Integrale geboortezorg werpt eerste vruchten af

26 juni 2018

Minister Bruins onder de indruk van ontwikkelingen
Op woensdag 20 juni jl. liet minister Bruins van Medische Zorg en Sport zich in Breda bijpraten over de stappen die zes pioniersregio’s afgelopen maanden hebben gezet op het gebied van integrale geboortezorg. De regio’s lieten zien hoe een andere inrichting van de zorg voor zwangere vrouwen en hun ongeboren kind de kwaliteit van de geboortezorg ten goede komt. Zij geven daarmee gehoor aan de wens van de minister om regionaal de kwaliteit van de geboortezorg naar een hoger niveau te brengen. Annature geboortezorg in Breda was gastvrouw voor dit bezoek.

De aanleiding voor integrale geboortezorg is het besef dat de al goede kwaliteit van de Nederlandse geboortezorg nog verder kan en moet verbeteren. Met als belangrijk effect het verder terugdringen van de babysterfte. Door de samenwerking tussen de 1e en 2e lijnsverloskundigen, gynaecologen, ziekenhuis en kraamzorgorganisaties rondom zwangerschappen anders te organiseren, verbetert de kwaliteit van zorg. Zes regio’s zijn een pilot binnen het experiment integrale bekostiging gestart. Het gaat om JijWij uit Helmond; Qocon uit Bergen op Zoom; Midden Kennemerland uit Beverwijk; Zuid aan Zee uit Dirksland; Geboortehart in Hoorn en Annature uit Breda.

IGO
In elke regio zijn de zorgpartners opgegaan in een nieuwe Integrale Geboortezorgorganisatie (IGO). Door de zorg per regio centraal te organiseren, ontstaat een betere afstemming en een intensievere samenwerking. Hierdoor groeit ook het onderlinge vertrouwen binnen de geboortezorgorganisaties. Vertrouwen en heldere kaders geven zorgprofessionals vervolgens meer vrijheid in hun handelen. Dit maakt het gemakkelijker om maatwerk te bieden aan cliënten die daarom vragen, en het werk voor de zorgverleners wordt hierdoor nog leuker.

Annature
Bij Annature in Breda betekent dit bijvoorbeeld dat aanstaande ouders en hun baby zorg dichtbij huis krijgen waar het kan, en goed begeleid in het ziekenhuis waar dat moet. Kleinschalig georganiseerd zodat de zwangere en haar partner altijd een vertrouwd team om zich heen heeft in deze belangrijke levensfase. Partners van Annature werken daarnaast in hetzelfde patiëntendossier en de zwangere vrouw en haar partner hebben zoveel als mogelijk vrijheid in de keuze voor een behandelaar en behandeling.

De komende periode wordt er in Breda hard gewerkt aan het inrichten van Geboortezorgpraktijken. Dit houdt in dat elke verloskundigepraktijk een vast kraamzorgteam kent. Dat heeft als voordeel dat de cliënt vaste aanspreekpunten heeft gedurende de gehele zwangerschap, bevalling én kraamzorg. Om te beoordelen of alle ingezette veranderingen ook aantoonbaar bijdragen aan betere zorg, krijgt ook wetenschappelijk onderzoek volop de aandacht.

De NVOG feliciteert de pioniersregio’s met deze belangrijke stappen.

Specifiek zoeken?