Update registratie COVID-19 positieve zwangeren in NethOSS

Geplaatst op 5 februari 2021

Onderstaande tekst wordt frequent geüpdatet, afhankelijk van de ontwikkelingen in Nederland. (datum 4 februari 2021).

Per 1 maart 2020 is NethOSS gestart met de registratie van COVID-19 positieve zwangeren in Nederland.

Tot 4-2-2021 zijn in totaal 5850 meldingen gedaan van zwangeren met een bewezen COVID-19 infectie. Grafiek 1 en Grafiek 2 geven een overzicht van het type meldingen en een overzicht per week. Grafiek 3 geeft een overzicht van het aantal meldingen per provincie.

Van de 5850 meldingen, hebben we van 4955 casus aanvullende informatie ontvangen.

Zwangerschap:

Van deze binnengekomen casus zijn 3573 vrouwen nog zwanger. Er is één maternale sterfte geweest ten gevolge van covid-19. Er heeft vier keer een intra-uteriene vruchtdood plaatsgevonden bij vrouwen die eerder een covid-19 infectie doormaakte, of er een verband is met de infectie is niet duidelijk. Bij drie vrouwen waren kweken post-partum van placenta en vruchtwater negatief voor SARS-CoV-2 (van één zwangere wachten we nog op aanvullende informatie). Negentwintig vrouwen hebben opgenomen gelegen op de intensive care en 25 op de obstetrische ‘high care’. In totaal hebben nu 250 vrouwen antepartum opgenomen geweest en 23 postpartum. Van de vrouwen die opgenomen hebben gelegen, is van 150 vrouwen (55%) bekend dat ze zijn opgenomen vanwege klachten passend bij covid-19. Bij 84 vrouwen is beschreven dat er radiologische afwijkingen waren passend bij een virale pneumonie. De meest voorkomende klachten waren hoesten (n=2085; 44%), koorts (n=1245; 26%) en griepachtige klachten (n=1296; 27%).

Therapie:

In 344 casus werd gestart met medicatie. Bij 84 casus werd gestart met antibiotica. Er werd in 6 casus beschreven dat werd gestart met een antiviraal middel, zoals tamiflu en remdesivir. Bij drie vrouwen werd dexamethason toegediend. Er is bij 76 vrouwen beschreven dat zij tijdelijke behandeling met zuurstof hebben ontvangen. Van deze vrouwen hebben 37 een O2 masker gekregen en zijn 11 patiëntes geïntubeerd (geweest), waarvan 6 ook op de buik beademd zijn. In een aantal casus wordt beschreven dat een neusbril voldoende was.

Partus:

Van de 1095 vrouwen die niet meer zwanger zijn, zijn 50 casus gemeld waarbij er sprake is geweest van een miskraam. Honderdvijfentachtig van de overige 1045 vrouwen zijn bevallen middels sectio. Bij 89 gaat het om een primaire sectio. Van de 96 secundaire sectio’s was in 26 casus sprake van niet vorderende baringen, in 48 casus van verdenking foetale nood, 3 casus een combinatie van niet vorderende baring en foetale nood en 21 om overige redenen. In 72 casus was sprake van vroeggeboorte (47 casus met een termijn <36 weken en 25 casus >36 weken). Er is daarbij drie keer een primaire sectio verricht in verband met ernstige maternale ziekte bij COVID-19 en de bevalling is bij drie vrouwen preterm ingeleid in verband met COVID-19 gerelateerde klachten. Er worden in 111 casus tekenen van dreigende vroeggeboorte beschreven. Achtendertig zwangeren kregen corticosteroïden voor foetale longrijping. De bevalling werd bij 349 vrouwen ingeleid, van wie bij 26 vrouwen vanwege COVID-19. Pijnstilling durante partu werd bij 434 vrouwen gestart: epidurale analgesie (n=277), remifentanil (n=116), epidurale analgesie en remifentanil (n=17), pethidine of morfine (n=19), lachgas (n=5), zowel morfine als remifentanil (n=1). In 261 casus werd aanvullend microbiologisch onderzoek gedaan door middel van vaginale kweken, kweken van het vruchtwater of van de placenta. In één van deze casus was de vaginale kweek positief voor SARS-CoV-2, vier keer de kweek van het vruchtwater en twee keer van het navelstrengbloed.

Neonataal:

Van de 1057 pasgeborenen (er is in 12 casus sprake geweest van een gemelli-zwangerschap) werden 138 neonaten postpartum opgenomen op de afdeling neonatologie. Eén van de neonaten werd direct post-partum positief getest op SARS-CoV-2 en opgenomen op afdeling neonatologie of NICU. Bij 795 neonaten werd gestart met borstvoeding. Daarbij werden geen problemen beschreven. Er zijn vier neonaten postpartum overleden, waarvan bij één vrouw zwanger van een gemelli, waarvan de doodsoorzaak niet gerelateerd is aan COVID-19 en bij één neonaat om nog onbekende reden. Er werd één neonaat direct post-partum positief getest op SARS-CoV-2 en opgenomen op de NICU met respiratoire insufficiëntie.

Hoe werkt de registratie?

De registratie verloopt via een contactpersoon in elk ziekenhuis en uit de eerste lijn.  De contactpersonen ontvangen elke week een mail met een link naar een vragenlijst. Als er een melding gedaan is, wordt vervolgens een case report form verzonden met aanvullende vragen.
Het melden van casus lijkt goed te verlopen en de case report forms worden ondanks de vele vragen vlot ingevuld en teruggestuurd door zowel de 1e als de 2e lijn. Heel veel dank voor iedereen die hier een bijdrage aan heeft!
Bovenstaande resultaten zijn een samenvatting van de informatie die we tot nu toe hebben ontvangen. Aangezien er via NethOSS wekelijks wordt geregistreerd, lopen we iets achter op de actuele situatie.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info@nethoss-perined.nl.

Grafiek 1: Status aantal gemelde zwangere vrouwen met COVID-19

Grafiek 2: aantal gemelde casus per week

Grafiek 3: Aantal meldingen per provincie

 

Meer actueel