Koepel Kwaliteit

De Koepel Kwaliteit van de NVOG staat voor het systematisch en continu streven naar het verbeteren van de verleende zorg. Zij doet dit door het leveren van het instrumentarium hiervoor: de Kwaliteitscirkel. De patiënt krijgt hiermee de beste zorg en de professional een professionele standaard.

Kwaliteitsinstrumenten

De Koepel Kwaliteit is organisatorisch verantwoordelijk voor de vertaling van de wetenschappelijke bevindingen naar kwaliteitsinstrumenten, te weten: kwaliteitsdocumenten (richtlijnen, indicatoren enz.), PREMS, PROMS en patiënteninformatie (waaronder consultkaarten en keuzehulpen).

Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS)

Veel projecten die tot doel hebben de kwaliteit van de medisch specialistische zorg te verbeteren, worden gefinancierd vanuit de zogeheten ‘kwaliteitsgelden medisch specialisten’. Hierbij kan worden gedacht aan de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen, kwaliteitsvisitaties en -registraties. Het ministerie van VWS en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) zijn overeengekomen dat hiervoor jaarlijks een vast geïndexeerd bedrag wordt gereserveerd, zodat de kwaliteitsbevordering structureel wordt gefinancierd.

Beheer gelden

De Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) beheert deze kwaliteitsgelden. Zij is opgericht door de FMS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Jaarlijks stelt SKMS de kwaliteitsgelden beschikbaar aan de SKMS-gerechtigden (dit zijn de FMS en haar leden, hierna te noemen de ‘Verenigingen’) voor het ontwikkelen, onderhouden en implementeren van het Kwaliteitsbeleid Medisch Specialisten, dat niet op een andere wijze wordt gefinancierd. N.B. Het kwaliteitsgeld is uitdrukkelijk niet bestemd voor projecten die uitsluitend dienen ten behoeve van het opleiden van AIOS.

Projecten kunnen alleen door de Verenigingen worden ingediend voor financiering door de SKMS. SKMS stelt, na beoordeling aan de hand van vastgestelde criteria, de kwaliteitsgelden beschikbaar voor de goedgekeurde kwaliteitsprojecten.

De SKMS verdeelt de beschikbare gelden over de volgende budgetten:

  • Centraal budget. Jaarlijks wordt er voor het Centraal Budget een agenda opgesteld. Deze agenda geeft de kaders voor het indienen van projecten voor dit budget. Deze agenda en de bij het Centraal Budget behorende spelregels worden, zodra de agenda bekend is, in een aparte bijlage verwoord.
  • Gealloceerd budget. Budget gereserveerd voor elke Vereniging m.u.v. de FMS ter uitvoering van projecten die van specifiek belang zijn voor de desbetreffende Vereniging.

Criteria hieromtrent zijn te vinden in de SKMS Kaderbrief.

Informatie

Voor meer informatie en/of eventuele suggesties voor projecten: e-mail: kwaliteit@nvog.nl.

Commissies

De Koepel Kwaliteit bestaat uit de volgende commissies:

  • Auditcommissie Maternale Sterfte en Morbiditeit (AMSM)
  • Commissie Accreditatie
  • Commissie Collegiale Ondersteuning
  • Registratie Commissie Obstetrie en Gynaecologie (RCO&G)
  • Commissie Kwaliteitsdocumenten
  • Commissie Patiëntencommunicatie
  • Commissie Visitatie
  • Consortium