Vacature NVOG-vertegenwoordiger in de RGS (2024)

4 september 2023

De Plenaire Visitatie Commissie (PVC) van de Koepel Opleiding van de NVOG is op zoek naar een vertegenwoordiger namens de NVOG in de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

De Koepel Opleiding houdt zich bezig met de inhoud van de opleiding tot gynaecoloog in de breedst mogelijke zin. De PVC is een adviesorgaan van de RGS en heeft tot taak om, op verzoek van de RGS, onderzoek in te stellen naar opleiders, opleidingsinrichtingen en opleidingsafdelingen voor het specialisme obstetrie & gynaecologie. Om uitvoering te geven aan deze taak organiseert de PVC visitaties. Binnen de PVC zijn alle OOR’s (Onderwijs en Opleidings Regio’s) vertegenwoordigd door de universitaire hoofd-opleider en een niet-universitaire opleider. Op voordracht van de VAGO zijn voorts een 4-tal AIOS benoemd binnen de PVC, alsmede de NVOG-vertegenwoordiger in de RGS.

De RGS ziet er op toe dat beleid  van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) rond (her)registratie van geneeskundig specialisten en profielartsen, de registratie bij opleiding tot geneeskundig specialist en profielarts en de erkenning van opleiders en opleidingen wordt  nageleefd. Tevens houdt de RGS zich bezig met de implementatie van de instellingsvisitaties en het vorm geven van regionale visitaties.

In verband met het voorziene vertrek van de huidige NVOG-vertegenwoordiger in de RGS, heeft de PVC een vacature per 1 april 2024. De functie wordt idealiter ingevuld door een gynaecoloog met affiniteit voor en betrokkenheid bij de opleiding tot gynaecoloog, met daarbij ook ervaring met opleidingsvisitatie(s).

We zoeken iemand die enerzijds begrip kan opbrengen voor en werken met de formele RGS-gestuurde kant van de opleiding en de ontwikkeling naar regionaal visiteren als iemand die enthousiasme voelt voor de vele inhoudelijke NVOG-opleidingsinitiatieven die binnen de Koepel Opleiding passeren. We bieden een unieke kijk in de opleidingskeuken, niet alleen binnen ons eigen specialisme, maar ook landelijk.

Functie omschrijving NVOG-vertegenwoordiger:

  • Je neemt deel aan de RGS-vergaderingen. Zij vergadert 10x per jaar op vrijdagmiddag van 13:00 tot 17:00 uur waarvan 3 keer live in de Domus Medica te Utrecht en waarvan 1 keer een themadag. De overige vergaderingen vinden plaats via Zoom. Daarnaast participeert het lid in uitvoerings- en ad hoc commissies van de RGS.
  • Het tijdsbeslag is ca. 12 uur per maand. Er wordt verwacht dat het lid de vergaderstukken voorbereidt en bereid is om indien nodig inhoudelijk te adviseren bij dossiers op het gebied van Obstetrie en Gynaecologie.
  • Er is een nette vacatie- en reiskostenregeling. Benoeming vindt plaats door de KNMG op voordracht van het NVOG-bestuur.
  • Als NVOG-vertegenwoordiger ben je tevens lid van de Plenaire Visitatiecommissie waarin alle U-opleiders en een NU-opleider per OOR zijn vertegenwoordigd. Zij vergaderen 4 tot 5 keer per jaar op vrijdagmiddag van 12.30 tot 14.00 uur, waarvan twee keer live. Aansluitend zijn de PVC leden ook uitgenodigd voor de plenaire Koepel Opleiding vergadering waar opleidingszaken en ontwikkelingen in de breedte worden besproken (van 14.00 tot 15.30 uur).
  • De secretaris van de PVC is het plaatsvervangend RGS-lid en beoordeelt samen met de NVOG-vertegenwoordiger adviesverzoeken en tussentijdse rapportages naar aanleiding van erkenningsverzoeken en visitatieadviezen (per mail).

Functie eisen

Klik hier voor de gestelde functie eisen.

Vacature functie: per 1 januari 2024, met inwerken door huidige NVOG-vertegenwoordiger tot 1 april 2024

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij dr. Irma Scholten, huidig NVOG-vertegenwoordiger in de RGS (I.Scholten@dz.nl)
Curriculum Vitae en motivatie kunnen gestuurd worden naar carolienkanne@nvog.nl

 

Specifiek zoeken?