Hector Treub Stichting

Hector Treub prijs
Eens in de twee tot vier jaar wordt de Hector Treub prijs uitgereikt aan iemand die door zijn of haar werk een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de psychosociale gynaecologie en/of verloskunde en daarbij nauw aansluit bij het denken, de persoonlijkheid en het werk van Hector Treub.

Mensen die de prijs eerder ontvingen zijn o.a. Evert Ketting (1983), Gunilla Kleiverda (1993), Sylvia Dermout (1995), Willibrord Weijmar Schulz (1996), Cees Renckens (2002) en Leonard Berger (2006), Marieke Paarlberg (2009), Marjo Ramakers (2014), Philomeen Weijenborg (2017), Claire Stramrood (2019) en Maddy Smeets (2021).

In Treubs werk is de interessante vermenging van het medische en sociale debat, rond 1900, duidelijk zichtbaar. Zijn inspanningen en persoonlijke invloed op een grote schare leerlingen hebben een belangrijk stempel gedrukt op het denken in Nederland over de aard en reikwijdte van medische bemoeienis met vrouwenaangelegenheden. Het in vergelijking met vele andere Europese landen specifiek organisatorische karakter van de gynaecologie en verloskunde in Nederland, met een evenwichtige aandacht voor chirurgische, internistische en psychosociale kanten van de problemen, kan ten dele op Treubs ideeën worden teruggevoerd.
Hector Treub, die vanaf zijn dertigste hoogleraar in Leiden was, maakte naam als dé grote leermeester in de verloskunde en heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de emancipatie van de gynaecologie. Hij was oprichter van de Nederlandsche Gynaecologen Vereeniging en het Nederlands Tijdschrift voor Verloskunde en Gynaecologie. In 1892 verscheen van zijn hand het eerste Leerboek der Gynaecologie. Ook publiceerde hij veel en was internationaal actief, zo organiseerde hij in 1899 het Internationale congres voor verloskunde en gynaecologie in Amsterdam.
In 1896 volgde hij professor Van der Mey op aan de Universiteit voor Amsterdam, ook omdat hier de verloskunde een grote afdeling was. Hij bewerkte het manuscript van zijn voorganger tot het Nederlands Leerboek der Verloskunde.

Hector Treub stimuleringsprijs
De Hector Treub Stichting stelt een stimuleringssubsidie ter beschikking voor onderzoek op het terrein van de Obstetrie, Gynaecologie, Oncologie of Voortplantingsgeneeskunde. Het stipendium is bedoeld voor onderzoekers die, al dan niet als onderdeel van al lopend onderzoek, een onderzoeksproject willen opzetten en uitvoeren dat aan de volgende drie criteria voldoet:

  • voor de patiënt belangrijke uitkomstmaten staan centraal,
  • het Biopsychosociale model Van Engel (1970) wordt gehanteerd
  • aspecten van “passende zorg” komen aan de orde.

De stimuleringssubsidie bedraagt 4000 euro.
De uiterste indiendatum voor de subsidie-aanvraag is maandag 4 september 2023.

Klik hier voor aanvraag Hector Treub stimuleringsprijs

Nadere informatie via de secretaris van de stichting: prof. dr. H.W. Nijman; Stafsecretariaat: Linda Smid – van der Woude: l.van.der.woude@umcg.nl.

Bestuur
Prof. dr. H.E. van der Horst; voorzitter
Prof. dr. H.W. Nijman, gynaecoloog UMCG; secretaris
Mr. C. ten Broeke; penningmeester
Prof. dr. J.A.M. van der Post,  gynaecoloog AUMC; lid
Prof. dr. F.W. Jansen, gynaecoloog LUMC; lid
Prof. dr. K.W.M. Bloemenkamp,  gynaecoloog UMCU; lid

Reacties kunt u sturen aan de secretaris:
UMCG, Afdeling Obstetrie en Gynaecologie (CB-20)
Postbus 30001, 9700 RB Groningen
Tel 050-3613020