Schikking m.b.t. gebruik Mardeno-illustraties

21 december 2018

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO) hebben samen met 22 andere partijen een schikking getroffen met de heer O. Breukhoven inzake het gebruik van de zgn. Mardeno-illustraties. De schikking is ook van belang voor andere zorgaanbieders, patiëntenverenigingen of wetenschappelijke beroepsverenigingen van zorgaanbieders die gebruik maken of hebben gemaakt van de Mardeno-illustraties in het kader van patiëntenvoorlichting.

Achtergrond
Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn door de organisatie Mardeno patiëntenatlassen op de markt gebracht waarin illustraties zijn opgenomen die zijn gemaakt door de heer Christian Josef. Verschillende van deze illustraties zijn door Mardeno (of haar uitgever) begin deze eeuw verstrekt aan verschillende beroeps- en patiëntenverenigingen voor gebruik in (digitaal) patiëntenvoorlichtingsmateriaal. Dit materiaal is verspreid onder en gebruikt door zorgaanbieders.

De heer C. Josef heeft op 28 augustus 2018 de auteursrechten op de Mardeno-illustraties overgedragen aan de heer O. Breukhoven. De heer Breukhoven was vervolgens van mening dat Mardeno alleen over een gebruiksrecht beschikte voor gebruik van de illustraties in de Mardeno patiëntenatlassen. Zijn mening is dat Mardeno niet gerechtigd was om de illustraties te verstrekken aan derden. Met het gebruik van de Mardeno-illustraties door wetenschappelijke beroepsverenigingen van zorgaanbieders, patiëntenverenigingen en zorgaanbieders zou inbreuk worden gemaakt op de auteursrechten van de heer C. Josef en de heer O. Breukhoven.

Procedures
Tussen de NVOG en NVKNO en de heer O. Breukhoven en tussen de heer Breukhoven en diverse zorgaanbieders zijn verschillende juridische procedures gevoerd over de vraag of sprake was van een inbreuk op de auteursrechten van de heer C. Josef en de heer Breukhoven. Gezien de complexiteit van de zaak hebben partijen besloten een schikking te treffen en aan alle juridische procedures een einde te maken. Daarnaast is met de schikking beoogt duidelijkheid te verkrijgen voor alle wetenschappelijke beroepsverenigingen van zorgaanbieders, patiëntenverenigingen en zorgaanbieders die in het verleden of heden nog gebruik maken van de Mardeno-illustraties.

Schikking
In het kader van de schikking zijn o.a. de volgende afspraken gemaakt:

3.1. Breukhoven doet – mede namens C. Josef – jegens de aangesproken partijen afstand van het recht om uit eigen naam of namens Josef op te treden tegen inbreuken op de auteursrechten ter zake van alle Mardeno-illustraties die betrekking hebben op de periode tot 1 augustus 2018.

3.2. Breukhoven ziet – mede namens C. Josef – voorts af van het recht om partijen die na 1 augustus 2018 inbreuk maken op de auteursrechten ter zake van alle Mardeno-illustraties, aan te spreken in de periode 1 augustus 2018 t/m 31 december 2018.

3.3. NVKNO en NVOG zullen in de periode van 1 augustus 2018 t/m 31 december 2018 via hun communicatienetwerken (website, mailing e.d.) zorgaanbieders, patiëntenverenigingen en wetenschappelijke beroepsverenigingen van zorgaanbieders informeren dat zij geen gebruik meer mogen maken van alle Mardeno-illustraties.

3.4. Indien Breukhoven vaststelt dat een van de aangesproken partijen, andere zorgaanbieders, patiëntenverenigingen of wetenschappelijke beroepsverenigingen van zorgaanbieders vanaf 1 januari 2019 inbreuk maakt op de auteursrechten van C. Josef en/of de exclusieve rechten van Breukhoven, dan zal Breukhoven deze partij hiervan per brief op de hoogte stellen en hem erop wijzen dat hij contact kan opnemen met de NVOG en/of de NVKNO. De NVOG en/of de NVKNO zullen de inbreukmaker kunnen toelichten welke rechten Breukhoven heeft. Breukhoven zal de inbreukmaker een periode van twee maanden gunnen om de inbreuk te staken en hij zal geen schade claimen als de inbreuk binnen de termijn van twee maanden wordt gestaakt. Indien de inbreuk niet binnen twee maanden is gestaakt, staat het Breukhoven vrij tegen de inbreukmaker op te treden.

Advies
Wij adviseren u gelet op het bepaalde onder 3.3. van de schikking om geen gebruik meer te maken van Mardeno-illustraties. Mocht u (als zorgaanbieders, patiëntenverenigingen of wetenschappelijke beroepsverenigingen van zorgaanbieders) na 1 januari 2019 onverhoopt toch nog gebruik maken van Mardeno-illustraties en hierop worden aangesproken door de heer Breukhoven, dan is het belangrijk dat u zich realiseert dat u de gelegenheid moet krijgen om binnen 2 maanden de gestelde inbreuk te staken, zonder dat u schadeplichtig bent jegens de heer C. Josef en/of de heer Breukhoven. Voor meer informatie kunt u in dat geval contact opnemen met het bestuur van de NVOG en/of NVKNO. Indien u het gebruik niet staakt, kunt u schadeplichtig zijn jegens heer C. Josef en/of de heer Breukhoven en u kunt deze schade niet verhalen op de NVOG en/of NVKNO.

NVOG en NVKNO

Specifiek zoeken?