Aanmelden als NVOG-lid

Volgens de Statuten (aangenomen in de Algemene Ledenvergadering van 5 november 2020) van de NVOG kan iedereen die in het Nederlandse Specialisten Register als specialist staat ingeschreven voor het specialisme Obstetrie en Gynaecologie, het NVOG-bestuur schriftelijk verzoeken om als gewoon lid tot de vereniging te worden toegelaten.

Zie onderaan deze pagina het aanmeldformulier.

Aspirant(AIOS)-lidmaatschap

Het aspirant(AIOS)-lidmaatschap staat open voor iedere geneeskundige die in Nederland een erkende opleiding volgt voor het specialisme Obstetrie en Gynaecologie, alsmede voor iedere Nederlandse geneeskundige die een zodanige opleiding volgt in een lidstaat van de Europese Unie. Iedereen die voldoet aan deze vereisten kan het NVOG-bestuur schriftelijk verzoeken om als aspirant-lid tot de vereniging te worden toegelaten. Na aanmelding wordt je automatisch lid van de Vereniging Assistenten Gynaecologie en Obstetrie (VAGO) en bevelen we je van harte aan om ook lid te worden van De Jonge Specialist (http://www.dejongespecialist.nl/default.aspx).

Zie onderaan deze pagina het aanmeldformulier. Aanmelden kan een maand voor aanvang van je opleiding.

Nieuwe (aspirant)leden van de NVOG worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging na benoeming door de Algemene Ledenvergadering. U wordt verzocht onderstaande gegevens in te vullen als u een lidmaatschap van de NVOG wenst aan te vragen. De onderstaande gegevens achten wij de minimaal benodigde informatie voor onze ledenadministratie om u als lid te kunnen toelaten. Voor het gebruik zie de NVOG privacyverklaring.

Contributie

De contributie kan jaarlijks opnieuw door de Ledenvergadering worden vastgesteld. De leden krijgen in januari van ieder jaar een factuur toegezonden.
De contributie voor 2021 bedraagt:

  • Aspirant-(AIOS)leden € 198 (incl. € 25 lidmaatschap VAGO en incl. abonnement op het NTOG)
  • NVOG-leden (praktiserend)  € 873 en € 563 lidmaatschap Federatie (hiermee krijgt u korting op zorg- en andere verzekeringen bij de VvAA: https://www.demedischspecialist.nl/federatie/kortingen) (incl. abonnement op het NTOG en Medisch Contact)
  • Seniorleden (niet meer praktiserend) € 165 per jaar (incl. abonnement op het NTOG en 1 x per jaar gratis deelname voor u en uw eventuele partner aan de Seniorendag, exclusief abonnement op Medisch Contact)
    Sinds 1 januari 2015 kunt u deelnemen aan de Stichting SOVAF (voormalig seniorleden OMS en voormalig aangeslotenen FMS). Voor meer informatie zie: https://www.demedischspecialist.nl/federatie/niet-praktiserend
  • Buitengewone leden € 156 (exclusief het abonnement op het NTOG en Medisch Contact)
  • Lid Buitenland € 156 (woonachtig en werkzaam in het buitenland). Lidmaatschap op de FMS (Federatie Medisch Specialisten) komt te vervallen. (exclusief het abonnement op het NTOG en Medisch Contact)

De NVOG is lid van de Federatie Medisch Specialisten (hierna: de Federatie). Door het lidmaatschap van de NVOG bent u tevens aangeslotene van de Federatie. Klik hier voor de wijze waarop de NVOG en de Federatie uw persoonsgegevens verwerken.

FAQ’s inzake bijdrage aan de Federatie Medisch Specialisten.

Indien u als medisch specialist in dienstverband werkzaam bent/gaat zijn, meldt u zich hiermee tevens aan als lid van de LAD (Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband). Voor meer informatie over de rechten en plichten van de LAD zie de statuten van de LAD. Het lidmaatschap van de LAD is zonder aanvullende kosten. Indien dit op enig moment verandert, zullen de Federatie en/of LAD u hierover informeren. De NVOG zal de benodigde gegevens – eventueel via de Federatie – aan LAD verstrekken. Klik hier voor de wijze waarop de LAD uw persoonsgegevens verwerkt. Mocht u niet kosteloos lid willen worden van de LAD, dan kunt u hierover contact opnemen met het bureau van de NVOG (liesbethekkers@nvog.nl).

Stopzetten van het NVOG lidmaatschap
Wanneer een medisch specialist stopt met praktiseren en het lidmaatschap wijzigt of wordt opgezegd, heeft dit gevolgen voor de aansluiting bij de Federatie Medisch Specialisten; de wetenschappelijke verenging wisselt geen gegevens meer uit met de Federatie, waardoor de aansluiting bij de Federatie wordt beëindigd en hiermee eindigt de (juridische) dienstverlening van de Federatie. Ook de verbondenheid met de KNMG komt te vervallen, waardoor de verzending van Medisch Contact stopt.

Uiteraard is er voor medisch specialisten die niet meer (in Nederland) praktiseren, wel een mogelijkheid om met de Federatie en de KNMG verbonden te blijven door deel te nemen aan de Stichting SOVAF. De SOVAF is met ingang van 1 januari 2015 speciaal opgericht voor niet (meer) praktiserend medisch specialisten vanwege o.a. pensionering, arbeidsongeschiktheid of praktiserend in het buitenland. Indien het lid hierin geïnteresseerd is, kan het lid een mail sturen naar ledenbeheer@demedischspecialist.nl.
De SOVAF bijdrage in 2021 is € 225,21 (na goedkeuring Algemene vergadering).
Meer informatie over de SOVAF is te lezen op de website van de Federatie Medisch Specialisten.

Seniorendag
De Seniorendag is gratis voor de leden en hun partners maar wordt betaald via het Seniorlidmaatschap van de NVOG.
Indien u geen lid bent van de NVOG kunt u niet naar de Seniorendag.

Aanmeldformulier nieuw lid