Richtlijnen artikel NTOG

Het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie (NTOG) stelt zich ten doel haar leden te informeren over ontwikkelingen op het gebied van de Obstetrie, Gynaecologie, Oncologie, Perinatologie en Voortplantingsgeneeskunde. Met hoofdartikelen tracht het tijdschrift haar lezers op de hoogte te houden van onderzoek en researchresultaten die waardevol en interessant zijn binnen de vakgebieden.

Accreditatie

Het schrijven van een artikel voor het NTOG wordt met zes punten geaccrediteerd. Deze accreditatie wordt éénmalig per jaar verleend, ongeacht het totaal aantal geschreven
artikelen in dat jaar.

Lengte van een artikel

U dient de lengte van uw artikel zoveel mogelijk te beperken tot maximaal 2.500 woorden
(drie tot vier pagina’s NTOG), inclusief maximaal 20 literatuurverwijzingen en exclusief afbeeldingen. Voor Focus op Historie en Meet the Professor geldt een lengte van maximaal 1600 inclusief maximaal 10 literatuur verwijzingen.

N.B. In verband met grote hoeveelheid aangeboden kopij (wat zeer gewaardeerd wordt), maar de geringe financiële middelen i.v.m. teruglopende advertentie-inkomsten wordt hierop nadrukkelijk gelet!

Titel

De titel speelt een belangrijke rol bij de beslissing om een artikel al dan niet te lezen.
Zorg voor een pakkende titel, die niet te lang is.
Kies voor:
a. een titel waarin voor een praktisch probleem een praktische oplossing wordt geboden, of
b. een titel waarin een intrigerende vraagstelling ligt opgesloten.
De redactie kan, in overleg met de auteur, de titel aanpassen.

De auteurs

De namen van de auteurs, met initialen, titulatuur, en functies. Op de gewenste volgorde: alfabetisch of op volgorde van belangrijkheid/betrokkenheid

Lead

Het artikel dient, na de kop te beginnen met een pakkende lead, waarmee de kern van het artikel in vijf à zes regels wordt samengevat. Naast de titel speelt ook de lead een belangrijke rol bij het besluit van de lezen om het artikel al dan niet te gaan lezen.

Hoofdtekst

 • Maak bij lange teksten gebruik van tussenkoppen.
 • Houd het gebruik van aandachtstreepjes of bullits in de tekst zo beperkt mogelijk.
 • Gebruik geen voetnoten. Maak alleen gebruik van eindnoten indien dat noodzakelijk is.
 • Geef een beschrijving van gebruikte statistische methodes.

Tussenkoppen

Maak in het artikel bij voorkeur gebruik van één niveau tussenkoppen:
Niveau 1: wordt gezet in romein, vet, blauw
Bij wijze van uitzondering is een tweede niveau toegestaan. Niveau 2: wordt gezet in cursief, zwart

Afbeeldingen

Foto’s, tabellen, grafieken

Foto’s: drukwerk vereist een resolutie van 300 dpi bij de gewenste afmeting. Dat betekent i.h.a. bij een digitale tweekoloms kleurenfoto 15 x 10 cm, een .eps- of .tiff-bestand van 6 Mb, of een hoge kwaliteit .jpg van 1 Mb. Een kolombrede foto, ca. 7 x 5,5 cm mag kleiner:
.eps of .tiff van 1,5 Mb of een jpg van 300 Kb.

LET OP: Afbeeldingen gedownload van internet zijn NIET geschikt voor drukwerk.
De formaten .pic, .png en .pdf zijn toegestaan mits met voldoende resolutie.
Foto’s of illustraties kunnen ook analoog aangeleverd worden. Zij worden dan bij de uitgever gedigitaliseerd.

Tabellen: in Word opgemaakt of in Excel en in Word geïmporteerd leveren i.h.a. geen probleem op.

Grafieken: bij voorkeur in Excel aanmaken en als Excel-bestand separaat aanleveren.
Geef in de tekst aan waar u de figuur of tabel geplaatst wilt zien en voorzie iedere illustratie, grafiek of tabel van een onderschrift resp. titel.

Literatuurverwijzingen en -vermeldingen

Plaats bij literatuurverwijzingen een noot (superscript) ná het leesteken waarmee de bewering wordt afgesloten. Wordt er meer malen naar dezelfde bron verwezen, dan
telt de eerste verwijzing. Verwijst u naar meer bronnen gebruik dan komma’s als onderscheidingstekens.
Literatuurverwijzingen en -vermeldingen komen aan het einde van het artikel. Dat kan op twee manieren:

 • genummerde verwijzingen, dus als noot, voorzien van een volgnummer dat ook in de tekst als superscript gebruikt is;
 • ongenummerd, zonder volgnummer.

Na de literatuurvermeldingen volgt in principe bij elk artikel een lichtgrijsgetint kader met onderstaande gegevens in volgorde:

Nederlandstalige samenvatting
Een korte samenvatting, maximaal 150 woorden, van het artikel. Meestal iets completer dan de lead.

Trefwoorden
Drie tot zes trefwoorden ten behoeve van de index.

English summary
Een korte Engelse samenvatting van maximaal 150 woorden. Meestal is dat de vertaling van de samenvatting.

Keywords
De Nederlandse trefwoorden vertaald in Engels.

De auteurs
Een volledige opsomming van de auteurs op de gewenste volgorde, voorzien van
– titulatuur (bij voorkeur Nederlands: drs., dr., prof., mr., ir.)
– initialen
– naam
– functie (zeer beknopt)
– instelling of organisatie

Contactgegevens
Naam en postadres en/of e-mailadres en/of telefoonnummer van de auteur waarmee contact kan worden opgenomen door een lezer.

Eventueel dankwoord
Hier kunnen niet-auteurs kort bedankt worden voor hun bijdrage.

Verklaring belangenverstrengeling
U dient een korte verklaring van mogelijke (financiële) belangenverstrengeling en/of
belangenconflicten toe te voegen. Voorbeelden hiervan kunt u vinden op het NVOG-net,
NVOG, bestuur. De verklaring hoeft niet langer te zijn dan enkele regels. Een voorbeeld:

Voorbeeld 1 Belangenverstrengeling
De auteurs verklaren dat er geen sprake is van (financiële)
belangenverstrengeling.

Voorbeeld 2 Belangenverstrengeling
Auteur (naam A) is bestuurslid van organisatie (naam X).
Auteur (naam B) is commissaris bij bedrijf (naam Y).

Als u geen verklaring m.b.t. belangenverstrengeling meestuurt zal worden vermeld: De auteur(s) heeft (hebben) geen melding gemaakt van belangenverstrengeling.

Spelling en taalgebruik

 • Voor de spelling van de Nederlandse taal wordt de voorkeurspelling volgens de
  Woordenlijst van de Nederlandse Taal, het zogeheten Groene Boekje, gevolgd.
 • Voor de spelling van medische terminologie wordt uitgegaan van de laatste editie van in
  eerste instantie het Geneeskundig Woordenboek van Pinkhof-Hilfman en in de tweede
  instantie het Zakwoordenboek der Geneeskunde van Coelho. De redactie behoudt zich
  het recht voor zo nodig veranderingen in woordgebruik, zinsbouw, koppen, spelling en
  indeling aan te brengen. Essentiële veranderingen geschieden in overleg met de auteur.
 • Er lijkt zich een trend te ontwikkelen om, net als in het Engels, samengestelde woorden of
  begrippen niet aaneen te schrijven maar met allemaal losse woorden. In de hedendaagse
  spelling worden samenstellingen van drie of meer delen aaneengeschreven ténzij het
  woord onleesbaar wordt of bij zgn. klinkerbotsing. Voorbeelden (te vinden op http://www.
  onzetaal.nl/taaladvies/advies/langeafstandsloper):
  gebrokenhartsyndroom
  hogefrequentiebeademing
  lagetonenperceptieverlies
  middellangeketenvetzuur
  vroegeversiegroep
  Eponiemen krijgen bij aaneenschrijven geen hoofdletter. Voorbeeld:
  syndroom van Down – downsyndroom
  de tang van Kielland – kiellandtang
 • Schrijf in de tekst getallen tot twintig voluit, voor zover dat niet storend is.
  Ook in cijfers lijkt steeds vaker de Angelsaksische interpunctie te worden gehanteerd.
  In het Nederlands gebruiken we een komma niet als onderscheidsingsteken voor
  duizendtallen, maar voor decimalen. En anders om: we gebruiken een punt bij de
  duizendtallen en niet voor cijfers ‘achter de komma’…
  Voorbeeld ‘€ 35.000,00’ of ‘een Nederlands gezin telt gemiddeld 1,7 kinderen’.
 • Schrijf afkortingen voluit.
 • Let op leestekens en diakritische tekens, bijvoorbeeld ‘patiënten’ en niet ‘patienten’.
 • Maak bij tekstverwerkingsprogramma’s gebruik van automatisch afbreken.

Literatuurvermeldingen en -verwijzingen
Het aantal literatuurvermeldingen dient beperkt te zijn en de literatuurverwijzingen moeten
aansluiten bij de kern van uw artikel.
Een verwijzende literatuurlijst wordt gerangschikt naar het nummer van de verwijsnoot.
Een niet-verwijzende literatuurlijst wordt gerangschikt op alfabetische volgorde van de
eerste auteur.
De literatuurreferenties dienen opgegeven te worden met vermelding van de namen van de
auteurs, complete titel van het artikel, bron, jaartal, deelnummer, paginanummers van de
eerste en laatste bladzijde.

De redactie volgt de regels van de Vancouver Uniform requirements for manuscripts
submitted to biomedical journals vrij: wij plaatsen een punt achter initialen.
Elke titel krijgt een nieuwe regel: (nummer) namen en voorletters van alle auteurs
onderscheiden door komma’s, behalve voor de laatste gebruiken we een ampersand
“&” (niet meer dan vijf namen, daarna et al, zonder ampersand); volledige titel van de
publicatie cursief; de naam van het tijdschrift in de standaardafkorting volgend de Index
Medicus (in twijfel voluit); jaartal; deelnummer; eerste en laatste bladzijde.
Zie de voorbeelden voor de genummerde verwijzing van een publicatie van een commissie
(1), een ongesigneerd artikel (2), een publicatie van een instantie (3), een gewoon
tijdschriftartikel (4), een boek (5), en een hoofdstuk uit een boek onder redactie (6).
1. 24. International Steering Committee of Medical Editors. Uniform requirements for
manuscripts submitted to biomedical journals. Br Med J 1982; 284: 1766–70.
2. 25. Anonymus, Nieuwe richtlijnen voor inzenders kopij. Ned Tijdschr Geneeskd 1982;
126: 1849–52.
3. 26. Centrale Medisch Pharmaceutische Commissie van de Ziekenfondsraad. Farmacotherapeutisch
Kompas 1982. Amstelveen: Ziekenfondsraad, 1982.
4. Polee, J.R.B., J.J.M. Vegter, N. Hellemans & H.O. Nieweg, De d-xyloseproef bij
aandoeningen van de dunne darm. Ned Tijdschr Geneeskd 1960; 104: 1989–94.
5. Lindeboom, G.A., Begrippen in de geneeskunde. 3e ed. Amsterdam: Rodopi, 1982.
6. Veen, J. van der, Adenovirussen. In: Wilterdink JB, red. Medische virologie, 2e ed.
Utrecht: Bohn, Scheltema & Holkema, 1979: 41–50.

Procedure

 • Gelieve de tekst als Wordbestand (.doc of .docx) aan te leveren via ntog@gaw.nl.
 • Meegestuurde foto’s en/of andere illustraties worden niet automatisch teruggestuurd,
  tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
 • De redactie i.c. de hoofdredacteur zal ófwel uw artikel met redenen omkleed afwijzen
  voor publicatie ófwel uw artikel voorleggen aan tenminste één maar meestal twee
  reviewers voor commentaar. Deze reviewers krijgen het artikel zonder de namen van de
  auteurs. Omgekeerd blijven de reviewers voor de auteur(s) onbekend.
 • De auteur(s) krijgen het commentaar van de reviewers en kunnen daarmee desgewenst
  het artikel aanpassen of verbeteren.
 • Het herziene artikel wordt door de auteur(s) nogmaals ingezonden en aan de
  hoofdredacteur ter goedkeuring voorgelegd.

Pdf-proeven (voorheen ‘drukproeven’)

 • De (contact-) auteur krijgt een pdf-proef van het artikel ter correctie. Voor de correctie
  zijn vier dagen beschikbaar. De aangegeven correcties worden naar eer en geweten
  doorgevoerd en indien nodig wordt een tweede pdf-proef ter controle toegezonden.
 • De uitgever is niet verantwoordelijk voor fouten en/of imperfecties die na goedkeuring van
  de proefversie nog worden ontdekt of die in de uiteindelijke uitgave aanwezig blijken.
 • Het is niet mogelijk om na de goedkeuring van de proefversie nog wijzigingen in tekst, volgorde of illustraties aan te brengen.

Auteursrecht
Door het aanbieden van kopij verklaart de auteur, dat:

 1. hij/zij het recht van publicatie aan de redactie overdraagt;
 2. het manuscript niet tevens aan een ander tijdschrift ter publicatie aangeboden is en niet
  reeds eerder is gepubliceerd, tenzij anders overeengekomen met de redactie;
 3. hij/zij ermee instemt dat de redactie beoordeelt of het artikel gepubliceerd wordt;
 4. dat de met name genoemde personen, die op enigerlei wijze aan het tot stand komen
  van het artikel hebben bijgedragen, akkoord gaan met de vermelding van hun naam;
 5. dat de betrokkenen toestemming hebben gegeven voor het publiceren van reeds eerder
  gepubliceerd materiaal of van foto’s waarop een persoon herkenbaar is;
 6. de redactie en de uitgever niet aansprakelijk zijn voor het zoekraken van de kopij. Houdt
  daarom zelf een kopie van uw artikel;
 7. de redactie en de uitgever niet aansprakelijk zijn voor eventuele nadelige gevolgen van
  toepassing van in het tijdschrift beschreven diagnostiek en behandeling. Wel neemt de
  redactie op zich de kopij in dit opzicht zeer kritisch te beoordelen;
 8. de redactie heeft het recht om ingeleverde kopij in te korten dan wel aan te passen.

Redactie, uitgever en redactiesecretariaat

Hoofdredacteur
Prof. dr. Velja Mijatovic  mijatovic@amsterdamumc.nl

Uitgever
GAW ontwerp+communicatie
Jelle de Gruyter
Generaal Foulkesweg 72, 6703 BW Wageningen
t 0317 425880
jelle@gaw.nl

Inzending kopij (uitsluitend via e-mail)
Redactiesecretariaat NTOG
Ria Dubbeldam
Generaal Foulkesweg 72, 6703 BW Wageningen
t 0317 425880
ntog@gaw.nl