Ledenvergadering WOG

 • Tenminste één maal per jaar wordt een vergadering van de leden van de werkgroep gehouden.
 • Het tijdstip en de plaats van de wetenschappelijke vergaderingen worden vastgesteld door het bestuur van de werkgroep en gecoördineerd met de ambtelijk secretaris van IKNL.
 • Het bestuur van de werkgroep brengt jaarlijks verslag uit aan de leden van de werkgroep en aan het NVOG-bestuur over de werkzaamheden van het afgelopen jaar en rapporteert aan de Algemene Ledenvergadering van de NVOG in overleg met het NVOG-bestuur. Ook legt het bestuur van de werkgroep jaarlijks verantwoording af over het financiële beheer aan de leden van de werkgroep en aan het NVOG-bestuur.
 • Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 • Besluiten omtrent opzegging of ontzetting kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering.
 • Over personen wordt schriftelijk gestemd.
 • Alle voornemens tot besluiten dienen te voren te worden geagendeerd.
 • Voorts is het bestuur verplicht een ledenvergadering bijeen te roepen op een termijn van niet langer dan vier weken, indien tenminste de helft van de leden dit verzoekt.
 • Indien het bestuur binnen 14 dagen aan dit verzoek geen gevolg heeft gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan.
 • De ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of diens plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en diens plaatsvervanger, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 • Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden ter kennis van de leden gebracht en dienen in de eerstvolgende vergadering te worden vastgesteld.

Specifiek zoeken?