V2SLN-studie

Schildwachterklier onderzoek bij terugkerende schaamlipkanker.

Sentinel lymph node procedure in patients with 1st recurrent vulvar squamous cell carcinoma. A multicentre observational study.

Samenvatting

Vulvacarcinoom (schaamlipkanker) komt in Nederland jaarlijks bij ongeveer 400 vrouwen voor. Helaas wordt een groot deel van deze vrouwen geconfronteerd met een recidief (teruggekeerde ziekte). De behandeling hiervan is mutilerend en heeft, vooral als alle klieren in de liezen worden verwijderd, een groot effect op de kwaliteit van leven.

In onze studie willen wij bij een geselecteerde groep vrouwen met recidief vulva carcinoom in plaats van het standaard lieskliertoilet, de schildwachtklierprocedure doen, omdat wij denken dat dit in een geselecteerde groep vrouwen mogelijk én veilig is. (V2SLN groep).

Niet alle vrouwen die we deze behandeling aanbieden zullen hiervoor kiezen, wij willen onderzoeken waarom vrouwen bepaalde keuzes maken.

Door daarnaast van alle vrouwen met een eerste lokale recidief gegevens te verzamelen (cohortstudie) denken wij ook beter in kaart te kunnen brengen welke problemen deze vrouwen tegenkomen en waar wij de zorg voor die vrouwen kunnen verbeteren.

Hypothese

Het is mogelijk en veilig om bij vrouwen met een recidief vulvacarcinoom de liezen te behandelen door (opnieuw) een schildwachtklier procedure te doen.

Eindpunten

Het belangrijkste eindpunt is de veiligheid van de schildwachtklierprocedure. Als in de schildwachtklier geen tumor wordt aangetroffen mogen er later (binnen 2 jaar) geen uitzaaiing in de lies gevonden worden. Andere eindpunten zijn de haalbaarheid, (hoe vaak lukt het om de schildwachtklier te vinden) de korte en lange termijn effecten van de schildwachtklier procedure: problemen met de wondgenezing, lymf oedeem en onderzoek naar keuzes en kwaliteit van leven.

Het grotere cohort onderzoek beoogt meer inzicht te krijgen in het verloop van de ziekte bij vrouwen met een eerste recidief vulvacarcinoom. De eindpunten hiervan zijn overleving, uitkomst van behandelingen, kwaliteit van leven, en het vaststellen van noodzaak voor toekomstig onderzoek.

Inclusiecriteria

Om voor inclusie in het studiecohort (observationele prospectieve studie) in aanmerking te komen:

 • is de patiënt de gesproken en geschreven Nederlandse taal machtig,
 • begrijpt de patiënt de studie en kan en heeft hiervoor mondeling en schriftelijk toestemming gegeven,
 • is de patiënt bereid en in staat om de follow up te ondergaan en hiervoor naar het ziekenhuis te komen.

Er is geen leeftijdsgrens. Alle patiënten zullen gezien de aard van de ziekte ouder zijn dan 18 jaar.

Vrouwen krijgen een schildwachtklierprocedure aangeboden indien:

 • De tumor kleiner is dan 4 cm en unifocaal.
 • De tumor niet ingroeit in de plasbuis, schede of endeldarm.
 • Rondom de tumor injecties met een radioactieve tracer gegeven kunnen worden.
 • De lymfeklieren in de lies(zen) NIET verdacht zijn voor uitzaaiingen.
 • Bij de vorige operatie NIET aan de kant van de tumor (of beiderzijds) alle klieren zijn verwijderd (lieskliertoilet) gevolgd door bestraling van de betreffende lies(zen).
 • Zij fit genoeg zijn voor een operatie.

Exclusiecriteria

 • De tumor is inoperabel
 • De tumor is > 4 cm
 • De tumor is multifocaal
 • De tumor groeit in de urethra, de vagina of de anus
 • De lymfeklieren in de lies zijn klinisch verdacht, of bewezen aangedaan.
 • Aan de kant van de tumor (of beiderzijds) werd eerder een lieskliertoilet gevolgd door bestraling gedaan.
 • Bij de behandeling van de primaire tumor groeide de tumor tot in of dicht (<1 mm) bij de resectie rand en er werd geen nabehandeling (operatie of bestraling) gegeven.
 • Er is sprake van een andere, niet (curatief) behandelbare maligniteit

Randomisatie

In deze studie wordt niet gerandomiseerd.

Alle vrouwen met een eerste recidief vulvacarcinoom worden gevraagd om mee te doen aan de observationele studie.

Vrouwen die aan bovenstaande in- en exclusie criteria voldoen wordt een schildwachtklier procedure aangeboden. Zij kunnen kiezen voor de standaard behandeling (lieskliertoilet), of voor de schildwachtklier procedure. Ook kan het zijn dat ze niet willen dat aan de liezen wordt geopereerd.

De schildwachtklier studie maakt gebruikt van een zgn stopping rule; Als er bij patiënten toch een uitzaaiing in de lies gevonden wordt, terwijl de schildwachtklier schoon was, wordt gekeken of het verantwoord is om de studie voort te zetten.

Flow chart behandeling

In kaart brengen van de ziekte:

 • CT scan, echo liezen en eventueel punctie
 • Bespreken op interdisciplinair overleg, vastleggen van de standaardbehandeling.
 • Observationele studie: als patiënt NIET in aanmeking komt voor de schildwachtklier procedure
 • Vragen voor de V2SLN indien patiënte voldoet aan de inclusie criteria.
 • Indien akkoord schildwachtklier preoperatief vastleggen welke operatie wordt gedaan (enkel of dubbelzijdig, en wat er gedaan wordt als de schildwachtklier niet gevonden wordt).
 • Therapie (gepersonaliseerd)
 • Indien schildwachtklier tumor positief: Adjuvante therapie (lieskliertoilet of radiotherapie)
 • Indien schildwachtklier schoon: start follow up.

Follow-up schema

 • Eerste twee jaar iedere 3 maanden controle op de polikliniek, derde jaar om de 4 maanden, daarna om de 6-12 maanden.
 • Vragenlijsten bij inclusie in de studie, na 6 en 12 maanden.
 • Echo van de liezen 6 en 12 maanden na de operatie bij de patiënten die een schildwachtklierprocedure hebben ondergaan, waarbij geen tumor is aangetroffen in de lymfe klier.

Aanvullende onderzoeken bij randomisatie of tijdens de studie

Bij aanvang wordt standaard dissiminatie onderzoek gedaan (CT thorax en abdomen en echo liezen, eventueel met punctie).
Vrouwen die een schilwachtprocedure ondergaan, waarbij de klier “schoon ” is krijgen een echo van de liezen na 6 en 12 maanden.

Verwacht aantal patiënten

250 in de gehele studie waarvan uiteindelijk 150 een schone schildwachtklier hebben.

Accrual

2030

Contactgegevens

Projectleiders:
Dr. H. (Lena) van Doorn en Dr. Heleen van Beekhuizen, gynaecologisch oncoloog
Erasmus MC Cancer Institute, postbus 2040, 3000 CA, Rotterdam (h.vandoorn@erasmusmc.nl)
Studiespecifiek e-mailadres: V2SLN@erasmusmc.nl

Deelnemende centra:
Erasmus MC, Rotterdam, Dr H.C. van Doorn en Dr H.J. van Beekhuizen
Radboudumc Nijmegen, Dr. J.A. de Hullu
LUMC Leiden, Dr. K.N. Gaarenstroom
Amsterdam UMC, Dr. G Fons
UMC Groningen, Dr. M. Oonk

Aanvullende informatie

Medical Ethical Committee approval number: NL70149.078.19 (Medical Ethical Committee Erasmus Medical Centre Rotterdam).
Nederlands Trialregister (NTR): www.trialregister.nl: number NL8467.

Studieprotocol
PIF observationele arm en V2SLN patiënten versie
Flowchart

Sponsor

Erasmus MC Rotterdam
Datum info: 20-05-2020