Taboe overgang en werk (Herziening NHG-standaard ‘Overgang’)

4 mei 2023

Onderzoeken RIVM, Panteia en TNO
Het aantal werkende vrouwen in Nederland, vooral in de leeftijdsgroep vanaf de middelbare leeftijd, neemt toe. Ongeveer 16% van de vrouwelijke werknemers tussen 40 en 75 jaar is in de overgang, wat neerkomt op ongeveer 315.000 vrouwen. Van hen hebben ongeveer 80% soms of regelmatig last van overgangsklachten, zoals opvliegers, nachtelijk zweten, slaapstoornissen en spier- en gewrichtspijn. Deze klachten kunnen de vitaliteit en inzetbaarheid van vrouwen op het werk beïnvloeden. Ongeveer 55% van de vrouwen in de overgang heeft last van klachten die hun werk beïnvloeden, en 36% vindt dat ze minder goed functioneren op het werk door pijnklachten, vermoeidheid of concentratieproblemen.

Vrouwen met regelmatige overgangsklachten ervaren ook drie keer zo vaak burn-outklachten. Het blijkt dat overgangsklachten op het werk onvoldoende bespreekbaar zijn, terwijl vrouwen juist behoefte hebben aan betere bespreekbaarheid. Workshops over overgang & werk kunnen helpen om dit taboe op de werkvloer te doorbreken en werknemers, werkgevers en arbozorg handelingsperspectief te bieden.

Lees ook de brief aan de regering.

Vervolgstappen Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
In juni 2022 is de NHG-standaard ‘Overgang’ herzien, waarbij opnieuw is gekeken naar de effectiviteit en risico’s van hormoontherapie. Hierdoor is er meer ruimte gecreëerd om bij ernstige hinder door vasomotorische klachten de voor- en nadelen van hormoontherapie af te wegen. Het ministerie van VWS heeft overleg gehad met Stichting Vuurvrouw en het NHG over de communicatie rondom de herziening van de NHG-standaard en de informatie die beschikbaar is via Thuisarts.nl. Het NHG heeft verschillende stappen genomen om goede en toegankelijke informatie beschikbaar te maken, zoals een e-learning voor huisartsen en keuzekaarten voor vrouwen. Hiermee is voldaan aan twee moties gericht op de kennis van vrouwen (en huisartsen) over de overgang.

Vervolgstappen vrouwspecifieke aandoeningen
De minister van VWS ontvangt – breder dan alleen de overgang – signalen dat het nog altijd voorkomt dat klachten van vrouwen niet tijdig worden herkend, met lang zoeken in de zorg en mogelijk onnodig verzuim tot gevolg. Het ministerie is hierover in overleg met maatschappelijke organisaties (onder andere WOMEN Inc., Vuurvrouwen, Voices for Women, patiëntenverenigingen), wetenschappelijke verenigingen (zoals NVOG), het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (FMS), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en ZonMw om te bezien of het mogelijk is om te komen tot een maatschappelijke agenda op gebied van vrouwspecifieke aandoeningen. De NVOG heeft hiertoe initiatief genomen. Daarbij worden zij ondersteund door ZonMw.

Er wordt ingezet op de ontwikkeling van een onderzoeksagenda, implementatieagenda en een maatschappelijke agenda voor vrouwspecifieke aandoeningen, inclusief een prioritering van acties daarin. Er is inmiddels een brede werkgroep aan de slag waarin een impactanalyse wordt gedaan op dit onderwerp. De minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport verwacht deze impactanalyse nog dit jaar te ontvangen. De Tweede Kamer zal daarover t.z.t. geïnformeerd worden.

Specifiek zoeken?