OVHIPEC 2

Een studie naar het effect van een primaire debulking operatie met of zonder spoeling van de buik met verwarmde chemotherapie (HIPEC) bij patienten met stadium III ovariumcarcinoom.

Inclusiecriteria

Patiënten dienen te voldoen aan alle onderstaande inclusie criteria:

 1. Getekend informed consent
 2. Leeftijd ≥ 18 jaar
 3. Patiënten met een histologisch bewezen FIGO stadium III primair ovarium carcinoom, tuba carcinoom of extra-ovarieel carcinoom, die behandeld worden met een primaire complete cytoreductie danwel een bijna complete (< 2,5 mm restziekte) primaire cytoreductie
  a) in geval van extra-abdominale vergrote lymfklieren dient een representatieve cytologische/histologisch punctie danwel biopt tumor negatief te zijn of moet er sprake zijn van een negatieve laesie op de PET/CT scan.
  b) lokale betrokkenheid van de darm of navel is toegestaan, mits resectabel.
  c) indien er geen histologische bevestiging is van ovariumcarcinoom voor de debulking operatie, kunnen patiënten gerandomiseerd worden op basis van de uitslag van de vriescoupe die tijdens de ingreep afgenomen wordt.
  d) fit voor uitgebreide chirurgie, WHO performance status 0-2.
  e) adequate beenmergfunctie (haemoglobine >5,5 mmol/L; neutrofielen >1.5 x 109/L; trombocyten >100 x 109/L.)
 4. Adequate leverfunctie (ALAT, ASAT en bilirubine <2.5 keer bovenste limit van normaalwaarde)
  a) In geval van Gilbert’s disease: ongeconjugeerd bilirubine <5 keer bovenste limiet van de normaalwaarde
 5. Adequate nierfunctie (kreatinine klaring volgens Cockcroft – Gault Formula ≥ 60 ml/m2
 6. Baseline kwaliteit van leven vragenlijsten moeten afgenomen zijn voor randomisatie.
 7. In staat zijn om patiënt informatie en vragenlijsten te kunnen begrijpen en invullen.

Exclusiecriteria

Patiënten die voldoen aan één van de volgende criteria, dienen te worden geëxcludeerd:

 1. Eerdere maligniteit die behandeld is met chemotherapie
 2. Eerdere maligniteit binnen 5 jaar voorafgaand aan inclusie, met uitzondering van carcinoma in situ van de cervix, radicaal verwijderde basaalcel carcinoom of plaveiselcelcarcinoom van de huid of tegelijkertijd optreden van endometrium carcinoom FIGO stadium IA graad 1/2.
 3. Als complete primaire cytoreductie niet mogelijk is om een of meer van de volgende redenen
  a. Diffuse diepe infiltrate van de basis van het mesenterium van de dunne darm, of;
  b. Diffuse carcinomatose van de dunne darm waardoor een resectie nodig is die leidt tot een short bowel syndroom (resterend dunne darm met lengte van < 1,5 meter), of;
  c. Diffuse betrokkenheid/diepe infiltratie van maag/duodenum, of;
  d. Diffuse betrokkenheid/diepe infiltratie van kop of middelste deel van de pancreas, of;
  e. Betrokkenheid van de truncus coeliacus, levervaten or linker maagarterie, of;
  f. Niet-resectabele vergrote lymfklieren (groter dan 10 mm korte as)
 4. In geval van een bekende psychiatrische aandoening, verslavings- problematiek, of grote verdenking op geestelijke aandoening die kan interfereren met de medewerking of compliantie van de vereiste studie handelingen.
 5. In geval fertiliteitssparende chirurgie gewenst is of indien er borstvoeding gegeven wordt.
 6. In geval van een bekende infectie met Human Immunodeficiency Virus (HIV, or HIV 1/2 antilichamen);
 7. In geval van een bekende actieve Hepatitis B (bijv, HBsAg reactief) or Hepatitis C (bijv., HCV RNA [kwalitatief]).

Randomisatie

Randomisatie tussen de standaard arm (primaire debulking)en de studie arm (primaire debulking met HIPEC) vindt plaats tijdens operatie, nadat er een complete of bijna complete (restziekte <2,5 mm) primaire debulking is bereikt.

Flowchart

Flow chart Hipec

Aanvullende onderzoeken bij randomisatie of tijdens de studie

Tijdens het onderzoek wordt weefsel bewaard en extra lab afgenomen voor translationeel onderzoek.
Tijdens de follow-up worden 3 CT-scans gemaakt en wordt er bij iedere controle laboratorium onderzoek verricht voor het bepalen van tumor markers.

Follow up schema

Eerste en tweede jaar: iedere 3 maanden
Derde t/m vijfde jaar: iedere 6 maanden

Contactgegevens

PI: Willemien van Driel
Studie coördinatoren: Simone Koole en Ruby van Stein
E-mail: ovhipec@nki.nl

19 december 2019