Richtlijnen voor PICO Bello’s

Er worden in vele klinieken wekelijks vele PICO’s ‘verricht’, die voor iedere gynaecoloog belangrijke informatie bevatten. In iedere editie van het NTOG wordt één PICO beschreven in de rubriek PICO Bello, volgens een (min of meer) vast stramien:

 • de klinische vraagstelling;
 • PICO (Patient; Intervention; Comparative; Outcome);
 • de zoekstrategie (zoektermen en zoekresultaten);
 • de bespreking (van de bevindingen);
 • de conclusies;
 • de discussie;
 • de aanbeveling(en).

De redactie streeft er naar om de onderwerpen over de verschillende deelspecialismen te spreiden en ook over de verschillende clusters te spreiden. We stellen ons voor dat deze PICO’s door assistenten en/of coassistenten worden gedaan, begeleid door een assistent/staflid. De manuscripten voor deze rubriek kunt u mailen naar ntog@gaw.nl.

Opbouw

Lengte van een PICO
U dient de lengte van uw PICO te beperken tot maximaal 2.000 woorden
(drie pagina’s NTOG), inclusief maximaal 15 literatuurverwijzingen en exclusief afbeeldingen. Hierop wordt nadrukkelijk gelet!

Titel
De titel speelt een belangrijke rol bij de beslissing om een artikel al dan niet te lezen.
Zorg voor een pakkende titel, die niet te lang is.
Kies voor:

 • een titel waarin voor een praktisch probleem een praktische oplossing wordt geboden, of
 • een titel waarin een intrigerende vraagstelling ligt opgesloten.

De redactie kan, in overleg met de auteur, de titel aanpassen.

De auteurs
De namen van de auteurs, met initialen, titulatuur, en functies. Op de gewenste volgorde: alfabetisch of op volgorde van belangrijkheid/betrokkenheid

Lead
Het artikel dient, na de kop te beginnen met een pakkende lead, waarmee de kern van het artikel in vijf à zes regels wordt samengevat. Naast de titel speelt ook de lead een belangrijke rol bij het besluit van de lezen om het artikel al dan niet te gaan lezen.

Hoofdtekst

 • Maak bij lange teksten gebruik van tussenkoppen.
 • Houd het gebruik van aandachtstreepjes of bullits in de tekst zo beperkt mogelijk.
 • Gebruik geen voetnoten. Maak alleen gebruik van eindnoten indien dat noodzakelijk is.
 • Geef een beschrijving van gebruikte statistische methodes.

Tussenkoppen
Maak in het artikel bij voorkeur gebruik van één niveau tussenkoppen:
Niveau 1: wordt gezet in romein, vet, blauw
Bij wijze van uitzondering is een tweede niveau toegestaan. Niveau 2: wordt gezet in cursief, zwart

Afbeeldingen
Foto’s, tabellen, grafieken

Foto’s: drukwerk vereist een resolutie van 300 dpi bij de gewenste afmeting. Dat betekent i.h.a. bij een digitale tweekoloms kleurenfoto 15 x 10 cm, een .eps- of .tiff-bestand van 6 Mb, of een hoge kwaliteit .jpg van 1 Mb. Een kolombrede foto, ca. 7 x 5,5 cm mag kleiner:
.eps of .tiff van 1,5 Mb of een jpg van 300 Kb.

LET OP: Afbeeldingen gedownload van internet zijn NIET geschikt voor drukwerk.
De formaten .pic, .png en .pdf zijn toegestaan mits met voldoende resolutie.
Foto’s of illustraties kunnen ook analoog aangeleverd worden. Zij worden dan bij de uitgever gedigitaliseerd.

Tabellen die in Word zijn opgemaakt, of in Excel zijn opgemaakt en in Word geïmporteerd leveren i.h.a. geen probleem op.

Grafieken bij voorkeur in Excel aanmaken en als Excel-bestand separaat aanleveren.
Geef in de tekst aan waar u de figuur of tabel geplaatst wilt zien en voorzie iedere illustratie, grafiek of tabel van een onderschrift resp. titel.

Literatuurverwijzingen en -vermeldingen

Plaats bij literatuurverwijzingen een noot (superscript) ná het leesteken waarmee de bewering wordt afgesloten. Wordt er meer malen naar dezelfde bron verwezen, dan
telt de eerste verwijzing. Verwijst u naar meer bronnen gebruik dan komma’s als onderscheidingstekens.
Literatuurverwijzingen en -vermeldingen komen aan het einde van het artikel. Dat kan op twee manieren:

 • genummerde verwijzingen, dus als noot, voorzien van een volgnummer dat ook in de tekst als superscript gebruikt is;
 • ongenummerd, zonder volgnummer.

Na de literatuurvermeldingen volgt in principe bij elk artikel een lichtgrijsgetint kader met onderstaande gegevens in volgorde:

Nederlandstalige samenvatting
Een korte samenvatting, maximaal 150 woorden, van het artikel. Meestal iets completer dan de lead.

Trefwoorden
Drie tot zes trefwoorden ten behoeve van de index.

English summary
Een korte Engelse samenvatting van maximaal 150 woorden. Meestal is dat de vertaling van de samenvatting.

Keywords
De Nederlandse trefwoorden vertaald in Engels.

De auteurs
Een volledige opsomming van de auteurs op de gewenste volgorde, voorzien van
– titulatuur (bij voorkeur Nederlands: drs., dr., prof., mr., ir.)
– initialen
– naam
– functie (zeer beknopt)
– instelling of organisatie

Contactgegevens
Naam en postadres en/of e-mailadres en/of telefoonnummer van de auteur waarmee contact kan worden opgenomen door een lezer.

Eventueel dankwoord
Hier kunnen niet-auteurs kort bedankt worden voor hun bijdrage.

Verklaring belangenverstrengeling
U dient een korte verklaring van mogelijke (financiële) belangenverstrengeling en/of
belangenconflicten toe te voegen. Voorbeelden hiervan kunt u vinden op het NVOG-net,
NVOG, bestuur. De verklaring hoeft niet langer te zijn dan enkele regels. Een voorbeeld:

Voorbeeld 1 Belangenverstrengeling
De auteurs verklaren dat er geen sprake is van (financiële)
belangenverstrengeling.

Voorbeeld 2 Belangenverstrengeling
Auteur (naam A) is bestuurslid van organisatie (naam X).
Auteur (naam B) is commissaris bij bedrijf (naam Y).

Als u geen verklaring m.b.t. belangenverstrengeling meestuurt zal worden vermeld: De auteur(s) heeft (hebben) geen melding gemaakt van belangenverstrengeling.

Spelling en taalgebruik

 • Voor de spelling van de Nederlandse taal wordt de voorkeurspelling volgens de
  Woordenlijst van de Nederlandse Taal, het zogeheten Groene Boekje, gevolgd.
 • Voor de spelling van medische terminologie wordt uitgegaan van de laatste editie van in
  eerste instantie het Geneeskundig Woordenboek van Pinkhof-Hilfman en in de tweede
  instantie het Zakwoordenboek der Geneeskunde van Coelho. De redactie behoudt zich
  het recht voor zo nodig veranderingen in woordgebruik, zinsbouw, koppen, spelling en
  indeling aan te brengen. Essentiële veranderingen geschieden in overleg met de auteur.
 • Schrijf in de tekst getallen tot twintig voluit, voor zover dat niet storend is.
  Ook in cijfers lijkt steeds vaker de Angelsaksische interpunctie te worden gehanteerd.
  In het Nederlands gebruiken we een komma niet als onderscheidsingsteken voor
  duizendtallen, maar voor decimalen. En anders om: we gebruiken een punt bij de
  duizendtallen en niet voor cijfers ‘achter de komma’…
  Voorbeeld ‘€ 35.000,00’ of ‘een Nederlands gezin telt gemiddeld 1,7 kinderen’.
 • Schrijf afkortingen voluit.
 • Let op leestekens en diakritische tekens, bijvoorbeeld ‘patiënten’ en niet ‘patienten’.
 • Maak bij tekstverwerkingsprogramma’s gebruik van automatisch afbreken.

Contact

Voor overige informatie, zoals bijvoorbeeld deadlines, kunt u contact opnemen met het redactiesecretariaat van het NTOG:

Redactiesecretariaat NTOG, GAW ontwerp+communicatie b.v. t.a.v. Ria Dubbeldam
Generaal Foulkesweg 72, 6703 BW Wageningen  tel. 0317 42 58 80  e-mail: ntog@gaw.nl

Stuurt u uw PICO Bello s.v.p. naar bovenstaand adres.