Voortgangstoets 2023

Datum: 6 oktober 2023

Voor de opleiding AIOS Gynaecologie stelt de Commissie Voortgangstoets elk jaar de Voortgangstoets (VGT) zorgvuldig samen. Het doel van de Voortgangstoets is om AIOS inzicht te geven in hun kennisniveau op een aantal domeinen. De toets wordt afgenomen bij alle AIOS Gynaecologie en is een verplicht onderdeel van hun opleiding. De VGT wordt op de eerste vrijdag van oktober om 14.00-17.00 uur afgenomen, vrijdag 6 oktober 2023 14.00 – 17.00.

Procedure
Alle bij de NVOG bekende AIOS ontvangen ongeveer 1 maand van tevoren een mail met een aankondiging van de VGT en een instructie om deel te kunnen nemen. Het is dan ook belangrijk dat de NVOG beschikt over jouw actuele gegevens. Deze worden via de clustersecretariaten opgevraagd. Jouw gegevens worden o.a. gebruikt voor de instructie en toegang tot de toetsomgeving.
De kosten voor deelname aan de Voortgangstoets zijn opgenomen in een totaal factuur die gericht wordt aan het clustersecretariaat naar rato van het aantal deelnemende AIOS uit het betreffende cluster.

De domeinen die getoetst worden, zijn:

 • obstetrische perinatologie
 • benigne gynaecologie (algemeen en urogynaecologie)
 • voortplantingsgeneeskunde, endocrinologie en fertiliteit
 • oncologie
 • maatschappelijke factoren

De vragen zijn gebaseerd op informatie uit:

 • recente NVOG-richtlijnen, indien deze niet voorhanden zijn, wordt een enkele keer ook verwezen naar de RCOG guidelines of NICE guidelines
 • leerboeken (bijv. Williams, Heineman, MOET manual)
 • actuele studies (vooral van Nederlandse bodem)
 • actualiteiten (Medisch Contact), relevante wet- en regelgeving
 • Landelijke Opleidingsdagen (LOD)
 • oude vragen

De toets wordt digitaal afgenomen volgens het multiple-choice systeem en bevatten gemiddeld 160 vragen, waarvoor de deelnemer 3 uur de tijd krijgt. De uitslag wordt vertrouwelijk medegedeeld aan de AIOS en de opleider.

Specifiek zoeken?