog.nl. We stellen de lijst niet standaard beschikbaar omdat we willen voorkomen dat er niet actuele lijsten in omloop zijn.

Specifiek zoeken?