Een verschuiving in de wijze van visiteren

28 maart 2024

Dit nieuwsbericht is een kopie van de bestuurscolumn van het NTOG editie maart 2024

Door:
Drs. Milou Bensink, VAGO voorzitter, NVOG bestuurslid en derdejaars AIOS cluster NOO
Drs. Carolien Kanne, NVOG beleidsadviseur met o.a. in portefeuille Koepel Opleiding en Commissie Kwaliteitsvisitatie

In de afgelopen jaren heeft het NVOG-bestuur (bijna) elke gynaecologische vakgroep in Nederland digitaal bezocht, het welbekende flitsbezoek. Een vast bespreekpunt tijdens deze bezoeken is of de vakgroep punten heeft waar het bestuur over mee kan denken of aandacht aan zou moeten besteden. Begrijpelijkerwijs kunnen deze punten wisselen per kliniek. Een vaker gehoord geluid is echter de hoog ervaren belasting van de kwaliteitsvisitaties, waarbij vooral de voorbereidingstijd niet in verhouding lijkt tot het beoogde doel.

Aanleiding
Eerdergenoemde geluiden werden al langer vernomen en sluit aan bij de Toekomstvisie Kwaliteitsvisitaties van de Federatie Medisch Specialisten (Federatie) uit 2021. Hierin wordt onder andere belang gehecht aan ontregeling van de visitatie en de rol van netwerkgeneeskunde. Deze visie geeft ruimte voor creativiteit in de invulling van visitaties met minder administratieve lasten.

In april 2021 werd tevens het NVOG visiedocument ‘Kwaliteit is samen leren’ gepubliceerd door de Koepel Kwaliteit. Hierin wordt de ambitie uitgesproken om het huidige kwaliteitsbeleid van plannen, implementeren en controleren om te buigen naar samen proberen, reflecteren, leren en doen. De kwaliteitsvisitaties zouden meer ingericht kunnen worden op het versterken van het lerend vermogen van de zorgverleners en het netwerk waarbinnen zij werkzaam zijn. De commissie Visitatie heeft in opdracht van de Koepel Kwaliteit de handschoen opgepakt en heeft het afgelopen jaar geschreven aan een aanvraag voor dit project bij de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

De SKMS heeft de aanvraag voor dit project reeds goedgekeurd. De eerste bijeenkomst met de werkgroep is een feit en er is gestart met het inventariseren van plus- en minpunten van de huidige visitatiemethodiek. De werkgroep wordt gevormd door huidige en voormalige visiteurs van de Commissie Visitatie. Het doel is om tot een nieuwe visitatiemethodiek te komen die beter aansluit bij de praktijk en bij de cyclus van leren en verbeteren waarbij een beperking van de administratielast in ogenschouw wordt genomen. De verwachting is dat halverwege 2025 gestart wordt met de pilot ‘visitatie nieuwe stijl’ in een vijftal klinieken.

De pilot
Het project stapt af van de huidige vorm van kwaliteitsvisitaties waarbij veel tijd en energie wordt gestopt in het invullen van vragenlijsten, verzamelen en controleren van kwaliteit-gerelateerde gegevens en het toetsen van bijbehorende normen. Hiermee wordt weliswaar inzichtelijk gemaakt waar de ruimte of noodzaak voor verbetering ligt, maar worden de zorgverleners niet geholpen met de aanpak ervan.

In dit project wordt een nieuwe vorm van visiteren ontwikkeld, waarbij zelfevaluatie, samen leren en verbeteren centraal staan. De rol van de visitatiecommissie zal minder controlerend en toetsend zijn, maar vooral stimulerend en ondersteunend. Hiermee hopen we de daadwerkelijke stap naar gewenste verbeteringen in de vakgroep kleiner te maken en beter te kunnen realiseren in samenwerking met de zorgverleners in het netwerk.

De vakgroep wordt vóór de visitatie gevraagd om aan de hand van lean normenkaders hun huidige zorg te evalueren. Op basis hiervan worden verbeterdoelen en -plannen opgesteld. Het uiteindelijke bezoek van de visitatiecommissie zal vooral bedoeld moeten zijn om deze doelen en plannen te bespreken en te evalueren op doelstellingen, uitvoering, haalbaarheid en aansluiting bij het patiëntenperspectief.

Implementatie

Wilt u nog iets meegeven aan de werkgroep Herziening Visitatiemethodiek? Stuur dan vóór 1 mei 2024 een bericht aan carolienkanne@nvog.nl

Specifiek zoeken?