Vacature Arts in opleiding tot Gynaecoloog – opleidingscluster Amsterdam – OOR-NWN

Publicatiedatum
21 juli 2022
Locatie
Noord-West Nederland

Vacature Arts in opleiding tot Gynaecoloog opleidingscluster Amsterdam

 

De opleidingscluster Obstetrie en Gynaecologie (O&G) Amsterdam behoort tot de Onderwijs- en Opleidingsregio Noordwest Nederland (OOR-NWN). Binnen deze cluster wordt ongeveer 20% van de AIOS Obstetrie en Gynaecologie in Nederland opgeleid. Naast het Amsterdam UMC, een alliantie tussen AMC en VUmc, behoren het Spaarne Gasthuis, de Noordwest Ziekenhuisgroep met locatie Alkmaar, het Zaans Medisch Centrum, het OLVG, het Tergooi MC, het Flevoziekenhuis, het Antoni van Leeuwenhoek/NKI en het Diakonessenhuis in Utrecht tot de cluster. Het Diakonessenhuis maakt ook deel uit van de cluster Utrecht. Een aantal ziekenhuizen levert zorg op meerdere locaties. De opleidingen Obstetrie en Gynaecologie in AMC en VUmc worden samengevoegd tot één opleiding Obstetrie en Gynaecologie Amsterdam UMC in 2023.

Voor het startjaar 2023 zijn negen opleidingsplaatsen beschikbaar. Van kandidaten wordt verwacht dat zij per 1 januari 2023 kunnen starten met de opleiding. De sollicitatieprocedure vindt plaats in september 2022. Om de procedure zo transparant mogelijk te laten verlopen en de kandidaten zo objectief mogelijk te kunnen beoordelen, wordt gebruik gemaakt van gevalideerde selectie-instrumenten. De beoordeling vindt plaats op basis van een toetsing van competenties die van belang zijn om het beroep van gynaecoloog ook in de toekomst goed te kunnen uitoefenen. Kandidaten kunnen maximaal tweemaal solliciteren naar een opleidingsplek binnen de cluster Amsterdam.

Opleiding

De opleidingscluster Amsterdam biedt een volledige en gedifferentieerde opleiding tot gynaecoloog. Het lokale opleidingsplan is gebaseerd op het in 2021 ontwikkelde LOGO. De opleiding wordt in toenemende mate vormgegeven in de regio. Ook het regionale opleidingsplan zal worden geënt op LOGO.

De eerste twee jaren van de opleiding worden gevolgd in één van de niet-universitaire klinieken. In het derde en vierde jaar word je in Amsterdam UMC verder opgeleid. Vervolgens vindt er in de laatste twee jaar differentiatie plaats, gedeeltelijk academisch en gedeeltelijk niet-academisch naar invulling door de AIOS.

Gedurende de hele opleiding bekwaamt de AIOS zich in kennis en vaardigheden en werk gerelateerde competenties. Daarnaast wordt gewerkt aan thema’s op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Stages buiten de cluster of Nederland zijn mogelijk en worden ondersteund. 

Voorwaarden voor deelname aan de sollicitatie

Vanzelfsprekend ben je gemotiveerd voor de opleiding binnen de cluster Amsterdam, ben je collegiaal en beschik je over uitstekende sociale en contactuele vaardigheden.

Je bent in het bezit van het basisartsdiploma en je hebt minimaal één jaar klinische ervaring als ANIOS in een opleidingsziekenhuis met een erkenning voor de opleiding Obstetrie en Gynaecologie, óf je hebt de opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) afgerond, waarbij je minimaal één jaar werkervaring hebt binnen de Obstetrie en Gynaecologie.

Het is van belang dat het opleidingsteam van het ziekenhuis waar je het meest recent ervaring hebt opgedaan jouw sollicitatie voor de opleiding steunt. Referentiebrieven of mondelinge aanbevelingen worden door de selectiecommissie niet in behandeling genomen.

In onze opleiding O&G hechten we belang aan een goede werk-privé balans. Dit draagt bij aan ‘een leven lang bevlogen zijn en bevlogen blijven’. De ervaring heeft geleerd dat de combinatie van het afronden van het proefschrift en de opleiding tot gynaecoloog een te zware wissel trekt op het privéleven van de meeste AIOS. Om die reden wordt een sollicitatie door een PhD student alleen in behandeling genomen indien het manuscript voor 1 december 2022 bij de leescommissie ligt.

Binnen de sollicitatieprocedure zal er bijzondere aandacht zijn voor de volgende onderwerpen:

  • PhD traject
  • Overige aantoonbare wetenschappelijke ervaring
  • Aantoonbare organisatorische of bestuurlijke ervaring
  • Aantoonbare onderwijservaring
  • Aantoonbare ervaring in innovatie en techniek
  • Bijzondere maatschappelijk relevante ervaring
  • Relevante andere opleidingen

Bovenstaande onderwerpen worden benoemd in de het sollicitatieformulier.

Arbeidsvoorwaarden

Je komt in dienst bij de instelling waar je je opleiding start. De arbeidsvoorwaarden van de daar geldende cao zijn van toepassing. Alle aangesloten opleidingsklinieken hebben een eigen cao. De cao’s kennen verschillende regels ten aanzien van onder meer salaris en toelagen.

Sollicitatieprocedure

Je wordt van harte uitgenodigd mee te doen aan de selectieronde voor AIOS O&G welke plaatsvindt in Amsterdam UMC wanneer je aan de voorwaarden voor deelname voldoet.

De sollicitatieprocedure bestaat uit een voorselectie gevolgd door een gespreksronde.

Om deel te nemen aan de selectie stuur je het digitale sollicitatieformulier vóór 27 augustus 23.59 uur in, via deze link: https://vrouw.care/sollicitatie-aios/

Binnen een week na invullen, krijg je een bevestiging van ontvangst. Wanneer bevestiging uitblijft, adviseren wij je contact op te nemen met de opleidingscoördinator (zie hieronder voor contactgegevens).

Een selectiecommissie selecteert de kandidaten voor de gespreksronde. De commissie bestaat uit een vertegenwoordiging van de AIOS, de opleiders uit de cluster, twee hoogleraren en het afdelingshoofd Amsterdam UMC. De selectie op basis van de ingevulde sollicitatieformulieren vindt geblindeerd plaats voor naam en huidige werkgever van de sollicitant. Op deze manier wordt geprobeerd een zo objectief mogelijk beeld van de kandidaat en zijn of haar competenties te krijgen.

De commissie zal het sollicitatieformulier scoren op de eerdergenoemde items. De totale score bepaalt je plek op de lijst met sollicitanten. De sollicitanten met de hoogste scores worden door de opleidingscoördinator uitgenodigd voor een gesprek.

De gespreksronde bestaat voor iedere kandidaat uit drie gestructureerde gesprekken met steeds een deel van de selectiecommissie, aangevuld met een onderwijskundige en een korte persoonlijke plenaire toelichting op de sollicitatie. Zowel de gesprekken als de korte toelichting vinden in één dagdeel plaats.  De punten waarover we graag iets meer horen in deze toelichting, worden bij de uitnodiging voor de gespreksronde aangegeven.

De gesprekken vinden plaats op 28 en 29 september 2022 overdag en in de avond.

Je krijgt uiterlijk één week vóór de gespreksronde bericht of je wordt uitgenodigd.

Contact

Voor eventuele vragen kan je contact opnemen met Marjanne Alderden, opleidingscoördinator O&G Amsterdam UMC.

Mailadres: opleidingobsgyn@amsterdamumc.nl

Telefoonnummer: 06-38521960

Via haar zijn bereikbaar:

Mw. dr. G. Fons, opleider O&G Amsterdam UMC, locatie AMC

Mw. dr. A.W. Valkenburg-van den Berg, opleider O&G Amsterdam UMC, locatie VUmc

Mw. dr. J. Gianotten, plaatsvervangend opleider Spaarne Gasthuis Haarlem, OOR-vertegenwoordiger

Mw. dr. J. van der Aa, AIOS O&G Amsterdam UMC (zij maakt geen deel uit van de selectiecommissie)

Bekijk alle vacatures