Capaciteitsdruk Verloskunde en Kindergeneeskunde

12 juli 2019

Tijdens de vakantieperiode is de capaciteitsdruk in de geboortezorg, NICU en kinderafdelingen doorgaans groter dan gedurende de rest van het jaar. Een landelijk tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen is hierin de belangrijkste factor. Berichten in de (sociale) media over verwijzingen van zwangeren naar het buitenland hebben onlangs tot extra overleg tussen de NVOG, de NVK en de KNOV geleid.

Lokaal, regionaal en landelijk overleg
De afgelopen jaren zijn we in toenemende mate geconfronteerd met verwijzingen van zwangeren van het ene naar het andere ziekenhuis door ‘volle verloskamers’ en ‘volle kinderafdelingen’. Dit was een relatief nieuw fenomeen. Plaatsgebrek op NICU’s, waardoor verwijzingen naar andere regio’s plaatsvinden, is een oorzaak die al langer bekend is. De verwijzingen zijn noodzakelijk om goede landelijke opvang te kunnen bieden. Alle betrokken partijen hebben regelmatig overleg, zowel op lokaal als op regionaal (ROAZ) en landelijk niveau (perinatologische centra en NICU’s).

Mogelijke verbeterpunten
Een grove inventarisatie geeft aan dat de capaciteitsdruk deze zomer min of meer vergelijkbaar zal zijn met de afgelopen jaren. In gezamenlijk overleg hebben de perinatologische centra, de NICU’s, de NVOG, de NVK en de KNOV een aantal punten geïdentificeerd, die bij kunnen dragen aan een beperking in de verwijzingen en een verbetering in de communicatie.

• De NICU’s streven naar een realtime overzicht van de landelijke capaciteit. Dit zou het vele telefoonverkeer kunnen beperken.
• De perinatologische centra kunnen in hun regio’s een inventarisatie van de capaciteit van kinderafdelingen in de verschillende ziekenhuizen uitvoeren en streven naar betere afstemming. Dit kan effect hebben op de doorstroom van kinderen vanuit de NICU’s en tevens leiden tot betere benutting van de capaciteit tijdens ‘piek’-momenten.
• In de regio’s kan nader overleg plaatsvinden om transport van zwangeren te verminderen, bijvoorbeeld bij dreigende vroeggeboorte door gebruik van fibronectine als indicator voor het risico.
• Met verloskundigen kan overlegd worden of het mogelijk is een beeld te krijgen van het aantal actief barenden, om op basis daarvan electieve inleidingen in de ziekenhuizen te sturen. Dit kan een dempend effect hebben op ‘piek’-momenten en ruimte creëren voor acute opvang in ziekenhuizen.

Belang van goede communicatie
Bovengenoemde voorbeelden zijn vooral bedoeld om te wijzen op het belang van intensief lokaal, regionaal en landelijk overleg. Goede communicatie met alle betrokkenen is van het grootste belang. Dit zal een bijdrage leveren aan een zo goed mogelijk gebruik van de krappe capaciteit. Wij vragen je dan ook je collega’s actief te benaderen om logistieke maatregelen aan te scherpen.

Veilige zorg voorop
Verwijzingen zullen uiteraard blijven plaatsvinden om kwalitatief goede en veilige zorg te kunnen bieden. Blijven overleggen in ‘the heat of the moment’ is altijd belangrijk.

Meer informatie?
Heb je naar aanleiding van dit bericht nog vragen, neem dan contact op met het NVOG-bureau ook als er vragen zijn vanuit de media.

Met vriendelijke groet,
namens de besturen van de NVOG, de NVK en de KNOV

Specifiek zoeken?