Informatie Voortgangstoets

Elk jaar stelt een commissie van Nederlandse gynaecologen zorgvuldig de Voortgangstoets (VGT) samen in het kader van de opleiding AIOS Gynaecologie. Het doel van de Voortgangstoets is om AIOS inzicht te geven in hun kennisniveau op de onderstaande domeinen. De toets wordt afgenomen bij alle AIOS Gynaecologie en is een verplicht onderdeel van hun opleiding.

Registratie
Het is belangrijk dat de NVOG beschikt over jouw actuele gegevens. Deze worden via de clustersecretariaten opgevraagd. Jouw gegevens worden o.a. gebruikt voor de instructie en toegang tot de toetsomgeving. De eerstvolgende VGT vindt plaats op 7 oktober 2022 van 14.00 tot 17.00 uur.

Procedure
Alle bij de NVOG bekende AIOS ontvangen ongeveer 1 maand van tevoren een mail met een aankondiging van de VGT en een instructie om deel te kunnen nemen.
De kosten voor deelname aan de Voortgangstoets zijn opgenomen in een totaal factuur die gericht wordt aan het clustersecretariaat naar rato van het aantal deelnemende AIOS uit het betreffende cluster.

De domeinen die getoetst worden, zijn:

 • obstetrische perinatologie
 • benigne gynaecologie (algemeen en urogynaecologie)
 • voortplantingsgeneeskunde, endocrinologie en fertiliteit
 • oncologie
 • maatschappelijke factoren

De vragen zijn gebaseerd op informatie uit:

 • recente NVOG-richtlijnen, indien deze niet voorhanden zijn, wordt een enkele keer ook verwezen naar de RCOG guidelines of NICE guidelines
 • leerboeken (bijv. Williams, Heineman, MOET manual)
 • actuele studies (vooral van Nederlandse bodem)
 • actualiteiten (Medisch Contact), relevante wet- en regelgeving
 • landelijke opleidingsdagen
 • oude vragen

De toets wordt digitaal afgenomen volgens het multiple-choice systeem en bevatten gemiddeld 160 vragen, waarvoor de deelnemer 3 uur de tijd krijgt. De uitslag wordt vertrouwelijk medegedeeld aan de AIOS en de opleider.

Vraagtekenoptie

In de Voortgangstoets zit bij de antwoordopties de mogelijkheid om een vraagteken of ‘weet niet’ in te vullen. Hierdoor hoeven AIOS niet te gokken als ze het antwoord echt niet weten. Het invullen van een vraagteken levert geen aftrek van punten op. Sommige mensen denken dat je alle vragen moet beantwoorden om een zo hoog mogelijk cijfer te halen en dat je daarom beter kunt gokken dan een vraagteken in te vullen. Wetenschappelijk onderzoek laat echter zien dat dit niet waar is. Het beste cijfer wordt gehaald door alleen de vragen in te vullen waarvan je tenminste één antwoordoptie met zekerheid kunt wegstrepen (‘educated guess’).

Normering

Omdat de toets elk jaar samengesteld wordt uit voornamelijk nieuwe vragen fluctueert de moeilijkheidsgraad per jaar. Om die reden is er geen vaste norm, maar een relatieve norm. De normering die dit jaar gehanteerd gaat worden, is: Alle scores van jaar 4-5-6 worden samengenomen en de p60 hiervan representeert een 5.5. Voor elk lager jaar (jaar 1-2-3) wordt de norm met 3% naar beneden bijgesteld*.

Jaargroep

Vanwege zwangerschapsverloven, korting en parttime werken is het soms lastig om te bepalen in welk opleidingsjaar een AIOS zich bevindt. Dit kan belangrijk zijn omdat de normering per jaargroep gaat. Voor jaar 4-5-6 maakt het overigens niet uit, aangezien voor deze jaren een zelfde normeringsberekening wordt gehandhaafd (zie uitleg hierboven).

Grofweg geldt: korting verleent voor de opleiding betekent hoger instromen (bij een jaar korting bevindt de AIOS zich in opleidingsjaar 2 aan het begin van de opleiding). Een zwangerschapsverlof stelt de opleiding met 4 maanden uit. Parttime werken verlengt de opleiding. Het aantal parttime gewerkte jaren moet gedeeld worden door de parttimefactor: stel de AIOS werkt 90%: dan doet deze 1.1 jaar over een opleidingsjaar.

De voortgangstoetscommissie kan adviseren bij het berekenen van het opleidingsjaar, maar het eindoordeel ligt bij de universitaire opleider.

Veel succes met de voorbereidingen en met het maken van de toets!

Vragen en/of klachten

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je deze mailen naar carolienkanne@nvog.nl of kenbaar maken via je clustervertegenwoordiger. De vraag zal dan zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen, maar tenminste binnen 5 werkdagen.

Lees hier het Reglement Dispensatie VGT NVOG (2015)
Lees hier de klachtenregeling NVOG d.d. april 2018
Lees hier de Regeling Commissie van Beroep (na)scholing wetenschappelijke verenigingen d.d. 26 januari 2017