Draagvlakenquête ZonMw DO/GGG 2023 staat open (sluit op 5 juni 2023)

1 mei 2023

Na een voorselectie door de pijlers hebben de Koepel Wetenschap en de werkgroep Kwaliteitscirkel in gezamenlijk overleg 9 studievoorstellen gekozen voor verdere uitwerking en indiening voor de ZonMw Doelmatigheidsonderzoek (DO) Open ronde 2025 en Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) Open ronde 2025. Om te toetsen of er draagvlak is voor deze studievoorstellen, wordt een draagvlakenquête uitgevoerd onder haar leden.

De projectvoorstellen zijn verdeeld naar aandachtsgebied/pijler. Bij vraag 2 van deze enquête maakt u een selectie voor het betreffende aandachtsgebied, waarna u doorgaat naar de bijbehorende projectvoorstellen.

Als u meerdere aandachtsgebieden wilt beoordelen, dient u de enquête telkens opnieuw in te vullen.

Link naar draagvlakenquête: https://nl.surveymonkey.com/r/draagvlak2023

Bij ieder projectvoorstel is achtergrondinformatie toegevoegd, via een link op de desbetreffende pagina in de enquête (gekoppeld aan de Box). Deze link is openbaar.

In deze enquête komen de volgende projectvoorstellen aan bod:

Pijler gynaecologie (2 studievoorstellen)
1. prolapse surgery in daycare vs overnight stay: a randomized controlled trial
2. (kosten)- effectiviteit van mHealth thuisdiagnostiek voor menstruatiestoornissen bij adolescenten

Pijler oncologie (3 studievoorstellen)
1. Is controle eenmaal per jaar gedurende vijf jaar na vruchtbaarheidsparende behandeling cervixcarcinoom veilig en doelmatig? (Cervix FertiFu)
2. Prediction of Response to Hormonal therapy in advanced stage and recurrent endometrial cancer (PROMOTE)
3. Concurrent or sequential pembrolizumab combined with lenvatinib in advanced endometrial cancer

Pijler foeto-maternale geneeskunde (3 studievoorstellen)
1. Preventing Preterm Birth using prebotic supplements
2. Antibiotica profylaxe bij PPROM
3. Nugent score bij zwangeren zonder eerdere vroeggeboorte < 34 weken en een asymptomatische verkorte cervix rond 20 weken

Pijler voortplantingsgeneeskunde (1 studievoorstel)
1. Continuing letrozol versus switching to ganodotrophins in women with PCOS thas did not conceive after six ovalatory cycles (MOVIN-II).

Deze draagvlakenquête wordt op maandag 5 juni a.s. gesloten. Indien u aangeeft deel te willen nemen aan een studie, zullen wij u op een later tijdstip vragen de intentieverklaring te ondertekenen.

Specifiek zoeken?