Samenvatting
Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurde, mede namens minister Kuipers (VWS) een brief naar de Tweede Kamer over de Voortgangsrapportage Aanpak onbedoelde en/of ongewenste zwangerschap.
De staatssecretaris lichtte binnen de vier pijlers van de Aanpak onbedoelde en/of ongewenste zwangerschap de gemaakte voortgang toe. De volledige rapportage vindt u op de website.

Pijler 1: Voorkomen van een onbedoelde en/of ongewenste zwangerschap
De staatssecretaris schrijft dat het kabinet extra maatregelen neemt om gratis en toegankelijke anticonceptie voor personen in een kwetsbare situatie beschikbaar te maken. Dit gebeurt op twee manieren:

  • De komende drie jaar wordt €1,1 miljoen extra in het programma Nu Niet Zwanger geïnvesteerd. Zo vergroten we de toegang en het bereik van het programma door het nog beter betrekken van instellingen en professionals uit het medisch en sociaal domein. Via de SPUK (Specifieke Uitkering) is extra geld beschikbaar gesteld waarmee gemeenten anticonceptie voor Nu Niet Zwanger-cliënten, indien nodig, voor hen kunnen betalen.
  • Het ministerie werkt  met de abortussector aan een intensivering van de anticonceptiecounseling in de abortusklinieken. Dat doen we door klinieken meer tijd te geven voor voorlichting over anticonceptie-mogelijkheden en het verstrekken van anticonceptie aan vrouwen die een abortus ondergaan.

Pijler 2: Informatie en ondersteuning bij een onbedoelde zwangerschap
Het Landelijk informatiepunt heeft een website www.infopuntonbedoeldzwanger.nl en een chat- en telefoonlijn die 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is. Het informatiepunt wordt de komende tijd in ruim 600 huisartsenpraktijken op digitale schermen in wachtruimtes onder de aandacht gebracht om meer bekendheid te geven.

Ook is er gewerkt aan de implementatie van de leidraad Ongewenste Zwangerschap, en aan een e-learning voor huisartsen. Na de zomer van 2023 komt deze e-learning landelijk beschikbaar.

Pijler 3: Zorg en ondersteuning voor (aanstaande) ouders: een Kansrijke Start
Binnen de aanpak wordt op een aantal manieren samengewerkt met het programma Kansrijke Start. Zo gaan keuzehulpverleners in basis- en vervolgscholingen meer leren over Kansrijke Start, het verwijzen naar lokale coalities en het programma Nu Niet Zwanger.

Pijler 4: Onderzoek en monitoring
Het Kennisprogramma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap bij ZonMw1 loopt tot en met 2025. De eerste resultaten van het kennisprogramma worden eind 2023 verwacht.
ZonMw heeft eind 2022 een consortium van vier partijen2 bereid gevonden om binnen het bestaande kennisprogramma aanvullend onderzoek3 uit te voeren. Een begeleidingscommissie adviseert en bewaakt de kwaliteit. De eerste onderzoeksresultaten worden begin 2024 verwacht.

Referenties
1. Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap – ZonMw

2. Amsterdam UMC, Groningen UMC, Rutgers, Fiom
3. Onderzoeksvragen: (1) factoren die leiden tot een onbedoelde zwangerschap (2) de omstandigheden die leiden tot het besluit van de vrouw om de onbedoelde en/of ongewenste zwangerschap uit te dragen dan wel af te breken (3) de ervaringen van vrouwen (en mannen) met de zorg en ondersteuning bij een onbedoelde en/of ongewenste zwangerschap.

Voortgangsrapportage ongewenste zwangerschappen

Specifiek zoeken?