NVOG

Van een klein groepje bevlogen pioniers in 1887 is de huidige Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie uitgegroeid tot een krachtige professionele organisatie, met ruim 900 werkende leden en aspirant-leden. De structuur van de vereniging wordt gevormd door koepels en pijlers, met daarin ongeveer vijftig werkgroepen en commissies. Deze worden ondersteund vanuit het NVOG-bureau in Utrecht, waar een directeur en zeven vaste medewerkers werkzaam zijn. Als gynaecoloog in opleiding word je na het starten van je opleiding, op de eerst volgende algemene ledenvergadering tijdens het Gynaecongres voorgesteld en aangenomen als aspirant-lid.

De contributie bedraagt 183 euro, inclusief het lidmaatschap van de VAGO en een abonnement op het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie (NTOG). Na aanmelding van je lidmaatschap ontvang je een lidmaatschapsnummer en inlogcode voor het afgesloten ledengedeelte van de NVOG-website. Het is belangrijk dat je deze gegevens goed bewaart, aangezien je dit jaarlijks nodig hebt voor het maken van de voortgangstoets.

Als aspirant-lid heb je geen stemrecht, maar dit betekent niet dat je geen rol speelt binnen de vereniging. De stem van de toekomstige generatie gynaecologen is juist van belang en wordt daarom ook erg gewaardeerd. Samen met de NVOG streeft de VAGO ernaar om in iedere werkgroep of commissie van de NVOG onze inbreng te laten horen doordat een gynaecoloog in opleiding namens de VAGO deel uitmaakt van deze werkgroep of commissie. Bovendien is de voorzitter van het VAGO-bestuur tevens lid van het NVOG bestuur. Verder is het ook mogelijk om als gynaecoloog in opleiding lid te worden van een van de pijlers of bijhorende werkgroepen. Hiervoor betaal je meestal jaarlijks nog een apart contributiebedrag. Meer informatie hierover vind je op de website van de NVOG.

De Jonge Specialist

Wie is De Jonge Specialist?

De Jonge Specialist (DJS) is de zelfstandige beroepsvereniging voor AIOS en is 1 januari 2015 opgericht uit de fusie tussen de individuele ledenvereniging De Jonge Orde (DJO) en de federatie van juniorverenigingen (LVAG) gelieerd aan de Landelijke vereniging voor Artsen in Dienstverband (LAD). De Jonge Specialist heeft landelijke dekking, nauwe contacten met zowel juniorverenigingen als individuele leden, en een uitgebreid netwerk van partners waarmee we regelmatig om de tafel zitten.

Saamhorigheid, onderlinge steun en hoge opkomsten bij activiteiten van De Jonge Specialist hebben laten zien dat AIOS zeker invloed hebben op hun werk- en leeromgeving. Samen staan we sterk! Dankzij De Jonge Specialist komen de arbeidsvoorwaarden van AIOS en knelpunten rond de opleiding duidelijk aan bod met verbeteringen als gevolg. Ook zet DJS zich in voor kwaliteit en innovatie in de gezondheidszorg. DJS staat voor één gezamenlijke AIOS-stem op landelijk niveau, een sterke onderhandelingspositie voor alle AIOS en het initiëren, coördineren en stimuleren van initiatieven ter bewaking en verbetering van de opleiding.

De Jonge Specialist wil alle 6000 specialisten in opleiding vertegenwoordigen en hun belangen behartigen. Hiervoor nemen we een actieve rol in het faciliteren en vertegenwoordigen van alle zaken die te maken hebben met de (medisch) specialistische vervolgopleiding en we zorgen ervoor dat AIOS hierover gehoord en geïnformeerd worden. Zo vormt De Jonge Specialist een brug tussen AIOS en de medische- en niet-medische partnerorganisaties.

Wat wil De Jonge Specialist?

De Jonge Specialist (DJS) heeft een unieke positie als de landelijke belangenbehartiger voor artsen en niet-artsen in opleiding tot (medisch) specialist: AIOS. De Jonge Specialist vertegenwoordigt hiermee alle zorgprofessionals in de (medisch) specialistische vervolgopleiding en zorgt ervoor dat de stem van deze belangrijke groep aanstormende specialisten gehoord wordt bij spelers in het opleidingsveld en de brede gezondheidszorg.

Visie: De Jonge Specialist streeft naar het ‘afleveren’ van toekomstbestendige medisch specialisten door de beste medische vervolgopleiding in een veranderend zorglandschap. Deze visie is gebouwd op de drie speerpunten van De Jonge Specialist: opleiding, beroepsbelangen en kwaliteit & innovatie.

Missie: De Jonge Specialist staat voor een kwalitatief hoogstaande opleiding tot medisch specialist in een steeds veranderend zorglandschap. De Jonge Specialist is een brug tussen AIOS en de medische- en niet-medische partnerorganisaties en wil alle specialisten in opleiding vertegenwoordigen. Hiervoor nemen we een actieve rol in het faciliteren en vertegenwoordigen van alle zaken, die te maken hebben met de (medische) specialistische vervolgopleiding en zorgen wij ervoor dat AIOS gehoord en geïnformeerd worden. Dit is uitgewerkt in het meerjarenplan 2016-2019 van De Jonge Specialist tot de volgende doelstellingen:

 • AIOS raadplegen en informeren over relevante zaken omtrent de (medisch) specialistische vervolgopleiding via diverse kanalen;
 • Een actieve bijdrage leveren aan de uitwerking van de individualisering van de medische vervolgopleiding;
 • AIOS vertegenwoordigen aan diverse cao-tafels en opkomen voor een verdere verbetering van hun beroepsbelangen;
 • Een leidende rol op zich nemen in het aanbieden van profielen en cursussen van niet-medische competenties;
 • Diverse mogelijkheden bieden voor AIOS voor het opdoen van organisatorische, journalistieke en/of bestuurlijke ervaring;
 • Verbinding leggen tussen AIOS van verschillende medische vervolgopleidingen door het organiseren van diverse bijeenkomsten en symposia;
 • Goed contact onderhouden met haar partnerorganisaties, zusterverenigingen en andere gremia.

Initiatief: Naast een actieve rol in diverse landelijke discussies, wil De Jonge Specialist ook zelf initiatieven ontwikkelen om de opleidingen te verbeteren en de zorg kwalitatief hoogstaand en toegankelijk te houden in Nederland. Voorbeelden van initiatieven waarin wij participeren of het voortouw namen:

 • Visiedocumenten ‘Coach, Cure & Care 2025’, ‘Coaching- who cares?’ en ‘Bridge the G@pp’;
 • Platform Medisch Leiderschap;
 • Opleidingsprijs beste opleider;
 • Talenttraject management;
 • Uitwerking van het Opleidingsakkoord met het ministerie van VWS in 2014.

Wat doet De Jonge Specialist?

De Jonge Specialist behartigt de belangen van alle artsen en niet-artsen in opleiding tot specialist (A(N)IOS). DJS initieert, coördineert en stimuleert initiatieven ter bewaking en verbetering van:

 • De opleiding tot specialist
 • De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Innovatie binnen en ontwikkeling van het beroep.

De Jonge Specialist zet zich proactief in en heeft invloed op meningsvorming en besluitvorming over zorg en opleiding. In dit kader zit zij regelmatig aan tafel met bijvoorbeeld het Ministerie van VWS, de KNMG en het College Geneeskundige Specialismen.

De Jonge Specialist levert daarnaast ook juridische adviezen in het kader van individuele dienstverlening. Als je vragen hebt over jouw opleiding, rooster of arbeidsvoorwaarden, kun je bij ons terecht.

Ook houden we onze leden graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via nieuwsbrieven, deze website en ons kwartaalmagazine De Jonge Specialist. Maar net zo belangrijk is voor ons het inventariseren van wensen en behoeften van onze leden. Waar loopt de gemiddelde AIOS tegenaan en welke onderwerpen houden jou bezig? Hiervoor ontwikkelen we diverse enquêtes.

Zichtbaarheid is van groot belang voor De Jonge Specialist. Daarom nemen wij actief deel aan symposia en congressen, waar wij de mening van de AIOS uitdragen. Zelf organiseren we elk jaar het landelijke AIOS-congres: de AIOS Upgrade samen met onze partners LAD, VvAA en Federatie Medisch Specialisten.

Successen: Dit heeft duidelijk effect gehad en we hebben al veel bereikt in de afgelopen jaren. Een greep uit de collectieve zaken die we voor AIOS hebben gerealiseerd:

 • Behoud ORT in cao
 • Voorkomen eigen bijdrage aios aan opleiding middels actiedag
 • Verankering vergoeding 100% opleidingskosten in de cao
 • Vergoeding lidmaatschap van vakbond (zoals De Jonge Specialist) van minimaal 42% door werkgever.

Hoe is de VAGO betrokken bij De Jonge Specialist?

De organisatie van De Jonge Specialist bestaat uit de ALV (besluitvorming over belangrijke zaken/standpunten: gevormd door alle AIOS-leden van DJS). Daarnaast is er een Centraal Bestuur (12 aios, benoemd door de ALV) en de Raad Juniorverenigingen (RJV). Deze laatste wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de Juniorverenigingen van de Wetenschappelijke Verenigingen van de erkende medische specialismen, waaronder dus ook de VAGO. De RJV vergadert tenminste vier keer per jaar. Het is een over en weer informerende vergadering met overleg en afstemming. De RJV kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur van De Jonge Specialist en vormt een belangrijk orgaan voor het uitdragen van informatie naar de achterban en het inventariseren van medisch specialisme overstijgende problemen. Zaken of problemen die vanuit de clusters worden besproken binnen de VAGO worden zo nodig ook besproken binnen de Raad Juniorverenigingen om te peilen of deze problematiek specialisme-breed bestaat om in dat geval een breder draagvlak te creëren voor het vinden van oplossingen (bv werkloosheid onder jonge klaren, tekorten aan ingrepen, deeltijdwerken etc).

De Jonge Specialist lidmaatschap

Per 1 januari 2017 zullen alle nieuwe AIOS bij het inschrijven voor de NVOG/VAGO ook de mogelijkheid krijgen om zich direct in te schrijven voor De Jonge Specialist (DJS). Hiermee geeft de AIOS toestemming aan de NVOG/VAGO om zijn/haar gegevens door te geven aan DJS voor facturering en toezenden van hun nieuwsbrieven het Medisch Contact.

De ouderejaars AIOS moedigen we aan – indien nog niet lid van DJS – om alsnog lid te worden. Hoe meer AIOS gynaecologie lid zijn, hoe meer inspraak we hebben om onze belangen te behartigen op landelijk niveau!

ENTOG

Wat is ENTOG?

De afkorting ENTOG staat voor European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology. Het is een non-profit organisatie die gynaecologie AIOS en jonge klaren vertegenwoordigt in Europa. Alleen landen met een nationale assistentenvereniging kunnen lid worden van ENTOG. Op dit moment zijn 32 landen aangesloten bij ENTOG.

Wat is het doel van ENTOG?

 1. Internationaal Netwerk: Uitwisseling van ideeën, kennis en ervaringen van AIOS, promoten van interactie tussen verschillende landen en verbeteren van wetenschappelijke samenwerkingen.
 2. Kwaliteit van Training: Harmonisatie in Europa van de kwaliteit van opleiding met als uiteindelijk doel een meer gelijkvormige verloskundige- en gynaecologische zorgvoorziening.
 3. Vertegenwoordiging van AIOS: Nauwe samenwerking met EBCOG (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology), waarin ENTOG alle AIOS vertegenwoordigt in de verschillende commissies. Actieve betrokkenheid in het EBCOG visitatie programma.

ENTOG Exchange

ENTOG organiseert jaarlijks de ENTOG Exchange. Deze exchange is een uitwisseling van Europese AIOS naar één van de Europese ENTOG-landen. Gedurende circa 3 dagen kunnen 1 of 2 Nederlandse AIOS meelopen met een lokale AIOS in ziekenhuis in het organiserende land. Aansluitend wordt er jaarlijks het ENTOG symposium gehouden en in de even jaren is er daarnaast het EBCOG congres dat kan worden bijgewoond.

De Exchange vindt meestal plaats in het voorjaar. In de nieuwsbrief van de VAGO wordt tijdig een oproep gedaan voor deelnemers aan de Exchange. Na opgave bij je clustervertegenwoordiger of via secretaris@nvog-vago.nl zal na selectie de Nederlandse afgevaardigde bekend worden gemaakt. De VAGO zal per deelnemer een (vooraf vastgestelde) vergoeding aan de AIOS betalen die meestal kostendekkend is voor de reis- en verblijfskosten.