Informatie Voortgangstoets

Elk jaar stelt een commissie van Nederlandse gynaecologen zorgvuldig de Voortgangstoets (VGT) samen in het kader van de opleiding AIOS Gynaecologie. Het doel van de Voortgangstoets is om AIOS inzicht te geven in hun kennisniveau op de onderstaande domeinen. De toets wordt digitaal afgenomen bij alle AIOS Gynaecologie en is een verplicht onderdeel van hun opleiding.
De toets omgeving die gebruikt wordt is Remindo toets en zal gemiddeld uit 160 vragen bestaan.

Registratie
Het is belangrijk dat de NVOG beschikt over jouw actuele gegevens. Deze worden via de clustersecretariaten opgevraagd. Jouw gegevens worden o.a. gebruikt voor de instructie en toegang tot de online toetsomgeving Remindo. De eerstvolgende VGT vindt plaats op 7 oktober 2022 van 14.00 tot 17.00 uur.

Ook gynaecologen kunnen deelnemen aan de VGT en zo hun vakkennis toetsen. Hen wordt de mogelijkheid geboden om in een ruimer tijdbestek te starten tussen vrijdag 7 oktober vanaf 14.00 uur tot zondag 9 oktober 24.00 uur voor de duur van 3 uur. Als gynaecoloog kun je je aanmelden door een mail te sturen aan marijkemoolenaar@nvog.nl (met vermelding van je BIG nummer i.v.m. verwerking accreditatiepunten, én je keuze voor deelname aan de gehele toets óf je te beperken tot de aandachtsgebieden Verloskunde en Maatschappij). Inschrijven kan tot uiterlijk 30 september 2022. Voor deelname aan de VGT wordt  €80,- in rekening gebracht en na betaling zal de accreditatie in orde worden gemaakt.

Procedure
Alle bij de NVOG bekende AIOS ontvangen ongeveer 1 maand van tevoren een mail met een aankondiging van de VGT en een instructie om deel te kunnen nemen.
De kosten voor deelname aan de Voortgangstoets zijn opgenomen in een totaal factuur die gericht wordt aan het clustersecretariaat naar rato van het aantal deelnemende AIOS uit het betreffende cluster.

De domeinen die getoetst worden, zijn:

 • obstetrische perinatologie
 • benigne gynaecologie (algemeen en urogynaecologie)
 • voortplantingsgeneeskunde, endocrinologie en fertiliteit
 • oncologie
 • maatschappelijke factoren

De vragen zijn gebaseerd op informatie uit:

 • recente NVOG-richtlijnen, indien deze niet voorhanden zijn, wordt een enkele keer ook verwezen naar de RCOG guidelines of NICE guidelines
 • leerboeken (bijv. Williams, Heineman, MOET manual)
 • actuele studies (vooral van Nederlandse bodem)
 • actualiteiten (Medisch Contact), relevante wet- en regelgeving
 • landelijke opleidingsdagen
 • oude vragen

‘Weet niet optie’ vervalt

Dit jaar (2022) zijn er wat aanpassingen gedaan in het format van de voortgangstoets. Naast de gebruikelijke één-uit-meerkeuze vragen, zullen er dit jaar meerdere vraagvormen gebruikt worden. Daarnaast zal er geen gebruik meer worden gemaakt van  de ‘weet niet’ optie. De scoring van de vragen verandert daardoor ook.
De aios krijgt voorafgaand aan de toets een mail met informatie over de toets inclusief de verschillende vraagvormen en scores die erbij horen.

Nadat de toets is gemaakt kan de aios reageren op de toetsvragen door opnieuw in te loggen in Remindo toets (Login – Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) – RemindoToets Afnameomgeving). Pas nadat de commentaren zijn verwerkt en de toets zo nodig, is aangepast worden de uitslagen bekend gemaakt en ingezien worden via het persoonlijke account.

Normering

Voor de NVOG VGT 2022 wordt gebruik gemaakt van de methode Cohen[1] voor het bepalen van de norm; een vooraf gestelde grens van een referentiescore die bepaald wordt op basis van de score van de groep (combinatiemethode van absoluut en relatief). Hierbij gelden de volgende gemaakte afspraken:

 • De referentiescore (het 95e percentiel (p95) wordt bepaald op basis van de scores van de jaargroepen 4-5-6.
 • De grenswaarde voor onvoldoende-voldoende (in geval van cijfers de waarde 5,5) wordt bepaald door 60% te nemen van de referentiescore voor de jaargroepen 4-5-6 en de specialisten, 57% voor jaargroep 3, 54% voor jaargroep 2 en 51% voor jaargroep 1.

[1] [Cohen-Schotanus, J., & van der Vleuten, C. P. (2010). A standard setting method with the best performing students as point of reference: practical and affordable. Med Teach, 32(2), 154-160]

Jaargroep

Vanwege zwangerschapsverloven, korting en parttime werken is het soms lastig om te bepalen in welk opleidingsjaar een AIOS zich bevindt. Dit kan belangrijk zijn omdat de normering per jaargroep gaat. Voor jaar 4-5-6 maakt het overigens niet uit, aangezien voor deze jaren een zelfde normeringsberekening wordt gehandhaafd (zie uitleg hierboven).

Grofweg geldt: korting verleent voor de opleiding betekent hoger instromen (bij een jaar korting bevindt de AIOS zich in opleidingsjaar 2 aan het begin van de opleiding). Een zwangerschapsverlof stelt de opleiding met 4 maanden uit. Parttime werken verlengt de opleiding. Het aantal parttime gewerkte jaren moet gedeeld worden door de parttimefactor: stel de AIOS werkt 90%: dan doet deze 1.1 jaar over een opleidingsjaar.

De voortgangstoetscommissie kan adviseren bij het berekenen van het opleidingsjaar, maar het eindoordeel ligt bij de universitaire opleider.

Veel succes met de voorbereidingen en met het maken van de toets!
Voorgaande toetsen zijn in te zien via deze link

Vragen en/of klachten

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je deze mailen naar carolienkanne@nvog.nl of kenbaar maken via je clustervertegenwoordiger. De vraag zal dan zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen, maar tenminste binnen 5 werkdagen.

Lees hier het Reglement Dispensatie VGT NVOG (2015)
Lees hier de klachtenregeling NVOG d.d. april 2018
Lees hier de Regeling Commissie van Beroep (na)scholing wetenschappelijke verenigingen d.d. 26 januari 2017