Geschillen

Geïntensiveerd begeleidingstraject

Als er twijfel is over de geschiktheid van de AIOS kan de opleidingsgroep een geïntensiveerd begeleidingstraject starten. Doel van dit traject is om de AIOS de gelegenheid te bieden om zich, onder intensieve begeleiding, alsnog te bekwamen in de onderdelen (competenties) waarover twijfels zijn. De RGS heeft een stappenplan ontwikkeld voor de opleider en de AIOS, zie hiervoor de Flyer ‘Het geïntensiveerde begeleidingstraject’.

Geschil

Soms acht de opleider een AIOS niet geschikt of in staat de opleiding voort te zetten. Voor sommige AIOS is dit een logisch gevolg van eerdere gesprekken en beoordelingen en accepteren zij deze situatie. Als de AIOS het echter niet eens is met de beslissing van de opleider, dan ontstaat er een geschil.

In het Kaderbesluit CCMS zijn specifieke regels vastgelegd over de geschillenbeslechting in dit soort gevallen. Voordat je als AIOS een verzoek kunt indienen bij de hiervoor opgerichte Geschillencommissie van de KNMG, moet het geschil met je opleider eerst gemeld worden bij de Centrale Opleidingscommissie (COC) van je ziekenhuis. Het voorleggen van het geschil aan de COC moet binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil worden gemeld. De COC kan gebruik maken van een mediator. De COC tracht het geschil binnen 6 weken nadat het geschil aan haar is voorgelegd in der minne te schikken. Is de uitspraak van de COC voor de AIOS onbevredigend of komt de commissie niet tot een uitspraak, dan staat de weg open naar de Geschillencommissie van de KNMG. De Geschillencommissie bestaat uit juristen, specialisten en AIOS. Een keer per maand vinden de hoorzittingen plaats, waar beide partijen worden gehoord. De geschillencommissie beraadslaagt en besluit achter gesloten deuren. Zij moet in het algemeen binnen zes weken na de datum van de hoorzitting beslissen. Als een van de partijen het niet eens is met een uitspraak van de Geschillencommissie kan deze een zaak aanhangig maken bij de civiele rechter van de rechtbank van het arrondissement waarin die partij gevestigd of woonachtig is.

De hoorzittingen vinden plaats in de Domus Medica te Utrecht. De zittingsdata en alle informatie over de Geschillen procedure vind je hier.

Bij vragen hierover of daadwerkelijke juridische ondersteuning kun je contact opnemen met het AIOS Meldpunt, onderdeel van het Kennis- en Dienstverleningscentrum van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD. Je kunt op werkdagen telefonisch terecht bij het AIOS Meldpunt via 088 13 44  122, of mail je vraag naar info@dejongespecialist.nl.

Bezwaar en advies

Heb je bezwaar tegen een besluit van de RGS (over registratie, herregistratie, erkenning als opleider, opleidingsinrichting of opleidingsinstituut, over je inschrijving in het opleidingsregister) dan bestaat er hiervoor de Adviescommissie. Klik hier voor de bezwaarprocedure.

Jaarverslagen

De Geschillencommissie en Adviescommissie brengen jaarlijks verslag uit over hun werkzaamheden. Daarin geven zij inzicht in de aantallen zaken die werden ingediend en behandeld, de aard van de kwesties die werden voorgelegd en korte samenvattingen van de uitspraken. Bovendien zijn de geanonimiseerde teksten van de uitspraken aan de jaarverslagen gehecht. Je vindt de verslagen hier.