Koepel Kwaliteit

De Koepel Kwaliteit van de NVOG staat voor het systematisch en continu streven naar het verbeteren van de verleende zorg. Zij doet dit door het leveren van het instrumentarium hiervoor: de Kwaliteitscirkel. De patiënt krijgt hiermee de beste zorg en de professional een professionele standaard.

Kwaliteitsinstrumenten

De Koepel Kwaliteit is organisatorisch verantwoordelijk voor de vertaling van de wetenschappelijke bevindingen naar kwaliteitsinstrumenten, te weten: kwaliteitsdocumenten (richtlijnen, indicatoren enz.), PREMS, PROMS en patiëntinformatie (waaronder consultkaarten en keuzehulpen).

Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS)

De Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) is opgericht om de structurele financiering van het kwaliteitsbeleid te beheren. Sinds 2009 wordt in het medisch-specialistisch uurtarief een vast bedrag per gewerkt uur gereserveerd voor de bevordering van het kwaliteitsbeleid van de medisch specialisten. Ook wel kwaliteitsgelden medisch specialisten genoemd. Eens per jaar wordt via de premiegelden van zorgverzekeraars deze gelden gereserveerd en jaarlijks aan de Stichting Kwaliteitsgelden overgemaakt.

Lees meer

Overzicht SKMS-projecten, geïnitieerd door de NVOG

Pilot Koploperproject ‘Modulair onderhoud richtlijnen’
Begin 2020 is door de NIV tezamen met 8 andere wetenschappelijke verenigingen, waaronder de
NVOG CieKwaliteitsdocumenten/pijler Gynaecologie, gestart met het vervolgproject rondom Modulair Onderhoud: het Koploperproject. De insteek van dit nieuwe project is het toetsen van de voorgestelde verandering rondom de werkwijze van modulair onderhoud. Ondersteuning bij de uitvoering hiervan vindt plaats vanuit het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. Klik hier voor een algemene presentatie.

Informatie

Voor meer informatie en/of eventuele suggesties voor projecten: e-mail: kwaliteit@nvog.nl.

Commissies

De Koepel Kwaliteit bestaat uit de volgende commissies:

 • Auditcommissie Maternale Sterfte en Morbiditeit (AMSM)
  Een geval van maternale sterfte kan op twee manieren worden gemeld:
  1. via de NethOSS registratie (voorkeur)
  Elke vakgroep gynaecologie in Nederland heeft een NethOSS-contactpersoon. Gegevens worden via een beveiligde omgeving ge-upload naar de beveiligde schijf van de AMSM bij Perined.
  De NethOSS contactpersoon ontvangt na melding binnen enkele dagen het CRF met verzoek om aanvullende informatie elektronisch.
  Voor vragen over melden via deze weg: info@nethoss-perined.nl
  2. schriftelijk via het bureau NVOG
  Voor meer info zie besloten ledenportal  (Koepels en Pijlers/Koepel Kwaliteit)
  https://lid.nvog.nl/document?SbId=30028
 • Commissie Accreditatie
 • Commissie Collegiale Ondersteuning
 • Registratie Commissie Obstetrie en Gynaecologie (RCO&G)
 • Commissie Kwaliteitsdocumenten
 • Commissie Patiëntencommunicatie
 • Commissie Visitatie; klik hier voor alle info.
  –  Reglement kwaliteitsvisitatie 
  –  Normenkader praktijkvoering Obstetrie & Gynaecologie

Voor meer info zie besloten ledenportal (Koepels en Pijlers/Koepel Kwaliteit)