De toekomst van de zorg en de rol van de gynaecoloog

Opleiden is vooruitzien‘, ‘Medisch specialist 2025‘, ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen; De contouren‘, ‘Anders kijken, anders leren, anders doen‘, zijn rapporten die zijn verschenen over de verwachte ontwikkelingen in de zorg. De zorg verandert en wij veranderen mee. Dat is altijd zo geweest. De veranderingen gaan naar verwachting steeds sneller.

Leidend in discussies

De NVOG wil leidend zijn in de discussie over onderwerpen als de grenzen van de specialismen, de invulling die medisch-specialisten aan hun werk geven, de verwachting van de rol van de medisch-specialist, de organisatie en financiering van zorg, digitalisering en technologie. De toekomst staat prominent op onze agenda.

In het voorjaar van 2017 verspreiden we een discussienota over de toekomst van de zorg en de rol van de gynaecoloog daarin. We gaan met u in gesprek tijdens maatschap-/vakgroepbezoeken, ALV’s en regiobezoeken, bijvoorbeeld bij refereeravonden, en natuurlijk digitaal via bijvoorbeeld social media. Een aantal keer zullen we een inloop na bestuursvergaderingen organiseren.

De koepels en pijlers worden actief betrokken om verdere invulling te geven om de NVOG-toekomstvisie en de te ondernemen acties nader aan te scherpen.

We gaan in gesprek met de VAGO, FMS en De Jonge Specialist, en met de besturen van een aantal wetenschappelijke verenigingen, de huisartsen en public health, technische universiteiten en bedrijfsleven. Doel hiervan is de medische inhoud, verwachte technologische ontwikkelingen en organisatie van de vrouwengezondheidszorg te bespreken. De gesprekken zullen ook plaatsvinden met onze stakeholders, de patiëntenverenigingen, de overheid, de verzekeraars en de ziekenhuizen.

Beleidsplan komende jaren

2017 stond vooral in het teken van discussie, inventarisatie en richting geven, waaruit een eerste aanzet voor een plan van aanpak voor onze vereniging, de gynaecoloog en de opleiding gestalte krijgt. Dit vormt de basis voor het beleidsplan van de komende jaren.