Wetenschapscommissie Voortplantingsgeneeskunde

Iedere pijler van de NVOG heeft een eigen wetenschapscommissie, die bestaat uit de volgende (maximaal tien) leden:

 • Voorzitter (bestuurslid van de pijler, bijvoorkeur de pijlervoorzitter)
 • Vicevoorzitter (zit qq in het bestuur van de Koepel Wetenschap)
 • Secretaris
 • Leden (o.a. afgevaardigden uit werkgroepen/SIG’s van de pijler)
 • 2 AIOS (afgevaardigd vanuit de VAGO)

Voorwaarden samenstelling

 • Voorzitter en vicevoorzitter worden aangedragen door het pijlerbestuur
 • Streven is dat voorzitter en vicevoorzitter een combinatie zijn uit de 2e en 3e lijn
 • Binnen de commissie is minimaal 25% van de leden afkomstig uit de 2e lijn
 • Binnen de commissie komen de leden uit diverse regio’s uit het land
 • Leden zitten niet in de commissie vanuit hun functie (omdat zij bijv. hoogleraar zijn)
 • De leden worden voor een periode van drie jaar aangesteld en kunnen maximaal zes jaar in de commissie zitting hebben

Taken
Kennisagenda

 • beoordeeld binnengekomen kennishiaten op geschiktheid voor een doelmatigheidsstudie/studie, actualiteit (geen lopende of net verschenen studies) en voorziet het kennishiaat van achtergrondinformatie
 • levert een lijst van kennishiaten voor prioritering aan het NVOG-bureau
 • bespreekt de lijst met kennishiaten op een door de Koepel Wetenschap georganiseerde avond en maakt hiervan een verslag
 • coördineert/schrijft het visiestuk vanuit de pijler

Ontwikkeling subsidieaanvragen/studies

 • stelt n.a.v. de Kennisagenda een driejarenplan op voor de aan te vragen subsidies
 • inventariseert jaarlijks wie er een studie n.a.v. bovenstaand plan zou willen indienen
 • doet een voorstel voor projectleiders en studies aan de werkgroep Kwaliteitscirkel
 • geeft ten tijde van het ontwikkelen van de subsidieaanvraag advies t.a.v. inhoud, draagvlak, haalbaarheid
 • adviseert de werkgroep Kwaliteitscirkel of de subsidieaanvraag kan worden ingediend als NVOG-studie

Rol bij niet goed lopende studies

 • kan om advies gevraagd worden indien een studie niet goed loopt of er anderszins problemen zijn en kan ongevraagd advies geven