Plenaire Visitatie Commissie

De Plenaire Visitatie Commissie (PVC) van de NVOG voert in opdracht van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) de opleidingsvisitaties uit. Opleidingen worden in een vijf-jaar cyclus getoetst aan de regels van het College Geneeskundig Specialismen (CGS), vastgelegd in het kwaliteitskader en daarnaast getoetst aan dit kader, het Specifiek Besluit Obstetrie en Gynaecologie en het landelijk opleidingsplan LOGO (per ingang van juli 2022). Voldoen opleiders en opleidingsinstituten/-inrichtingen aan de aan hen gestelde eisen dan worden zij door de RGS erkend voor onbepaalde tijd en volgen periodieke evaluaties door de PVC.

Het CGS Kaderbesluit herregistratie specialisten biedt de mogelijkheid tot erkenning van meerdere opleidingsinstellingen in een samenwerkingsverband. De NVOG ambieert een spoedige implementatie van regionaal visiteren en verlaat daarmee het separaat visiteren van een opleidingsinstelling, uitzonderingen daar gelaten wanneer de kwaliteit van de opleiding onvoldoende geborgd blijkt. De NVOG ziet de opleiding tot gynaecoloog als een regionale inspanning, waarin afstemming tussen de clusterziekenhuizen en toezicht op elkaars kwaliteit voorwaardelijk is en als zodanig ook kan worden getoetst in een regionale visitatie/evaluatie.

Vereist is dat elke opleider en instelling in het samenwerkingsverband voldoet aan de erkenningseisen en dat tenminste de afspraken tussen de instellingen over elke locatie, de inhoud en duur van de verschillende onderdelen van de opleiding en over de onderlinge verhouding en verantwoordelijkheid van de instellingen zijn vastgelegd.

Op de KNMG-website staat meer informatie over de opleiding Obstetrie & Gynaecologie en een impressie van het beroep.

Mail naar carolienkanne@nvog.nl voor meer informatie en/of vragen.

Relevante documenten