Screening asymptomatische zwangeren op COVID-19 virus

17 april 2020

De richtlijnwerkgroep COVID-19 en zwangerschap onder leiding van Hans Duvekot heeft nog geen definitieve beslissing kunnen nemen over de uitgangsvraag of het nodig is om asymptomatische zwangeren die hetzij voor een electieve operatieve ingreep worden opgenomen, hetzij in partu worden opgenomen moeten worden getest op SARS-CoV-2. Er kan bij deze vrouwen namelijk sprake zijn van dragerschap, incubatiefase van een manifeste infectie of geen besmetting. Overigens heeft de werkgroep zich nu primair geconcentreerd op het eerste deel van deze vraag omdat die vooralsnog het meest prangend is: ‘Is het nodig om asymptomatische zwangeren die voor een electieve operatieve ingreep worden opgenomen universeel te testen’.

Een voorlopige conclusie van de werkgroep is:

Er zijn volgens de werkgroep op dit moment geen redenen om asymptomatische zwangere vrouwen voorafgaand aan en electieve ingreep (sectio of andere ingreep zoals cerclage) te screenen op SARS-CoV-2.

Argumenten die de revue zijn gepasseerd waren:

  • de sensitiviteit van de PCR-test is (nog) dermate laag dat dit alleen maar schijnveiligheid oplevert,
  • in hoeverre asymptomatische personen infectieus zijn staat ernstig ter discussie, de WHO beschouwt deze groep als niet-infectieus,
  • naar verwachting zal het aantal personen met SARS-CoV-2 infecties vanaf nu snel gaan afnemen wat de opbrengst van deze screening steeds lager zal maken,
  • alleen testen van deze groep vrouwen en niet degenen die in partu raken beschouwt de werkgroep als onethisch en niet consequent,
  • het is de vraag of deze groep patiënten in het geval het nodig moet zijn te intuberen, ernstiger ziek zullen worden mochten ze toch nog klinisch ziek worden dan als de ingreep onder lokale anesthesie zou zijn verricht

Als er überhaupt van screening gebruik zou moeten worden gemaakt, is het advies van de commissie alleen gebruik te maken van een PCR-test en geen CT-thorax te verrichten.

De aankomende week zal een advies volgen van de expertisegroep infectiepreventie van de NvMM over asymptomatische personen . Ik heb deze expertgroep met nadruk verzocht om ook zwangeren met name barenden mee te nemen in hun adviezen. Naar verwachting kan de richtlijnwerkgroep al volgende week met deze adviezen een definitief besluit nemen over de beleidslijn voor deze groep zwangere vrouwen.

Vooralsnog is het verstandig alle zwangere vrouwen met klachten wel te screenen. De richtlijnwerkgroep zal, als wordt besloten niet tot universele screening over te gaan, waarschijnlijk wel een advies opstellen over screenen van vrouwen met bepaalde comorbiditeit.

Tenslotte, lokaal kunnen tot die tijd afspraken gemaakt worden over al dan niet screenen. Op dit moment zijn vertegenwoordigers van drie grote ziekenhuizen waar nu al universele screening plaats vindt lid van onze richtlijnen commissie. Hen is gevraagd om de data van deze screening te zijner tijd gecombineerd aan de richtlijnen commissie ter beschikking te stellen.

Specifiek zoeken?