Arts in opleiding tot Gynaecoloog – OOR Noordwest Nederland

Publicatiedatum: 18 juli 2023
Locatie: Noord-West Nederland

Vacature Arts in opleiding tot Gynaecoloog OOR Noordwest Nederland

Binnen de Onderwijs- en Opleidingsregio Noordwest Nederland (OOR NWN) wordt ongeveer 20% van de AIOS Obstetrie en Gynaecologie in Nederland opgeleid. Naast het Amsterdam UMC, een alliantie tussen AMC en VUmc, behoren het Spaarne Gasthuis, de Noordwest Ziekenhuisgroep met locatie Alkmaar, het Zaans Medisch Centrum, het OLVG, het Tergooi MC, het Flevoziekenhuis, het Antoni van Leeuwenhoek/NKI en het Diakonessenhuis in Utrecht tot het regionale samenwerkingsverband. Het Diakonessenhuis maakt ook deel uit van de cluster Utrecht. Een aantal ziekenhuizen levert zorg op meerdere locaties. De opleidingen Obstetrie en Gynaecologie in AMC en VUmc zijn in 2023 samengevoegd tot één opleiding Obstetrie en Gynaecologie Amsterdam UMC.

Voor het startjaar 2024 zijn acht opleidingsplaatsen beschikbaar. Van kandidaten wordt verwacht dat zij per 1 januari 2024 kunnen starten met de opleiding in alle bovengenoemde klinieken. Afspraken over de kliniek waar de AIOS daadwerkelijk met de opleiding begint, worden gemaakt na aanname van de kandidaten. Hierop kan geen invloed worden uitgeoefend.

De sollicitatieprocedure vindt plaats in september 2023. Om de procedure zo transparant mogelijk te laten verlopen en de kandidaten zo objectief mogelijk te kunnen beoordelen, wordt gebruik gemaakt van gevalideerde selectie-instrumenten. De beoordeling vindt plaats op basis van een toetsing van competenties die van belang zijn om het beroep van gynaecoloog ook in de toekomst goed te kunnen uitoefenen. Kandidaten kunnen maximaal tweemaal solliciteren naar een opleidingsplek binnen OOR Noordwest Nederland.

Opleiding

OOR NWN biedt een volledige en gedifferentieerde opleiding tot gynaecoloog. De lokale opleidingsplannen en het regionale opleidingsplan zijn gebaseerd op het in 2021 ontwikkelde landelijke opleidingsplan LOGO (www.nvog-logo.nl). De opleiding wordt in toenemende mate vormgegeven in de regio, met een geplande regionale visitatie in november 2023.

De eerste twee jaren van de opleiding worden gevolgd in één van de niet-universitaire klinieken. In het derde en vierde jaar word je in Amsterdam UMC verder opgeleid. Vervolgens vindt er in de laatste twee jaar differentiatie plaats, gedeeltelijk academisch en gedeeltelijk niet-academisch naar invulling door de AIOS.

Gedurende de hele opleiding vergaart de AIOS kennis en bekwaamt de AIOS zich in vaardigheden en werk-gerelateerde competenties. Daarnaast wordt gewerkt aan thema’s op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Stages buiten de OOR of Nederland zijn mogelijk en worden ondersteund.

 

Voorwaarden voor deelname aan de sollicitatie

Vanzelfsprekend ben je gemotiveerd voor de opleiding binnen de OOR Noordwest Nederland, ben je collegiaal en beschik je over uitstekende sociale en contactuele vaardigheden.

Je bent in het bezit van het basisartsdiploma en je hebt minimaal één jaar klinische ervaring als ANIOS in een opleidingsziekenhuis met een erkenning voor de opleiding Obstetrie en Gynaecologie, óf je hebt de opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) afgerond, waarbij je minimaal één jaar werkervaring hebt binnen de Obstetrie en Gynaecologie.

Het is van belang dat het opleidingsteam van het ziekenhuis waar je het meest recent ervaring hebt opgedaan jouw sollicitatie voor de opleiding steunt. Referentiebrieven of mondelinge aanbevelingen worden door de selectiecommissie niet in behandeling genomen.

In onze opleiding O&G hechten we belang aan een goede werk-privé balans. Dit draagt bij aan ‘een leven lang bevlogen zijn en bevlogen blijven’. De ervaring heeft geleerd dat de combinatie van het afronden van een proefschrift en de opleiding tot gynaecoloog een te zware wissel trekt op het privéleven van de meeste AIOS. Om die reden wordt een sollicitatie door een PhD student alleen in behandeling genomen indien het manuscript voor 1 december 2023 bij de leescommissie ligt.

Binnen de sollicitatieprocedure zal er bijzondere aandacht zijn voor de volgende onderwerpen:

  • PhD traject
  • Overige aantoonbare wetenschappelijke ervaring
  • Aantoonbare organisatorische of bestuurlijke ervaring
  • Aantoonbare onderwijservaring
  • Aantoonbare ervaring in innovatie en techniek
  • Bijzondere maatschappelijk relevante ervaring
  • Relevante andere opleidingen

Bovenstaande onderwerpen worden benoemd in het sollicitatieformulier.

Arbeidsvoorwaarden

Je komt in dienst bij de instelling waar je je opleiding start. De arbeidsvoorwaarden van de daar geldende cao zijn van toepassing. Alle aangesloten opleidingsklinieken hebben een eigen cao. De cao’s kennen verschillende regels ten aanzien van onder meer salaris en toelagen.

Sollicitatieprocedure

Je wordt van harte uitgenodigd mee te doen aan de selectieronde voor AIOS O&G welke plaatsvindt in Amsterdam UMC wanneer je aan de voorwaarden voor deelname voldoet.

De sollicitatieprocedure bestaat uit een voorselectie gevolgd door een gespreksronde.

Om deel te nemen aan de selectie stuur je het digitale sollicitatieformulier vóór 26 augustus 2023 23.59 uur in, via deze link: https://vrouw.care/sollicitatie-aios/

Binnen een week na invullen krijg je een bevestiging van ontvangst. Wanneer bevestiging uitblijft, adviseren wij je contact op te nemen met de opleidingscoördinator (zie hieronder voor contactgegevens).

Een selectiecommissie selecteert de kandidaten voor de gespreksronde. De commissie bestaat uit een vertegenwoordiging van de AIOS, opleiders uit het regionale samenwerkingsverband, twee hoogleraren en het afdelingshoofd Amsterdam UMC. De selectie op basis van de ingevulde sollicitatieformulieren vindt geblindeerd plaats voor naam en huidige werkgever van de sollicitant. Op deze manier wordt geprobeerd een zo objectief mogelijk beeld van de kandidaat en zijn of haar competenties te krijgen.

De commissie zal het sollicitatieformulier scoren op de eerdergenoemde items. De totale score bepaalt je plek op de lijst met sollicitanten. De sollicitanten met de hoogste scores worden door de opleidingscoördinator uitgenodigd voor een gesprek.

De gespreksronde bestaat voor iedere kandidaat uit drie gestructureerde gesprekken met steeds een deel van de selectiecommissie. De gesprekken vinden plaats op 28 en 29 september 2023 overdag en in de avond. Je krijgt uiterlijk één week vóór de gespreksronde bericht of je wordt uitgenodigd.

Contact

Voor eventuele vragen kan je contact opnemen met Marjanne Alderden, opleidingscoördinator O&G Amsterdam UMC.

Mailadres: opleidingobsgyn@amsterdamumc.nl

Telefoonnummer: 06-38521960

Via haar zijn bereikbaar:

Mw. dr. A.W. Valkenburg-van den Berg, opleider O&G Amsterdam UMC

Mw. dr. G. Fons, plaatsvervangend opleider O&G Amsterdam UMC

Mw. dr. J. Gianotten, opleider O&G Spaarne Gasthuis Haarlem, OOR-vertegenwoordiger

Mw. dr. J.E. van der Aa, AIOS O&G Amsterdam UMC (zij maakt geen deel uit van de selectiecommissie)

Specifiek zoeken?