Internationale positie Nederlandse geboortezorg gelijk gebleven

15 november 2022

Europese vergelijking van de perinatale sterfte (sterfte rond de geboorte) laat zien dat Nederland dezelfde positie behoudt in de internationale rangorde. Dit blijkt uit het vijfde EURO-PERISTAT 2022 onderzoek naar de perinatale gezondheid (gezondheid van moeder en kind rond de geboorte) in diverse Europese landen en regio’s in 2019. Het onderzoek werd in Europees verband uitgevoerd onder leiding van het Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm, Frankrijk).

Ruimte voor verbetering
De Nederlandse EURO-PERISTAT-Stuurgroep constateert dat de Nederlandse positie rondom perinatale sterfte beter kan en dat terugdringen van de sterfte noodzakelijk en mogelijk is. Wij onderschrijven dit als NVOG. Dit kwam ook al eerder naar voren in het RIVM-rapport ‘Beter weten’ uit 2020. Internationale vergelijkingen zijn ingewikkeld en interpretatie is lastig, tegelijkertijd weten we wel veel over welke factoren samenhangen met een hogere sterfte. Factoren die de kans op perinatale sterfte vergroten, zoals overgewicht, zijn de laatste jaren toegenomen. Ook sociale factoren, zoals laaggeletterdheid, taalachterstand en armoede hebben een negatieve invloed. Daarom is inzet op preventie van deze risicofactoren belangrijk. Zo is er het programma Kansrijke Start, waarin zorgverleners uit de geboortezorg intensief samenwerken met partners als verloskundigen, kraamverzorgenden en wijkteams om voor kinderen voor de conceptie een zo goed mogelijke start te geven.

Verder werken we aan de hand van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg in de hele keten aan de beste zorg voor moeder en kind en wordt naar aanleiding van het RIVM-rapport ‘Beter weten’ (2020) op verschillende onderdelen geïntensiveerd. Wij denken dat met integrale bekostiging de samenwerking tussen de verschillende beroepsgroepen een extra impuls krijgt die hard nodig is en daarmee zal de kwaliteit van zorg verbeteren.

Tot slot is aandacht voor de implementatie van reeds verricht onderzoek, verdere ontwikkeling van kennishiaten en een snelle vertaling naar multidisciplinaire richtlijnen belangrijk en meer onderzoek naar bewezen effectieve behandelingen t.a.v. preventie van vroeggeboorte en effectieve preventieve interventies voor en tijdens de zwangerschap.

Meer informatie
Voor meer informatie zie het internationale persbericht en het rapport over het vijfde Euro-Peristat onderzoek hier.

Specifiek zoeken?