Regels voor gynaecologen, die zijn opgeleid in een niet EU-land

De (niet- EU)gynaecoloog, die in Nederland geregistreerd wil worden, moet beschikken over:
1. een werk- en verblijfsvergunning (via het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).
2. een bekwaamheidsverklaring (via het Ministerie van VWS, Unit Vakbekwaamheidverklaringen van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg).
Met deze bekwaamheidsverklaring kan de desbetreffende gynaecoloog zich (geclausuleerd) laten inschrijven in het BIG-register. De betreffende clausule luidt: de inschrijving geldt voor de duur van maximaal 2 jaar, ten behoeve van de uitoefening van de geneeskunst, onder supervisie, binnen het specialisme verloskunde en gynaecologie, in het kader van een beoordelingsstage die is goedgekeurd door de MSRC. Derhalve wordt door VWS aan de gynaecoloog geadviseerd zich pas te laten inschrijven in het BIG-register op de datum, dat de beoordelingsstage begint.
3. een met goed gevolg afgelegde Nederlandse taaltoets.

Nadat aan deze drie voorwaarden is voldaan, kan de gynaecoloog contact opnemen met:
de secretaris van de MSRC, tel.: 030-2823 244.
Daarna volgt een aantal stappen die, als het goed is, uiteindelijk leiden tot de gewenste beoordelingsstage.
De secretaris van de MSRC neemt op grond van het verzoek contact op met de vertegenwoordiger van de NVOG bij de MSRC, die beoordeelt op grond van de opleiding/het curriculum vitae of de gynaecoloog in kwestie in aanmerking komt voor een beoordelingsstage. Indien dit oordeel positief is, zal de NVOG-vertegenwoordiger het Concilium Obstetricum et Gynaecologicum vragen te bemiddelen bij het zoeken naar een opleidingskliniek, waar de beoordelingsstage kan worden gevolgd.
Wordt een kliniek/maatschap gynaecologen bereid gevonden de gynaecoloog een beoordelingsstage te geven, dan zal deze kliniek vervolgens via het ministerie van VWS een verzoek om subsidie kunnen indienen en wel bij:
de directeur Innovatie, Beroepen en Ethiek
Ministerie van VWS, gebouw A etage 11
Postbus 20350
2500 LJ ‘s-Gravenhage
(onder verwijzing naar de Kaderwet Subsidieverstrekking Gezondheidsinstellingen).

De beoogde niet EU-collega moet wel in het bezit te zijn van een vluchtelingenstatus anders wordt er geen subsidie toegekend.
Wordt dit subsidieverzoek gehonoreerd, dan kan de beoordelingsstage starten (nadat de kandidaat zich dan ook daadwerkelijk bij de aanvang van de stage heeft laten inschrijven in het BIG-register).

Nadere informatie via e-mail: Concilium Obstetricum et Gynaecologicum

Adressen:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
tel. 070-333 4444
website: www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
tel. 070-340 7911
website: www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws

Medisch Specialisten Registratie Commissie
Postbus 20053
3502 LB Utrecht
tel. 030-2823 244/030-2823 759
e-mail: bureau@src.nmg.nl