Regels voor gynaecologen, die zijn opgeleid in een EU-land

De gynaecoloog, die is opgeleid in een EU-land en in Nederland geregistreerd wil worden, moet beschikken over:
1. een werk- en verblijfsvergunning
2. een inschrijving in het BIG-register als gynaecoloog

ad 1.
Bij de IND is informatie beschikbaar over de voorwaarden en procedures waar u in
uw situatie aan moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor een verblijfsvergunning.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de IND:

Ministerie van Justitie
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Afdeling Communicatie
Postbus 30125
2500 GC Den Haag
Nederland
tel: 070-3703 124
e-mail: voorlichting@ind.minjus.nl
website: www.immigratiedienst.nl

Als gynaecoloog, werkzaam in Nederland, is het van groot belang dat u de Nederlandse taal beheerst. Om uw werk goed te doen, is het belangrijk dat u met uw patiënten en collega’s kunt communiceren. Dit is de reden waarom werkgevers, opleidingen en zorgverzekeraars in veel gevallen naast de minimale eisen nog extra voorwaarden stellen met betrekking tot het niveau waarop u de Nederlandse taal moet beheersen.
De minimale voorwaarden waaraan u moet voldoen, zijn de eisen die worden gesteld in ‘het Staatsexamen Nederlands als tweede taal, programma II’. Bij dit examen wordt u getoetst op de onderdelen lezen, schrijven, luisteren en spreken. Er zijn ook gespecialiseerde taalcursussen gericht op de vaktaal in de gezondheidszorg.

ad 2.
Een aantal diploma’s (lees: opleidingen tot gynaecoloog) zijn al gelijkwaardig aan de Nederlandse opleidingen bevonden. Deze diploma’s worden genoemd in de ‘Regeling aanwijzing buitenlandse diploma’s gezondheidszorg’, daarbij staat tevens vermeld vanaf welke datum een bepaald diploma erkend is. Bent u in het bezit van een diploma dat vermeld staat in deze regeling dan heeft u dezelfde rechten op inschrijving in het BIG-register als iemand die een overeenkomstig Nederlands diploma heeft.
Gaat het om een diploma of getuigschrift dat is behaald in een lidstaat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte (EER: de landen van de Europese Unie samen met IJsland, Liechtenstein en Noorwegen), dan gelden er extra voorwaarden voor registratie. Zo moet de beroepsbeoefenaar in het bezit zijn van de nationaliteit van een van deze landen en de opleiding grotendeels binnen de EER hebben gevolgd.
Uitgebreide informatie kunt u vinden op www.verwijspunt.nl.