Artikel of bijdrage insturen voor het NTOG

Het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie (NTOG) is het officiële tijdschrift van de NVOG. Het NTOG publiceert overwegend oorspronkelijke artikelen. De redactie stelt inzending van berichten en/of artikelen dan ook zeer op prijs. De manuscripten voor deze rubriek kunt u mailen naar ntog@gaw.nl. U wordt verzocht uw bijdrage op te stellen volgens onderstaande auteursinstructies.

Auteursinstructies

1. Algemene instructies
2. Specifieke instructies voor het schrijven van een
– oorspronkelijk artikel
– case report/casus
– PICO Bello
– Hora Est
3. Procedure voor het indienen van een artikel

1. Algemene instructies

Volgorde artikel                                                                                                       

Titel
– Houd een titel zo compact mogelijk, bij voorkeur 5-6 woorden.
– Bij een langere titel zo mogelijk een chapeau (bovenkop) of ondertitel aanleveren. 

Auteurs
– Academische titels, voorletters (voornamen niet uitschrijven) en affiliaties (functie, organisatie, plaatsnaam).
– Gebruik alleen Nederlandse titels, dus vermeld niet BSc, MSc of PhD.
– Kort de naam van de organisatie indien mogelijk in, bijvoorbeeld AMC, MUMC+, Erasmus MC (volg de afkorting die bij uw organisatie gebruikelijk is).
– Voorbeelden van goede auteurbeschrijvingen:
drs. F.A.M. van de Ven    anios SEH, Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Dirksland
drs. B.H.M. Croonen    fertiliteitsarts, Gelre ziekenhuizen, Apeldoorn
A.L.M. Oei gynaecoloog, Bernhoven ziekenhuis, Uden
J.L. van der Heyden gynaecoloog, Bernhoven ziekenhuis, Uden
of
H.R. Rowling   coassistent
drs. F.M.M. Prein   gynaecoloog in opleiding
J.J. Beltman gynaecoloog-oncoloog
M.L.P. van der Hoorn gynaecoloog-perinatoloog
allen LUMC, Leiden

Lead
Het artikel begint na de kop met een pakkende lead, waarmee de kern van het artikel in vijf à zes regels wordt samengevat. Naast de titel speelt ook de lead een belangrijke rol bij het besluit van de leden om het artikel al dan niet te gaan lezen.

Hoofdtekst
– Maak gebruik van tussenkoppen.
– Houd het gebruik van aandachtstreepjes of bullets in de tekst zo beperkt mogelijk.
– Gebruik geen voetnoten. Maak alleen gebruik van eindnoten indien dat noodzakelijk is.
– Geef een beschrijving van gebruikte statistische methodes.

Tussenkoppen
Maak in het artikel bij voorkeur gebruik van één niveau tussenkoppen:
Niveau 1: wordt gezet in romein, vet, blauw.
Bij wijze van uitzondering is een tweede niveau toegestaan. Niveau 2: wordt gezet in cursief, zwart.

Referenties
– Plaats bij literatuurverwijzingen een noot (s.v.p. superscript) ná het leesteken waarmee de bewering wordt afgesloten. Meestal is dat leesteken een punt aan het einde van de zin. Wordt er meer malen naar dezelfde bron verwezen, dan telt de eerste verwijzing. Verwijst u naar meer bronnen, gebruik dan komma’s als onderscheidingstekens.
– Literatuurverwijzingen en -vermeldingen komen aan het einde van het artikel in een referentielijst als genummerde verwijzingen, dus als noot, voorzien van een volgnummer dat ook in de tekst als superscript gebruikt is.
– De redactie volgt vrij de regels van de Vancouver Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals: wij plaatsen een punt achter initialen.
Elke titel krijgt een nieuwe regel: (nummer) namen en voorletters van alle auteurs onderscheiden door komma’s, behalve voor de laatste gebruiken we een ampersand “&” (niet meer dan vijf namen, daarna et al, zonder ampersand); volledige titel van de publicatie cursief; de naam van het tijdschrift in de standaardafkorting volgend de Index Medicus (in twijfel voluit); jaartal; deelnummer; eerste en laatste bladzijde.
Zie de voorbeelden voor de genummerde verwijzing van een publicatie van een commissie (1), een ongesigneerd artikel (2), een publicatie van een instantie (3), een gewoon tijdschriftartikel (4), een boek (5), en een hoofdstuk uit een boek onder redactie (6).
1. International Steering Committee of Medical Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. Br Med J 1982; 284: 1766-70.
2. Anonymus, Nieuwe richtlijnen voor inzenders kopij. Ned Tijdschr Geneeskd 1982; 126: 1849-52.
3. Centrale Medisch Pharmaceutische Commissie van de Ziekenfondsraad. Farmacotherapeutisch Kompas 1982. Amstelveen: Ziekenfondsraad, 1982.
4. Polee, J.R.B., J.J.M. Vegter, N. Hellemans & H.O. Nieweg, De d-xyloseproef bij aandoeningen van de dunne darm. Ned Tijdschr Geneeskd 1960; 104: 1989-94.
5. Lindeboom, G.A., Begrippen in de geneeskunde. 3e ed. Amsterdam: Rodopi, 1982.
6. Veen, J. van der, Adenovirussen. In: Wilterdink J.B., red. Medische virologie, 2e ed. Utrecht: Bohn, Scheltema & Holkema, 1979: 41-50.

Samenvatting
Een beknopte samenvatting van het artikel, maximaal 150 woorden.

Trefwoorden
Drie tot zes trefwoorden (zonder hoofdletters) ten behoeve van de index. Geen punt (.) achter de opsomming.

Summary
Een beknopte Engelse samenvatting van maximaal 150 woorden. Meestal is dat de vertaling van de samenvatting.

Keywords
De Nederlandse trefwoorden vertaald in het Engels (bij voorkeur MESH terms) zonder hoofdletters. Geen punt (.) achter de opsomming.

Contact
Naam, e-mailadres en/of telefoonnummer van de auteur waarmee contact kan worden opgenomen door een lezer.

Verklaring belangenverstrengeling
U dient een korte verklaring van mogelijke (financiële) belangenverstrengeling en/of
belangenconflicten toe te voegen. De verklaring hoeft niet langer te zijn dan een regel of enkele regels. Voorbeelden:
Voorbeeld 1
De auteurs verklaren dat er geen sprake is van (financiële) belangenverstrengeling.
Voorbeeld 2
Auteur (naam A) is bestuurslid van organisatie (naam X).
Auteur (naam B) is commissaris bij bedrijf (naam Y).
Voorbeeld 3
De auteur(s) heeft (hebben) geen melding gemaakt van belangenverstrengeling.

Toestemming van patiënte voor publicatie
Het publiceren van verhalen over patiënten of beeldmateriaal brengt verantwoordelijkheid over de privacy van de patiënt met zich mee. Het NTOG is wettelijk verplicht over een toestemmingsverklaring te beschikken van álle patiënten waarover geschreven is in het blad. Niet alleen bij de gevallen waarbij patiënten herkenbaar in beeld gebracht zijn of waar ze herkenbaar zijn beschreven, bijvoorbeeld als ze zeldzame afwijkingen hebben, maar ook bij de gevallen waarbij patiënten onherkenbaar in beeld gebracht of beschreven zijn. Na verloop van tijd is alle inhoud van het NTOG openbaar op internet te vinden en dat betekent dat auteurs en redactie uiterst zorgvuldig met de gegevens van patiënten moeten omgaan. Patiënten (of hun vertegenwoordigers) geven graag toestemming als auteurs goed uitleggen waarom publicatie van het verhaal belangrijk is (andere dokters beter maken). Zie hiervoor het formulier Toestemmingsverklaring patiëntinfo NTOG.

Zet de volgende tekst in het artikel:
Toestemming van patiënte voor publicati
Patiënte heeft toestemming gegeven voor de publicatie van de casus en de tekst akkoord bevonden.

Afbeeldingen
Foto’s: drukwerk vereist bij voorkeur een resolutie van 300 dpi bij de gewenste afmeting (zie de bestandsinformatie van de foto). Een algemenere richtlijn is dat foto’s van minimaal 1 MB vaak voldoen (niet altijd!). Stuur foto’s of illustraties separaat van de tekst in jpeg-format via email of per WeTransfer, dus niet in een Word doc. Gebruik originele fotobestanden, dus niet verstuurd via Whatapp of gedownload van internet bijvoorbeeld. Dit soort bestanden voldoen meestal niet aan de minimumeisen voor drukwerk.
Tabellen die in Word zijn opgemaakt, of in Excel zijn opgemaakt en in Word geïmporteerd leveren in het algemeen geen probleem op.
Grafieken graag in Excel aanmaken en als Excel-bestand separaat aanleveren.
Geef in de tekst aan waar u de figuur of tabel geplaatst wilt zien en voorzie iedere illustratie, grafiek of tabel van een onderschrift resp. titel die zelfstandig te begrijpen is zonder de tekst te lezen.

Spelling en taalgebruik
– Voor de spelling van de Nederlandse taal wordt de voorkeurspelling gevolgd van de Woordenlijst van de Nederlandse Taal, het zogeheten Groene Boekje. Dat betekent onder meer: casus (enkelvoud) en casussen (meervoud). Evenzo schrijven we aios (enkelvoud, kleine letter) en aiossen (meervoud): afkortingen die als gewoon woord worden uitgesproken – dus niet letter voor letter – worden als gewoon woord behandeld en krijgen een normale meervoudsvorm.
– Voor de spelling van medische terminologie wordt uitgegaan van de laatste editie van in eerste instantie het Geneeskundig Woordenboek van Pinkhof-Hilfman en in de tweede instantie het Zakwoordenboek der Geneeskunde van Coelho. De redactie behoudt zich het recht voor indien nodig veranderingen in woordgebruik, zinsbouw, koppen, spelling en indeling aan te brengen. Essentiële veranderingen geschieden in overleg met de auteur.
– Er lijkt zich een trend te ontwikkelen om, naar analogie van het Engels, samengestelde woorden of begrippen als losse woorden te schrijven. In de Nederlandse spelling worden samenstellingen van drie of meer delen aaneengeschreven ténzij het woord onleesbaar wordt of bij zgn. klinkerbotsing. Enkele voorbeelden van woorden die aaneengeschreven worden: gebrokenhartsyndroom, hogefrequentiebeademing, middellangeketenvetzuur, vroegeversiegroep, eerstelijnszorg, langetermijnperspectief et cetera. Een goede uitleg vind je op https://onzetaal.nl/taalloket/langeafstandsloper.
– Eponiemen krijgen bij aaneenschrijven geen hoofdletter. Bijvoorbeeld syndroom van Down – downsyndroom – of de tang van Kielland – kiellandtang.
– Schrijf in de tekst getallen tot twintig voluit, voor zover dat niet storend is. Hetzelfde geldt voor tientallen, honderdtallen, duizendtallen….
Ook in cijfers lijkt steeds vaker de Angelsaksische interpunctie te worden gehanteerd.
In het Nederlands gebruiken we een komma niet als onderscheidingsteken voor duizendtallen, maar voor decimalen. En andersom: we gebruiken een punt bij de duizendtallen en niet voor cijfers ‘achter de komma’…
Voorbeeld: ‘€ 35.000,00’ of ‘een Nederlands gezin telt gemiddeld 1,7 kinderen’. Let er vooral op dat in tabellen en grafieken de Nederlandse schrijfwijze wordt gehanteerd.
– Schrijf afkortingen voluit. Bijvoorbeeld: et cetera, versus, centimeter, liter, in het algemeen.
– Let op leestekens en diakritische tekens, bijvoorbeeld ‘patiënten’ en niet ‘patienten’. Schrijf ook niet: ‘Patiënt geeft aan dat ze veel baat heeft bij …’, maar ‘De patiënt geeft aan…’

2. Specifieke instructies voor het schrijven van een

Oorspronkelijk artikel

 • Houd de volgorde aan zoals beschreven onder algemene instructies
 • Maximaal aantal woorden is 2.000 exclusief referenties
 • Maximaal 15 literatuurverwijzingen
 • Maximaal 4 tabellen, figuren of afbeeldingen

Case report/casus
In een casusbeschrijving geeft u een kort overzicht van een casus uit uw praktijk, waarna er een beschouwing volgt op bijvoorbeeld het ziektebeeld, of de manier van handelen in de casus.

 • Volgorde:
  • lead
  • casusbeschrijving: houd de casusbeschrijving compact en beschrijf alleen de details
  • korte beschouwing
  • conclusie met helder geformuleerde leerpunt(en)
  • referentielijst
  • Nederlandse en Engelse samenvatting met trefwoorden/keywords.
 • Maximaal aantal woorden is 500.
 • Maximaal 5 referenties. Eventueel meer referenties zullen op de website geplaatst worden.
 • Maximaal 2 figuren/afbeeldingen

PICO Bello
Houd de volgorde aan zoals beschreven onder algemene instructies. In de rubriek PICO Bello wordt één PICO volgens een vast stramien in de tussenkopjes besproken:

 • klinische vraagstelling
 • PICO (Patient; Intervention; Comparative; Outcome)
 • zoekstrategie (zoektermen en zoekresultaten)
 • bespreking (van de bevindingen)
 • conclusies
 • discussie
 • aanbeveling(en), met level of evidence
 • Maximaal aantal woorden is 1.500 exclusief referenties
 • Maximaal 3 tabellen, figuren of afbeeldingen
 • Maximaal 15 literatuurverwijzingen en exclusief afbeeldingen. Eventueel meer literatuurverwijzingen kunnen op de website geplaatst worden.

De redactie streeft ernaar om de onderwerpen over de verschillende deelspecialismen te spreiden en ook over de verschillende clusters te spreiden. We stellen ons voor dat deze PICO’s door assistenten en/of coassistenten worden gedaan, begeleid door een assistent/staflid.

Hora Est
De rubriek Hora Est wil de lezer kennis laten maken met actuele proefschriften en een podium bieden aan promovendi om hun promotieonderzoek toe te lichten.

Voorwaarden
Het proefschrift moet interessant zijn voor de lezers van het NTOG, mag niet langer dan zes maanden voor inzending verdedigd zijn.
De rubrieksredacteuren Annemijn Aarts en Rafli van de Laar maken een selectie uit de aangeboden proefschriften. Zij letten op de variatie in onderwerpen, deelgebieden en de universiteit waar je promoveerde.

De rubriek beslaat maximaal 1 pagina. Dat is, in het algemeen voldoende voor de titel, je naam, de promotoren en je universiteit, een foto van de cover en een beschrijving van max. 650 woorden op basis van onderstaande vragen.

De redactie behoudt zich het recht voor in het kader van eindredactie de aangeleverde tekst in te korten en/of te corrigeren.

Kopregel
– Noem de titel van je proefschrift
– Zet daaronder de gegevens en wel op deze wijze:
Promovendus Esther van Barneveld | Promotor prof. dr. M.Y. Bongers | copromotoren dr. C. Leue, dr. A.C. Lim, dr. J.W.M. Maas | 21-04-2022, Maastricht University

Vragen
Graag de antwoorden geven in de eerste persoon (ik/wij) zodat het letterlijk antwoorden zijn op vragen.
• Waar gaat je proefschrift c.q. onderzoek over?
• Wat is de belangrijkste les uit je proefschrift voor de dagelijkse klinische praktijk van de Nederlandse gynaecoloog?
• Wat is de meerwaarde van je onderzoek voor de individuele patiënt?
• [optioneel] Wat is de meerwaarde van je onderzoek voor de maatschappij (denk aan zaken zoals doelmatigheid, zinnige zorg, enzovoort)
• Wat is je voorstel voor vervolgonderzoek?
• Welke vraag van de opponent gaf een interessante discussie en wat was je antwoord daarop/wat had je achteraf willen antwoorden)? Maak bij deze vraag een keuze tussen een van de twee opties
• [optioneel] Wat is de beste stelling uit je proefschrift?

Afbeelding
De afbeelding moet een drukbare scan of pdf van het omslag zijn. Dat wil zeggen bij een resolutie van 300 dpi tenminste een afmeting hebben van 60 x 80 mm. Formaten .jpg, .pdf, .png of .tif.

Aanmelden
Wil jij jouw proefschrift aanmelden? Mail dan de titel van je proefschrift en je contactgegevens naar ntog@gaw.nl. Annemijn of Rafli neemt dan contact met je op.

3. Procedure voor het indienen van een artikel

• Gelieve de tekst als Word-bestand (.doc of .docx) en de foto’s, figuren, illustraties en tabellen als losse bestanden aan te leveren via ntog@gaw.nl (Ans Brom).
• De hoofdredacteur zal in overleg met de desbetreffende deelredactie 1. uw artikel met redenen omkleed afwijzen voor publicatie of 2. uw artikel voorleggen aan tenminste één maar meestal twee reviewers voor commentaar. Deze reviewers krijgen het artikel zonder de namen van de auteurs. Omgekeerd blijven de reviewers voor de auteur(s) onbekend.
• De auteur(s) ontvangen het commentaar van de reviewers en kunnen daarmee desgewenst het artikel aanpassen of verbeteren.
• Het herziene artikel wordt door de auteur(s) nogmaals ingezonden en aan de hoofdredacteur ter goedkeuring voorgelegd.

Pdf-proeven
• De (contact-)auteur krijgt een pdf-proef van het artikel ter correctie. Voor de correctie zijn vier dagen beschikbaar. De aangegeven correcties worden naar eer en geweten doorgevoerd en indien nodig wordt een tweede pdf-proef ter controle toegezonden.
• De uitgever is niet verantwoordelijk voor fouten en/of imperfecties die na goedkeuring van de proefversie nog worden ontdekt of die in de uiteindelijke uitgave aanwezig blijken.
• Het is niet mogelijk om na de goedkeuring van de proefversie nog wijzigingen in tekst, volgorde of illustraties aan te brengen.

Auteursrecht
Door het aanbieden van kopij verklaart de auteur, dat:
1. hij/zij het recht van publicatie aan de redactie overdraagt;
2. het manuscript niet tevens aan een ander tijdschrift ter publicatie aangeboden is en niet reeds eerder is gepubliceerd, tenzij anders overeengekomen met de redactie;
3. hij/zij ermee instemt dat de redactie beoordeelt of het artikel gepubliceerd wordt;
4. dat de met name genoemde personen, die op enigerlei wijze aan het tot stand komen van het artikel hebben bijgedragen, akkoord gaan met de vermelding van hun naam;
5. dat de betrokkenen toestemming hebben gegeven voor het publiceren van reeds eerder gepubliceerd materiaal of van foto’s waarop een persoon herkenbaar is;
6. de redactie en de uitgever niet aansprakelijk zijn voor het zoekraken van de kopij. Houdt daarom zelf een kopie van uw artikel;
7. de redactie en de uitgever niet aansprakelijk zijn voor eventuele nadelige gevolgen van toepassing van in het tijdschrift beschreven diagnostiek en behandeling. Wel neemt de redactie op zich de kopij in dit opzicht zeer kritisch te beoordelen;
8. de redactie het recht heeft om ingeleverde kopij in te korten dan wel aan te passen