De Jonge Specialist

Wie is De Jonge Specialist?

De Jonge Specialist (DJS) is de zelfstandige beroepsvereniging voor AIOS en is 1 januari 2015 opgericht uit de fusie tussen de individuele ledenvereniging De Jonge Orde (DJO) en de federatie van juniorverenigingen (LVAG) gelieerd aan de Landelijke vereniging voor Artsen in Dienstverband (LAD). De Jonge Specialist heeft landelijke dekking, nauwe contacten met zowel juniorverenigingen als individuele leden, en een uitgebreid netwerk van partners waarmee we regelmatig om de tafel zitten.

Saamhorigheid, onderlinge steun en hoge opkomsten bij activiteiten van De Jonge Specialist hebben laten zien dat AIOS zeker invloed hebben op hun werk- en leeromgeving. Samen staan we sterk! Dankzij De Jonge Specialist komen de arbeidsvoorwaarden van AIOS en knelpunten rond de opleiding duidelijk aan bod met verbeteringen als gevolg. Ook zet DJS zich in voor kwaliteit en innovatie in de gezondheidszorg. DJS staat voor één gezamenlijke AIOS-stem op landelijk niveau, een sterke onderhandelingspositie voor alle AIOS en het initiëren, coördineren en stimuleren van initiatieven ter bewaking en verbetering van de opleiding.

De Jonge Specialist wil alle 6000 specialisten in opleiding vertegenwoordigen en hun belangen behartigen. Hiervoor nemen we een actieve rol in het faciliteren en vertegenwoordigen van alle zaken die te maken hebben met de (medisch) specialistische vervolgopleiding en we zorgen ervoor dat AIOS hierover gehoord en geïnformeerd worden. Zo vormt De Jonge Specialist een brug tussen AIOS en de medische- en niet-medische partnerorganisaties.

Wat wil De Jonge Specialist?

De Jonge Specialist (DJS) heeft een unieke positie als de landelijke belangenbehartiger voor artsen en niet-artsen in opleiding tot (medisch) specialist: AIOS. De Jonge Specialist vertegenwoordigt hiermee alle zorgprofessionals in de (medisch) specialistische vervolgopleiding en zorgt ervoor dat de stem van deze belangrijke groep aanstormende specialisten gehoord wordt bij spelers in het opleidingsveld en de brede gezondheidszorg.

Visie: De Jonge Specialist streeft naar het ‘afleveren’ van toekomstbestendige medisch specialisten door de beste medische vervolgopleiding in een veranderend zorglandschap. Deze visie is gebouwd op de drie speerpunten van De Jonge Specialist: opleiding, beroepsbelangen en kwaliteit & innovatie.

Missie: De Jonge Specialist staat voor een kwalitatief hoogstaande opleiding tot medisch specialist in een steeds veranderend zorglandschap. De Jonge Specialist is een brug tussen AIOS en de medische- en niet-medische partnerorganisaties en wil alle specialisten in opleiding vertegenwoordigen. Hiervoor nemen we een actieve rol in het faciliteren en vertegenwoordigen van alle zaken, die te maken hebben met de (medische) specialistische vervolgopleiding en zorgen wij ervoor dat AIOS gehoord en geïnformeerd worden. Dit is uitgewerkt in het meerjarenplan 2016-2019 van De Jonge Specialist tot de volgende doelstellingen:

 • AIOS raadplegen en informeren over relevante zaken omtrent de (medisch) specialistische vervolgopleiding via diverse kanalen;
 • Een actieve bijdrage leveren aan de uitwerking van de individualisering van de medische vervolgopleiding;
 • AIOS vertegenwoordigen aan diverse cao-tafels en opkomen voor een verdere verbetering van hun beroepsbelangen;
 • Een leidende rol op zich nemen in het aanbieden van profielen en cursussen van niet-medische competenties;
 • Diverse mogelijkheden bieden voor AIOS voor het opdoen van organisatorische, journalistieke en/of bestuurlijke ervaring;
 • Verbinding leggen tussen AIOS van verschillende medische vervolgopleidingen door het organiseren van diverse bijeenkomsten en symposia;
 • Goed contact onderhouden met haar partnerorganisaties, zusterverenigingen en andere gremia.

Initiatief: Naast een actieve rol in diverse landelijke discussies, wil De Jonge Specialist ook zelf initiatieven ontwikkelen om de opleidingen te verbeteren en de zorg kwalitatief hoogstaand en toegankelijk te houden in Nederland. Voorbeelden van initiatieven waarin wij participeren of het voortouw namen:

 • Visiedocumenten ‘Coach, Cure & Care 2025’, ‘Coaching- who cares?’ en ‘Bridge the G@pp’;
 • Platform Medisch Leiderschap;
 • Opleidingsprijs beste opleider;
 • Talenttraject management;
 • Uitwerking van het Opleidingsakkoord met het ministerie van VWS in 2014.

Wat doet De Jonge Specialist?

De Jonge Specialist behartigt de belangen van alle artsen en niet-artsen in opleiding tot specialist (A(N)IOS). DJS initieert, coördineert en stimuleert initiatieven ter bewaking en verbetering van:

 • De opleiding tot specialist
 • De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Innovatie binnen en ontwikkeling van het beroep.

De Jonge Specialist zet zich proactief in en heeft invloed op meningsvorming en besluitvorming over zorg en opleiding. In dit kader zit zij regelmatig aan tafel met bijvoorbeeld het Ministerie van VWS, de KNMG en het College Geneeskundige Specialismen.

De Jonge Specialist levert daarnaast ook juridische adviezen in het kader van individuele dienstverlening. Als je vragen hebt over jouw opleiding, rooster of arbeidsvoorwaarden, kun je bij ons terecht.

Ook houden we onze leden graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via nieuwsbrieven, deze website en ons kwartaalmagazine De Jonge Specialist. Maar net zo belangrijk is voor ons het inventariseren van wensen en behoeften van onze leden. Waar loopt de gemiddelde AIOS tegenaan en welke onderwerpen houden jou bezig? Hiervoor ontwikkelen we diverse enquêtes.

Zichtbaarheid is van groot belang voor De Jonge Specialist. Daarom nemen wij actief deel aan symposia en congressen, waar wij de mening van de AIOS uitdragen. Zelf organiseren we elk jaar het landelijke AIOS-congres: de AIOS Upgrade samen met onze partners LAD, VvAA en Federatie Medisch Specialisten.

Successen: Dit heeft duidelijk effect gehad en we hebben al veel bereikt in de afgelopen jaren. Een greep uit de collectieve zaken die we voor AIOS hebben gerealiseerd:

 • Behoud ORT in cao
 • Voorkomen eigen bijdrage aios aan opleiding middels actiedag
 • Verankering vergoeding 100% opleidingskosten in de cao
 • Vergoeding lidmaatschap van vakbond (zoals De Jonge Specialist) van minimaal 42% door werkgever.

Hoe is de VAGO betrokken bij De Jonge Specialist?

De organisatie van De Jonge Specialist bestaat uit de ALV (besluitvorming over belangrijke zaken/standpunten: gevormd door alle AIOS-leden van DJS). Daarnaast is er een Centraal Bestuur (12 aios, benoemd door de ALV) en de Raad Juniorverenigingen (RJV). Deze laatste wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de Juniorverenigingen van de Wetenschappelijke Verenigingen van de erkende medische specialismen, waaronder dus ook de VAGO. De RJV vergadert tenminste vier keer per jaar. Het is een over en weer informerende vergadering met overleg en afstemming. De RJV kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur van De Jonge Specialist en vormt een belangrijk orgaan voor het uitdragen van informatie naar de achterban en het inventariseren van medisch specialisme overstijgende problemen. Zaken of problemen die vanuit de clusters worden besproken binnen de VAGO worden zo nodig ook besproken binnen de Raad Juniorverenigingen om te peilen of deze problematiek specialisme-breed bestaat om in dat geval een breder draagvlak te creëren voor het vinden van oplossingen (bv werkloosheid onder jonge klaren, tekorten aan ingrepen, deeltijdwerken etc).

De Jonge Specialist lidmaatschap

Per 1 januari 2017 zullen alle nieuwe AIOS bij het inschrijven voor de NVOG/VAGO ook de mogelijkheid krijgen om zich direct in te schrijven voor De Jonge Specialist (DJS). Hiermee geeft de AIOS toestemming aan de NVOG/VAGO om zijn/haar gegevens door te geven aan DJS voor facturering en toezenden van hun nieuwsbrieven het Medisch Contact.

De ouderejaars AIOS moedigen we aan – indien nog niet lid van DJS – om alsnog lid te worden. Hoe meer AIOS gynaecologie lid zijn, hoe meer inspraak we hebben om onze belangen te behartigen op landelijk niveau!