Landelijk Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie (LOGO)

Op deze pagina gaan wij u proberen mee te nemen in de ontwikkeling van LOGO. Hier zullen we de eerste versies van documenten delen, feedback formulieren neerzetten en contact informatie achterlaten ten aanzien van de kartrekkers.

Ten eerste het curriculum zelf – de drie lagen van de opleidingsvernieuwing

Voor het lezen van LOGO is het van belang te weten dat het plan is opgesteld aan de hand van de drie lagen waaruit een opleidingsvernieuwing bestaat; strategisch, tactisch en operationeel niveau. Op strategisch niveau wordt, binnen de kaders van het kaderbesluit en specifieke besluit van het College Geneeskundig Specialismen (CGS) de visie op inhoud en proces van de opleiding ontwikkeld voor de komende tijd, vastgelegd in een aantal kaders. Daar waar in LOGO gesproken wordt over de toekomstige gynaecoloog is duidelijk sprake van het strategisch niveau. Vanuit de NVOG is een visie ontwikkeld, bijvoorbeeld weergegeven in het visiedocument ‘Gynaecoloog 2025’. Vervolgens is het aan de vereniging om deze visie uit te dragen en te vertalen naar de opleidingen. Het uitdragen van de visie is op tactisch niveau het landelijk opleidingsplan genaamd LOGO. LOGO geeft de kaders aan waarbinnen regionaal en lokaal moet worden opgeleid. Het biedt daarmee optimale ruimte voor eigen inkleuring en vraagt tevens om het nemen van verantwoordelijkheid door aios en opleiders voor de invulling van de opleiding in aansluiting op de werkplek. Vervolgens vindt op lokaal niveau de invulling van de kaders plaats, hier wordt gesproken over het operationeel niveau. Dit betreft de uitwerking van de kaders in regionale/lokale opleidingsplannen en de implementatie hiervan.

LOGO goedgekeurd door CGS!
Het nieuwe opleidingsplan heeft na accordering via de Koepel Opleiding en het NVOG bestuur nu ook goedkeuring ontvangen van het CGS. Na een formele adviesronde bij alle medisch specialistische wetenschappelijke verenigingen van LOGO en het tevens aangepaste specifiek besluit zullen deze stukken voorgelegd worden aan het Ministerie van VWS ter goedkeuring.
De goedgekeurde CGS versie van het opleidingsplan en haar bijlagen zijn hieronder te vinden:
Opleidingsplan LOGO
Bijlage A: Competentieprofiel van de gynaecoloog
Bijlage B: Uitgewerkte basis EPA’s en Thema’s
Bijlage C: Toelichting bij vertaalslag van CanMeds competenties en BOEG naar LOGO

Vervolgens het digitale portfolio

Het portfolio blijft een middel en geen doel op zich. Registreren om het registeren leidt tot afschuw van een mooi middel wat het portfolio zou moeten zijn. Een portfolio moet inzicht geven in de weg die een AIOS aflegt en moet inspireren om te groeien. Het is een unieke fase in je leven waarin je tijd krijgt en hebt om goed naar jezelf te kijken en andere vragen mee te kijken. Dit zou moeten leiden tot een prachtig overzicht van je persoonlijke en professionele competenties, sterke punten, verbeter punten en je persoonlijkheid. Het doel van dit portfolio moet dus niet een vinklijst zijn van vaardigheden en verplichte beoordelingen. Dit is het gezicht van een prachtig 6-jarig curriculum en introspectief dagboek van je persoonlijke groei.

Na een brainstorm in de werkgroep, voorbeelden van andere specialisme, een ALV, oproep via NVOG en VAGO en loco-regionale feedback hebben we een definitief programma van eisen kunnen formuleren. Dit programma van eisen gaat samen met een document met uitleg en kunt u hieronder downloaden. Wij zijn in gesprek met verschillende aanbieders om te kijken wie hier de meest sluitende invulling aan kan geven. Zodra er meer stappen zijn genomen, zullen we dat op deze pagina laten weten.

Programma van eisen van 25-02-2021

Excel met alle eisen

Begeleidend word document