NVOG Kennisagenda 2020-2023

12 april 2019

De Koepel Wetenschap biedt hierbij de de NVOG Kennisagenda 2020-2023 (of download de pdf: NVOG Kennisagenda 2020-2023) aan!
Begin 2018 is de NVOG gestart met het inventariseren van kennislacunes ten behoeve van de NVOG-Kennisagenda 2020-2023. Na een eerste en tweede (overkoepelende) prioritering is hier een overkoepelende Top 10 van kennislacunes uitgekomen, als ook een top met meest urgente kennislacunes per pijler. Samen met de visiedocumenten van de pijlers en de wetenschappelijke resultaten van de afgelopen jaren, vormt dit de basis voor de NVOG-Kennisagenda 2020-2023.
Om in gezamenlijkheid te komen tot een overzicht van de meest urgente lacunes, die de komende jaren binnen de gynaecologie moeten worden onderzocht, is bij diverse partijen om input gevraagd. Hierbij zijn alle NVOG-leden, de betrokken patiëntenverenigingen en andere betrokken stakeholders in de gelegenheid gesteld input te geven.
Wij willen iedereen daarom bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming van deze Kennisagenda.
Tevens kunnen wij melden dat er inmiddels al projectvoorstellen zijn ingediend n.a.v. de geprioriteerde kennislacunes in de NVOG-Kennisagenda 2020-2023.

Aanvullende vragen kunnen worden gemaild via wetenschap@nvog.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens de Koepel Wetenschap,
Monique Haak, voorzitter
Lucet van der Voet, vice-voorzitter

Specifiek zoeken?