Integraal Zorgakkoord

22 september 2022

De Federatie Medisch Specialisten (Federatie) heeft het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend. Als NVOG hebben wij net als de andere wetenschappelijke verenigingen onze input geleverd en de Federatie gesteund in het besluit om het IZA te ondertekenen. We staan voor grote uitdagingen die om een integrale aanpak en nieuwe en andere oplossingen vragen. Tegelijkertijd hebben ook wij – net als de Federatie – wel wat zorgen over de uitvoering. We hebben aandacht gevraagd voor de noodzaak van goede en passende randvoorwaarden, realiteitszin in de ambities en termijnen en om oog te hebben voor de toch al hoge druk die in de ziekenhuizen wordt ervaren. Ook hebben wij ons uitgesproken tegen generieke volumenormen. Wij geloven namelijk veel meer in netwerkvorming als uitgangspunt, waarbinnen afspraken worden gemaakt over welke zorg waar het best kan plaatsvinden. Tevens hebben we aangegeven dat ook de acute verloskunde integraal moet worden bezien, geleverd en gefinancierd. Het CPZ heeft daarnaast expliciet aandacht gevraagd voor de geboortezorg in dit akkoord. Een opsteker voor ons als vereniging is dat er in het IZA veel aandacht uitgaat naar passende zorg en kwaliteit en het inzetten op zorgevaluatie. Hoewel dit ook op onze vereniging impact zal hebben, is dit een richting waar wij als NVOG één van de koplopers in zijn. Een deel van de aandachtspunten en zorgen vraagt de komende periode nadere uitwerking. Het is belangrijk dat de medisch specialist hierbij aan tafel zit. Wij zullen via de Federatie hier nauw bij betrokken blijven.

Specifiek zoeken?