Auditcommissie Maternale Sterfte en Morbiditeit (AMSM)

Visie en missie
De visie van de Auditcommissie Maternale Sterfte en Morbiditeit (AMSM) is: kwaliteitsverbetering in de verloskunde in Nederland bewerkstelligen door lessen te trekken uit casus met ernstige maternale morbiditeit en mortaliteit, en die terug te koppelen aan alle zorgverleners in de geboortezorg.

De AMSM streeft ernaar lessen te trekken uit casus van ongewenste maternale afloop in Nederland door zich maximaal in te spannen om elke relevante casus te verzamelen en deze structureel te analyseren. Relevante bevindingen en verbeterpunten die dit oplevert, worden vervolgens zo breed mogelijk onder de aandacht gebracht van alle zorgverleners in de geboortezorg (verloskundigen, gynaecologen, anesthesiologen, kraamverzorgenden, verpleegkundigen en ambulancemedewerkers). Wij doen dit door periodieke rapportage, publicatie van wetenschappelijke artikelen en presentaties. Kernwaarden zijn kwaliteit, objectiviteit en Evidence based medicine. Wij streven daarbij naar internationale samenwerking met organisaties die hetzelfde doel nastreven, zoals International Network of Obstetric Surveillance Systems (INOSS) en de World Health Organization (WHO).

Aanmelding casus maternale sterfte
Een geval van maternale sterfte kan op twee manieren worden gemeld:

  1. via de NethOSS registratie (voorkeur)
    Elke vakgroep gynaecologie in Nederland heeft een NethOSS-contactpersoon. Gegevens worden via een beveiligde omgeving ge-upload naar de beveiligde schijf van Perined. De NethOSS-contactpersoon ontvangt na melding binnen enkele dagen een verzoek om aanvullende elektronische informatie. Voor vragen over melden kunt u mailen naar: info@nethoss-perined.nl.
  2. schriftelijk via het NVOG-bureau
    NVOG-leden kunnen een maternale sterfte ook melden door in te loggen in het besloten ledengedeelte en dit formulier in te vullen.

Relevante documenten