Disclaimer

De NVOG sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de opmaak en de inhoud van de voorlichtingsfolders of richtlijnen, alsmede voor de gevolgen die de toepassing hiervan in de patiëntenzorg mocht hebben. De NVOG stelt zich daarentegen wel open voor attendering op (vermeende) fouten in de opmaak of inhoud van deze voorlichtingsfolders of richtlijnen. Neemt u dan contact op met het Bureau van de NVOG.

De informatie aangeboden op nvog.nl is bedoeld om de relatie tussen een patiënt/websitebezoeker en zijn/haar arts aan te vullen en niet te vervangen.

Gebruiksvoorwaarden NVOG-website

Algemeen

Toegang tot en gebruik van de website van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG, hierna ‘de NVOG-website’) is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de NVOG-website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

Doel

Alle gegevens en informatie op de NVOG-website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de NVOG-website de uiterste zorg wordt besteed, kan de NVOG niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Aansprakelijkheid

De NVOG is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de NVOG-website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de NVOG-website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de NVOG-website.

Intellectuele eigendomsrechten

De NVOG-website is eigendom van de NVOG. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de NVOG-website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan de NVOG of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVOG mag de inhoud van de NVOG-website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

Koppeling naar websites van derden

De NVOG draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de NVOG-website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze websites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. De NVOG aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVOG is framing en het maken van een hyperlink naar de NVOG-website niet toegestaan.

Privacy

Alle door de gebruiker aan de NVOG verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door de NVOG aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Wijzigingen van deze voorwaarden

De NVOG behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de NVOG-website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de NVOG-website van kracht zijn.

Disclaimer

Specifiek zoeken?