Lopende studies

Effect COVID-19 op klinische studies

Met de situatie rondom COVID-19 rijzen er waarschijnlijk ook vragen rondom de uitvoering van uw klinische studie. Patiënten blijven thuis en controles kunnen niet uitgevoerd worden zoals beschreven in het studieprotocol. De CCMO heeft vorige week een aantal adviezen gepubliceerd op hun website. Het is raadzaam om deze aandachtig door te nemen. Daarnaast is het goed het studieprotocol nog eens nauwkeurig door te nemen om in te schatten of er studie-specifieke handelingen zijn die mogelijk niet uitgevoerd kunnen worden.

CCMO adviezen
De CCMO geeft adviezen op hun website. Zij geven ook aan in welke gevallen de toetsingscommissie (CCMO of METC) geïnformeerd dient te worden. Kijk voor meer adviezen en uitgebreidere instructies op de website van IGJ alwaar verwijzingen naar de adviezen van de CCMO en een richtsnoer van de EMA.

Studiespecifiek
Naast de algemene adviezen van de CCMO is het raadzaam per studie een overzicht te maken met studie-specifieke adviezen:

  • Kunnen sommige visites (gedeeltelijk) telefonisch gedaan worden?
  • Zijn er controles die, zonder gevolgen voor de veiligheid van de patiënt en de analyse en conclusie van het onderzoek, achterwege gelaten kunnen worden?
  • Is het mogelijk, afhankelijk van de aard en de ernst van de ziekte om het eerste bezoek van patiënten uit te stellen?

Communicatie
Juist in deze tijd is er behoefte aan goede communicatie en instructies. Zorg ervoor dat alle bij de studie betrokkenen disciplines geïnformeerd zijn over afspraken en (tijdelijke) aanpassingen met betrekking tot de studie.

Daarnaast is het van belang ook de patiënt goed te informeren en hun vragen te beantwoorden.

Vragen
Neem in geval van vragen rondom de uitvoering van uw studie contact op met het aan de studie verbonden trialbureau of de study manager/study coördinator.

Patiënten kun je voor meer informatie doorverwijzen naar kanker.nl

De Dutch Gynaecological Oncology Group (DGOG) is een samenwerkingsverband van alle specialismen betrokken bij de behandeling van vrouwen met gynaecologische maligniteiten, te weten: gynaecologisch oncologen, medisch oncologen, en radiotherapeut-oncologen, en tevens ondersteunende specialismen als de pathologie en radiologie, statistici, epidemiologen en trial coördinatoren. De DGOG heeft als doel nationaal en internationaal (multicentrisch) klinisch onderzoek op het gebied van de gynaecologische oncologie te stimuleren.


OPEN
studies besproken en geaccordeerd door de DGOG in de betreffende kamer(s) – stand van zaken februari 2020

Het overzicht wordt 2x per jaar geüpdatet.

Cervixcarcinoom

Endometriumcarcinoom

Overige maligniteiten van de uterus

Ovarium studies

Overige studies

Studies (nog niet geopend)

Studie   Contactpersoon Zkhs Inter-

Nationaal

NL PI Open voor

Accrual (NL)

ENGOT-ov50/Innovate3 Ovarium Els Witteveen UMC Utrecht Nvt Nee Nee
GROINSS V_III Vulva Maaike Oonk
RAINBO Endometrium Carien Creutzberg LUMC
Vulcanize Vulva Frederic Amant Ja

Gesloten studies

Bekijk ook het overzicht van de gesloten studies.