VSV-basiskader vastgesteld

15 mei 2023

Op 24 april 2023 is in een bestuurlijk overleg met de geboortezorgpartijen het VSV-basiskader vastgesteld. Dit kader beschrijft de verantwoordelijkheden en bijbehorende taken die momenteel bij de VSV’s zijn belegd en vormt de basis voor de verdere professionalisering van VSV’s. Het proces met de betrokken partijen is een mooie stap geweest in de integrale samenwerking en biedt kansen voor de toekomst.

Achtergrond
De Federatie van VSV’s heeft in 2021 samen met zeven VSV’s een basiskader uitgewerkt waaruit blijkt welke extra verantwoordelijkheden en taken er door de multidisciplinaire samenwerking op VSV-niveau liggen. In 2022 hebben op initiatief van het ministerie van VWS op sociocratische wijze werksessies met de landelijke vertegenwoordiging van partijen uit het VSV plaatsgevonden. KNOV, NVOG, Bo Geboortezorg en NVZ hebben daarin samen met de Patiëntenfederatie, NVK en NFU en de Federatie van VSV’s de conceptversie van het basiskader doorgenomen en geherstructureerd tot de huidige versie.

Inhoud kader
Het kader beschrijft de minimale set van eisen aan VSV’s die bij de samenwerking op basis van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg komt kijken. Het basiskader is opgebouwd uit vier categorieën verantwoordelijkheden waaruit taken voortkomen die bij een VSV zijn belegd en niet bij één van de monodisciplines uit een VSV. Het is aan de samenwerkingsverbanden en/of regio’s zelf om hier verder invulling aan te geven. De komst van het kader heeft als doel om duidelijk richting te geven aan VSV’s om gestructureerd hun taken uit te voeren. Tegelijkertijd is het daarmee ook normerend voor de ontwikkeling en professionalisering van VSV’s.

Vervolg
VWS gaat aan ZonMw vragen om nog dit jaar een voorstel uit te werken voor een stimuleringsprogramma ter tijdelijke financiering en ondersteuning van de verdere professionalisering van VSV’s. Hierbij worden ook de Federatie van VSV’s, het CPZ en het NRCG betrokken. Het VSV-basiskader wordt als uitgangspunt beschouwd voor dit stimuleringsprogramma dat gaat lopen van 2024 t/m 2026. Parallel wordt gekeken naar een structurele bekostiging voor de taken en verantwoordelijkheden van een VSV, zoals beschreven in het basiskader. VWS gaat samen met de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut in de looptijd van het stimuleringsprogramma de mogelijkheden hiertoe verkennen en uitwerken met als doel dat er na 2026 structurele bekostiging mogelijk is voor VSV’s.

De NVOG heeft verzocht om het stimuleringsprogramma ook beschikbaar te stellen voor IGO’s.

Heb je vragen over het bovenstaande? Mail dan naar bbc@nvog.nl

Specifiek zoeken?